Okul Öncesi Duygu Düzenleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202152327

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Duygu Düzenleme Ölçeği, Duygu Düzenleme, 48-72 Aylık Çocuklar

Özet

Okul öncesi çocukların duygu düzenleme becerilerini ölçmeye yönelik ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanan bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören 48-72 aylık 294 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve geliştirilen ölçme aracının ölçüt geçerliğini test etmek amacıyla “Duygu Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Okul Öncesi Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Kapsam Geçerlik İndeksinin 0.67 ve madde-toplam korelasyon değerlerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin ölçüt geçerliğini sağladığı saptanmıştır. Ölçeğin toplam Cronbach Alpha değerinin .93 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin tüm maddeleri için alt ve üst gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu ve madde ayırt ediciliğini sağladığı belirlenmiştir. Ölçeğin test-tekrar test puanları arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu ve puanlayıcılar arasındaki uyum gücünü sağladığı tespit edilmiştir. Geliştirilen Okul Öncesi Duygu Düzenleme Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Referanslar

Bailey, C. S., Denham, S. A., Curby, T. W., & Bassett, H. H. (2016). Emotional and organizational supports for preschoolers’ emotion regulation: Relations with school adjustment. Emotion, 16(2), 263-279.

Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi.

Batum, P., & Yağmurlu, B. (2007). What counts in externalizing behaviors? The contributions of emotion and behavior regulation. Current Psychology, 25(4), 272-294.

Baurain, C., & Nader-Grosbois, N. (2011). Validation of a method of assessing socioemotional regulation in preschoolers. European Review of Applied Psychology, 61(4), 185-194.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Cameron, H. L. (2015). Ethical, narrative, and projective processes in research interviews with young children. In O. N. Saracho (Ed.), Handbook of research methods in early childhood education: Review of research methodologies volume I (pp. 277-321). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Carlson, S. M., & Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development, 22(4), 489-510.

Cole, P. M., & Deater”Deckard, K. (2009). Emotion regulation, risk, and psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(11), 1327-1330.

Cole, P. M., Armstrong, L. M., & Pemberton, C. K. (2010). The role of language in the development of emotion regulation. In S. D. Calkins & M. A. Bell (Eds.), Human brain development: Child development at the intersection of emotion and cognition (pp. 59-79). Washington, DC: American Psychological Association.

Davis, E. L., Levine, L. J., Lench, H. C., & Quas, J. A. (2010). Metacognitive emotion regulation: Children’s awareness that changing thoughts and goals can alleviate negative emotions. Emotion, 10(4), 498-510.

Denham, S. A., Bassett, H. H., Sirotkin, Y. S., & Zinsser, K. (2013). Head Start preschoolers’ emotional positivity and emotion regulation predict their social-emotion behavior, classroom adjustment, and early school success. NHSA Dialog, 16(2), 18-33.

DeVellis. R. F. (2017). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar (T. Totan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademi. (Orijinali 2012 yılında basıldı)

Di Maggio, R., Zappulla, C., & Pace, U. (2016). The relationship between emotion knowledge, emotion regulation and adjustment in preschoolers: A mediation model. Journal of Child and Family Studies, 25(8), 2626-2635.

Driessnack, M. (2005). Children’s drawings as facilitators of communication: A meta-analysis. Journal of Pediatric Nursing, 20(6), 415-423.

Duy, B., & Yıldız, M. A. (2014). Ergenler için Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 23-35.

Ecirli, H., & Gülay Ogelman, H. (2015). Beş-Altı Yaş Çocukları için Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşerî ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(13), 85-100.

Eisenberg, N., & Fabes, R. A. (2006). Emotion regulation and children’s socioemotional competence. In L. Balter, & C. S. Tamis-LeMonda (Eds.), Child psychology: A handbook of contemporary issues (pp. 357-381). East Sussex: Psychology Press.

Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler. Pegem Akademi.

Fargas-Malet, M., McSherry, D., Larkin, E., & Robinson, C. (2010). Research with children: Methodological issues and innovative techniques. Journal of Early Childhood Research, 8(2), 175-192.

Garber, J., & Dodge, K. A. (Eds.). (1991). The development of emotion regulation and dysregulation. Cambridge: Cambridge University Press.

Goode, W. J., & Hatt, P. K. (1973). Sosyal bilimlerde araştırma metodları (R. Y. Keleş, Çev.). Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. (Orijinali 1952 yılında basıldı)

Graziano, P. A., Reavis, R. D., Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2007). The role of emotion regulation in children’s early academic success. Journal of School Psychology, 45(1), 3-19.

Gross, J. J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3-20). New York: The Guilford Press.

Gross, J. J., Richards, J. M., & John, O. P. (2006). Emotion regulation in everyday life. In D. K. Snyder, J. A. Simpson, & J. N. Hughes (Eds.), Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health (pp. 13-35). Washington, DC: American Psychological Association.

Gunzenhauser, C., von Suchodoletz, A., & McClelland, M. M. (2017). Measuring cognitive reappraisal and expressive suppression in children: A parent-rating version of the emotion regulation questionnaire. European Journal of Developmental Psychology, 14(4), 489-497.

Hay, D. F., Payne, A., & Chadwick, A. (2004). Peer relations in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 84-108.

Herndon, K. J., Bailey, C. S., Shewark, E. A., Denham, S. A., & Bassett, H. H. (2013). Preschoolers’ emotion expression and regulation: Relations with school adjustment. The Journal of Genetic Psychology, 174(6), 642-663.

Holodynski, M., & Friedlmeier, W. (2005). Development of emotions and emotion regulation. New York: Springer Science & Business Media.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademi.

Kidwell, S. L., & Barnett, D. (2007). Adaptive emotion regulation among low-income African American children. Merrill-Palmer Quarterly, 53(2), 155-183.

Kim, J., & Cicchetti, D. (2010). Longitudinal pathways linking child maltreatment, emotion regulation, peer relations, and psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(6), 706-716.

Landis, J. R., & Koch, G. G (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-74.

Lee, K. N., & Boo, Y. S. (2013). Effects of young children’s temperament, emotion regulation and teacher-child relationship on prosocial behavior. Korean Journal of Childcare and Education, 9(4), 31-53.

Lewis, M. (2000). Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. In M. Lewis & J. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (pp. 563-573). New York: The Guilford Press.

Macklem, G. L. (2008). Practitioner’s guide to emotion regulation in school-aged children. New York: Springer Science & Business Media.

McDowell, D. J., O’Neil, R., & Parke, R. D. (2000). Display rule application in a disappointing situation and children’s emotional reactivity: Relations with social competence. Merrill-Palmer Quarterly, 46(2), 306-324.

Measelle, J. R., Ablow, J. C., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (1998). Assessing young children’s views of their academic, social, and emotional lives: An evaluation of the self”perception scales of the Berkeley Puppet Interview. Child Development, 69(6), 1556-1576.

Mirabile, S. P. (2010). Emotion socialization, emotional competence, and social competence and maladjustment in early childhood, Yayımlanmamış Doktora Tezi, New Orleans Üniversitesi, New Orleans.

Onat, O., & Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 123-143.

Pons, F., Harris, P. L., & de Rosnay, M. (2004). Emotion comprehension between 3 and 11 years: Developmental periods and hierarchical organization. European Journal of Developmental Psychology, 1(2), 127-152.

Prout, T. A., Malone, A., Rice, T., & Hoffman, L. (2019). Resilience, defense mechanisms, and implicit emotion regulation in psychodynamic child psychotherapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 49(4), 235-244.

Punch, S. (2002). Research with children: the same or different from research with adults?. Childhood, 9(3), 321-341.

Raver, C. C., Garner, P. W., & Smith-Donald, R. (2007). The roles of emotion regulation and emotion knowledge for children’s academic readiness: Are the links causal? In R. C. Pianta, M. J. Cox, & K. L. Snow (Eds.), School readiness and the transition to kindergarten in the era of accountability (pp. 121-147). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.

Rydell, A. M., Berlin, L., & Bohlin, G. (2003). Emotionality, emotion regulation, and adaptation among 5-to 8-year-old children. Emotion, 3(1), 30-47.

Sala, M. N., Pons, F., & Molina, P. (2014). Emotion regulation strategies in preschool children. British Journal of Developmental Psychology, 32(4), 440-453.

Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33(6), 906-916.

Shipman, K. L., & Zeman, J. (2001). Socialization of children’s emotion regulation in mother-child dyads: A developmental psychopathology perspective. Development and Psychopathology, 13(2), 317-336.

Sroufe, L. A. (1997). Emotional development: The organization of emotional life in the early years. Cambridge: Cambridge University Press.

Stifter, C., & Augustine, M. (2019). Emotion regulation. In V. LoBue, K. Pérez-Edgar, & K. A. Buss (Eds.), Handbook of emotional development (pp. 405-430). New York: Springer Science & Business Media.

Suveg, C., & Zeman, J. (2004). Emotion regulation in children with anxiety disorders. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(4), 750-759.

Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of The Society for Research in Child Development, 59(2/3), 25-52.

Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2007). Regulation of positive emotions: Emotion regulation strategies that promote resilience. Journal of Happiness Studies, 8(3), 311-333.

Veneziano L., & Hooper J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.

Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for Lawshe’s content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45, 197-210.

Yurdugül, H. (2005, 28-30 Eylül). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması [Kongre bildirisi]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.

Yayınlanmış

2021-12-07

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, H., & Zembat, R. (2021). Okul Öncesi Duygu Düzenleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 526–551. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202152327