Erken çocukluk eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin Covid-19 pandemi deneyimleri: Yorumlayıcı fenomenolojik analiz

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202152341

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Pandemi, erken çocuklukta uzaktan eğitim, öğretmenler, okul müdürleri

Özet

Bu araştırmanın amacı erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin ve yöneticilerinin COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitim deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcıları 32 okulöncesi öğretmeni ve sekiz yöneticiden oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış çevrim içi görüşme formu ve telefon görüşmesi ile elde edilmiş ve yorumlayıcı fenomenolojik analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular pandemi algısı, bu süreçte öğretmen ve yönetici olmak ve uzaktan eğitim vizyonu adlı temalar çerçevesinde sunulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcılar pandemiyi “rahatlama-aşırı kaygı” şeklinde birbiriyle yer değiştiren zıt duygular şeklinde deneyimlemişlerdir. Katılımcı öğretmenlerin pandemi sürecinde uzaktan eğitimi çoğunlukla hazır planlar kullanarak yürüttükleri anlaşılmaktadır. Araştırma sonuçları bazı katılımcıların uzaktan eğitimin sürdürülebilirliği bağlamında örgün eğitime destek olarak kullanılması, uzaktan eğitim platformlarının erişim ve içerik açısından zenginleştirilmesi, öğretmenlerin teknoloji becerilerinin geliştirilmesi ve uzaktan eğitim yeterlikleri şeklinde üç farklı vizyon ortaya koyduklarını göstermektedir.

Referanslar

Al, U., ve Madran, R.O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271.

Alan, Ü. (2021). Distance education during the covıd-19 pandemic in turkey: ıdentifying the needs of early childhood educators. Early Childhood Education Journal, 1-8. http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-021-01197-y

Alisinanoğlu, F., Türksoy, E., Karabulut, R. (2020). Pandemi sürecinde çocukluk dönemi korkuları. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6 (14), 447-568. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijhe/issue/57645/782570

Aral, N., Fındık, E., Öz, S., Karataş, B. K., Güneş, L. C. & Kadan, G. (2021). Covid 19 pandemi sürecinde okul öncesi dönemde uzaktan eğitim: deneysel bir çalışma. Turkish Studies - Education, 16(2), 1105-1124. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.49289

Aşkın, R., Bozkurt, Y. ve Zeybek, Z. (2020). COVID-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19(37), 304-318.

Balaban, M.E. (2012). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitim ve bir proje önerisi. İstanbul: Işık Üniversitesi. 20 Haziran 2020 tarihinde http://www.erdalbalaban.com/wp-content/uploads/2012/12/UE_UzaktanEğitim_EB.pdf adresinden erişilmiştir.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85-124.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (COVID-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142.

Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572

Bozkurt, A., ve Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083

Can, E. (2020). Coronavirüs (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53.

Cheng, Y. C. (2020, June). The futures of education after COVID-19: Multiple disruptions ve lessons [Webinar]. Paper presented at the Webinar #4 (ENG/AR): The Futures of Education after COVID-19 – Arab Region Dialogue, France. Retrieved from https://en.unesco.org/futuresofeducation/webinars.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition. Thousand Oaks, CA: Sage

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., ve Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. The Counseling Psychologist, 35(2), 236–264. https://doi.org/10.1177/0011000006287390

Cupit Swenson, C., Saylor, C. B., Powell, P ve Belter, R. (1996). Impact of a natural disaster on preschool children: Ajustment 14 months after hurricane. Americane Journal of Orthopsychiary. 66(1), 122-130.

Çakın, M., Külekçi Akyavuz, E. (2020). The COVID-19 process and its reflection on education: An analysis on teachers’ opinions. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.

Demir Öztürk, E., Kuru, G. ve Demir Yıldız, C. (2020). COVID-19 pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? Anne ve çocuklarının pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220.

Eğitim Bilişim Ağı (2020). EBA Hakkında. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. 11. 07. 2020 tarihinde http://www.eba.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.

Ergünay, O. (2009). Afet yönetimi: Genel ilkeler, tanımlar ve kavramlar. Ankara: DSİ.

Ertürk, A. (2020). 2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara çare mi? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,48, 321-345. doi: 10.9779/pauefd.537273.

Fedina, N.V., Burmykina, I.V., Zvedza, L.M., Pikalova, O.S., Skudnev, D.M. ve Voronin, I. V. (2017) Study of educator’s and parent’s readiness to implement distance learning technologies in preschool education in Russia. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(12), 8415-8428.

Göl-Güven, M., Alvan, G., Erbil, F., Özgünlü, M., Şeker, V. ve Uzunkök, B. (2020, Temmuz). COVID-19 pandemisinin aile yaşantısına yansımaları (COVID-19 Aile) rapor-1. 27 Temmuz 2020 tarihinde https://cocukbogazi.com adresinden erişilmiştir.

Halk Sağlığı (2020, Haziran). COVID-19 Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. 22.08.2020 tarihinde https://www.tahud.org.tr/file/cdd0219d-4c17-4460-ade3-0b0aad742c0b/COVID-19_REHBERI_GENEL_BILGILER_EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf adresinden erişilmiştir.

Hassan, F.U., Singh G., Sekar, K. (2018). Children’s reactions to flood disaster in Kashmir. Indian J Psychol Med. 40, 414-419.

Huberman, A.M., ve Miles, M.B. (1994). Data management and analysis methods. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (p.428-444). Sage Publications Inc.

Işıkoğlu Erdoğan, N . (2019). Dijital Oyun Popüler mi? Ebeveynlerin Çocukları İçin Oyun Tercihlerinin İncelenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 46, 1-17 . DOI: 10.9779/pauefd.446654

Karabulut, D., ve Bekler, T. (2019). Doğal afetlerin çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(2), 368-376.

Kazu, İ., Bahçeci, F., Kurtoğlu Yalçın, C. (2021). Öğretmenlerin koronavirüs pandemisi döneminde verdikleri uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 701-715. DOI: 10.18069/firatsbed.814015

Kim, J. (2020). Learning and teaching online during COVID-19: experiences of student teachers in an early childhood education practicum. IJEC (2020). https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6

Koçoğlu, E., Ulu Kalın, Ö., Tekdal, D. ve Yiğen, V. (2020). “COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’deki Eğitime Bakış” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587), 6(65), 2956-2966

Konca, A.S., Ozel, E. ve Zelyurt, H. (2016). Attitudes of preschool teachers towards using information and communication technologies (ICT). International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 2(1), 10-15.

Larkin, M., Watts, S. ve Clifton, E. (2006). Giving voice and making sense in interpretative phenomonological analysis. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 102-120.

Manches, A., ve Plowman, L. (2017). Computing education in children’s early years: A call for debate. British Journal of Educational Technology, 48(1), 191–201.

Mertala, P. (2019). Teachers’ beliefs about technology integration in early childhood education: A meta-ethnographical synthesis of qualitative research. Computers in Human Behavior, 101, 334–349. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.003.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2020). Uzaktan eğitim bakan Selçuk’un verdiği dersle başladı. [Basın Bülteni]. 23 Mart 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr/meb_haberindex.php?dil=tr adresinden erişilmiştir.

Moçoşoğlu, B. ve Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (Covid-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43

OECD (2020). 2020 COVID-19 Pandemisine Karşı Eğitimde Atılabilecek Adımlara Rehberlik Edecek Bir Çerçeve. 7 Temmuz, 2020 tarihinde https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf. adresinden erişilmiştir.

OMEP Executive Committee, World Organisation for Early Childhood Education (2020). OMEP Position Paper: Early Childhood Education and Care in the Time of COVID-19. International Journal of Early Childhood, 1–10. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s13158-020-00273-5

Petriwskyj, A. (2013). Reflections on talk about natural disasters by early childhood educators and directors. Australian Journal of Communication, 40 (1). 87-100.

Prime, H., Browne, D. T., ve Wade, M. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID- 19 pandemic. American Psychologist. 75(5), 631–643 http://dx.doi.org/10.1037/amp0000660631

Reggio Children (2021). At home with the Regio approach. 7 Temmuz 2021 tarihinde https://www.reggiochildren.it/en/athomewiththereggioapproach/ adresinden erişilmiştir.

Reimers, F. M. & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. 7 Temmuz 2021 tarihinde https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v2.pdf adresinden erişilmiştir.

Samuelsson, I.P. · Wagner, J.T. ve Ødegaard, E.E. (2020). The coronavirus pandemic and lessons learned in preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy Forum. International Journal of Early Childhood.52, 129-144. https://doi.org/10.1007/s13158-020-00267-3

Seyle, D. C., Widyatmoko, C. S., ve Silver, R. C. (2013). Coping with natural disasters in Yogyakarta, Indonesia: A study of elementary school teachers. School Psychology International, 34(4), 387–404.

Smith, J. A., ve Osborn, M. (2004). Interpretative phenomenological analysis. In G. M. Breakwell (Ed.), Doing social psychology research (pp. 229–254). Leicester, England: British Psychological Society. https://doi.org/10.1002/9780470776278.ch10

Smith, J., Flowers, P., Larkin, M. (2009). Interpretive phenomenological analysis: Theory, method and research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Stake, E. R. (1995). The art of case study research. Thousand Oak, CA: Sage.

Stock McIsaac, M. (2020). Distance learning. 27 Haziran 2020 tarihinde https://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/Week10/Gunawardena-McIsaac-distance-ed.pdf. adresinden erişilmiştir.

Szente, J. (2016). Assisting children caught in disasters: resources andsuggestions for practitioners. Early Childhood Education Journal, 44, 201-207. DOI:10.1007/s10643-015-0709-2.

Tarkoçin, S., Alagöz, N. & Boğa, E. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarının pandemi sürecinde (COVID19) davranış değişiklikleri ve farkındalık düzeylerinin anne görüşlerine başvurularak incelenmesi. Turkish Studies, 15(6), 1017-1036. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44338

Tokić, I.S. ve Vukašinović, A. (2020). Continuity of educational process through virtual kindergarten during COVID-19 outbreak – case study from Croatia. Proceedings of EDULEARN20 Conference 6th-7th July 2020.

World Bank Group (2020). Three principles to support teacher effectiveness during COVID-19. 24 Temmuz 2020 tarihinde http://documents1.worldbank.org/curated/en/331951589903056125/ Three-Principles-to-Support-Teacher-Effectiveness-During-COVID-19.pdf adresinden erişilmiştir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., ve Doğanay, G. (2020). Veli algısına göre pandemi süreci uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları. ISBN: 978-625-7057-34-9

Yoshikawa H, Wuermli A.J., Britto P.R., Dreyer B., Leckman J.F., Lye S.J., Ponguta L.A., Richter L.M., Stein A. (2020). Effects of the Global COVID-19 Pandemic on Early Childhood Development:Short- and Long-Term Risks and Mitigating Program and Policy Actions The Journal of Pediatrics. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.05.020.

Yurt, Ö., ve Cevher-Kalburan, N. (2011). Early childhood teachers’ thoughts and practices about the use of computers in early childhood education. Procedia Computer Science,3, 1562–1570.

Yayınlanmış

2021-12-07

Nasıl Atıf Yapılır

Işıkoğlu, N., Adak Özdemir, A., Altun, M., & Ergenekon, E. (2021). Erken çocukluk eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin Covid-19 pandemi deneyimleri: Yorumlayıcı fenomenolojik analiz. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 567–590. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202152341