Okul Öncesi Eğitimi Dergisine bir bakış: Tarihsel trendler ve gelecek vizyonu

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202152372

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Erken Çocukluk Eğitimi, Erken Çocukluk Çalışmaları, Okul Öncesi Eğitimi Dergisi

Özet

Bu çalışma, Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından yayımlanan Erken Çocukluk Eğitimi Dergisi'nde 1968-1994 yılları arasında yayınlanan makaleleri incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan çalışmada beş aşamalı bir belge analizi süreci kullanılmıştır. Ayrıca dergide1968-1994 yılları arasında yayınlanmış makaleleri bulunan iki gönüllü akademisyen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bulgular, yayınlanan makalelerin çoğunun üç ile altı yaş arasındaki çocukları hedefleyen derleme makaleler olduğunu, sıfır ile iki yaş arasındaki çocuklarla ilgili makale sayısının çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Makaleler derinlemesine incelendiğinde çocuk gelişimi ve eğitimine sıklıkla yer verildiği, ebeveyn katılımı ve çocuk sağlığı ve bakımı konularının ise artarak makalelerde yer aldığını söylemek mümkündür. Son olarak, erken çocukluk eğitiminin önemini, sorunlarını ve gelecek vizyonunu ortaya koyan makaleler, amaç / öneriler teması altında tartışılmıştır.

Yazar Biyografileri

Nesrin Işıkoğlu, Pamukkale Üniversitesi

Temel eğitim bölümü; Prof.   Dr.

Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi

Temel eğitim bölümü; Prof.   Dr.

Zeynep Ceren Şimşek, Pamukkale Üniversitesi

Temel eğitim bölümü; Dr.

Referanslar

Ahi, B., & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 23-46.

Akyüz, Y. (1996). Anaokullarının Türkiye'de kuruluş ve gelişim tarihçesi. Milli Eğitim Dergisi, 32.

Altun, D., Şendil, Ç. Ö., & Sahin, İ. T. (2011). Investigating the national dissertation and thesis database in the field of early childhood education in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 483-492.

Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9.

Ayyıldız, E., & Albayrak, H. S. B. (2020). Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim: Güçlükler ve Fırsatlar. İlke Politika Notu. 15, 67.

Bağcı, B., & İvrendi, A. (2016). Türkiye’de okul öncesi dönem matematik becerileri ve eğitimi araştırmaları: Sentez çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 391-424.

Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Könez, N. & Yalçın, G. (2018). Türkiye'de okul öncesi kaynaştırma konusunda yapılan araştırmalar bize neler söylüyor? İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1) 119-150.

Bekman, S. (2005). Early Childhood Education in Turkey, in B. Spodek & O. N. Saracho (eds.) International Perspectives on Research in Early Childhood Education. Greenwich: Information Age Publishing.

Bennett, J. (2008). Early childhood services in the OECD countries: Review of the literature and current policy in the early childhood field. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.

Bertram T and Pascal C (2016) Early Childhood Policies and Systems in Eight Countries: Findings from IEA’s Early Childhood Education Study. Hamburg: Springer.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Can, E. & Kılıç, Ş. (2019). Okul öncesi eğitim: Temel sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 483-519.

Can-Yaşar, M. ve Aral, N. (2011). Türkiye’de Okul Öncesinde Drama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 75-96.

Cresswell, J. W. (2017) Araştırma deseni [Research desing]. (S. B. Demir Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

Çelik, M., & Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 172-190.

Çiftçi, M., & Ersoy, M. (2019). Okulöncesi eğitimi alanındaki araştırmaların yönelimleri: Bir içerik analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 862-886.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1967). II. Beş Yıllık Kalkınma Planı (www.dpt.gov.tr).

Devlet Planlama Teşkilatı. (1972). III. Beş Yıllık Kalkınma Planı (www.dpt.gov.tr).

Doma, E.A. ve Toran, M. (2020). Erken çocukluk çalışmalarında gündem olan konuların incelenmesi: Yaşadıkça Eğitim dergisinin 30 yılı. Yaşadıkça Eğitim, 34(2),542-560.

Forster, N. S. (2006). The Analysis of Company Documentation. In J. P. Scott (Ed.), Documentary Research (pp. 83-106). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook Of Qualitative Research, 2(163-194), 105.

Güdek, M. (2012). Modernleşme döneminde Osmanlı’da çocuk eğitimi ve literatürü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gül, E. D. (2008). Meşrutiyet’ten günümüze okul öncesi eğitim. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 269-278.

Güneş, G. (2018). Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 33-67.

Kamerman, S. B. (2006). A global history of early childhood education and care. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2007, Strong foundations: early childhood care and education. Paris: UNICEF.

Karaoğlu, H., & Çoban, A. E. (2019). Türkiye’de okul öncesi eğitimde dil gelişimi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 211-229.

Kavak, Y., Aydın, A., & Akbaba Altun, S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. Yükseköğretim Kurulu Yayınları, (5).

Kaytez, N., & Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 110-122.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber [Qualitatıive research]. (S. Turan Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Miles, M, B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. bs). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ogelman, H. G. (2014). Türkiye’deki okul öncesi dönem sosyal beceri araştırmaları: 2000-2013 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 41-65.

Oktay, A. (1990). Türkiye'de okul öncesi eğitim. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(2), 151-160.

ÖZTÜRK, F. Z., Niyazi, K. A. Y. A., & DURMAZ, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin görev sürecinde yaşadıkları eğitimsel sorunlar ve çözüm önerileri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(03), 68-94.

Penn, H. (2011). Policy rationales for early childhood services. International Journal of Child Care and Education Policy, 5(1), 1-16.

Britto, P. R., Engle, P. L., & Super, C. M. (2013). Early Childhood Development. Handbook of early childhood development research and its impact on global policy, 5-20.

Regan, E. M. (1976). Early Childhood Education: Some Issues and the Implications for Decision Makers. Curriculum Theory Network, 5(3), 247-255.

Sabancı, A., Altun, M., & Uçar Altun, S. (2018). Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin görüşlerine göre ana sınıfı eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24(2), 339-385.

Sel, R. (1974). Okul öncesi eğitimin 50. yılı ve düşündürdükleri. Okul Öncesi Eğitim Dergisi, 6(7), 3-6.

Schwartz, J. (1997). Early childhood education: Past, present, and future. The Educational Forum, 61(4), 343‒353.

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (Eds.). (2010). Early childhood matters: Evidence from the effective pre-school and primary education project. Routledge.

Temizyürek, F., & Dinçer, F. (2014). Cumhuriyet dönemi eğitim tarihinde önemli bir isim: Kazım Nami Duru. CTAD, 19, 173-193.

Tuzcu, G. (2019). Türkiye'de Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Çabaları ve Maliyeti. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 88-106.

Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis.

Yerliyurt, N. S., & Ersoy, M. Okul Öncesi Eğitim Programı ile İlgili Dergipark’ta Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi: 2013-2020. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 4104-4153.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M. M., Uyar, R. Ö., & Sığırtmaç, A. D., (2020). Okul Öncesi Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Tematik İçerik Analizi: 2015-2019 Yılları Arası. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 553-589.

Zayimoğlu Öztürk, F., Kaya, N. & Durmaz, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin görev sürecinde yaşadıkları eğitimsel sorunlar ve çözüm önerileri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 68-94.

Yayınlanmış

2021-12-07

Nasıl Atıf Yapılır

Işıkoğlu, N., Erdoğan, S., Şimşek, Z. C., & Akgün, Özge. (2021). Okul Öncesi Eğitimi Dergisine bir bakış: Tarihsel trendler ve gelecek vizyonu. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 445–468. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202152372