Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği: 48-95 ay arası çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932164

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Motor Gelişim, Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği, Değerlendirme

Özet

Erken çocukluk dönemi motor becerilerin yeterlilik ve gelişimi için kritik bir dönemdir. Çocukların motor gelişimlerini anlamak ve uygun planlamalar yapabilmek amacıyla motor gelişimin değerlendirilmesi gereklidir. Bu araştırmada, 48-95 ay arası çocukların motor gelişimlerini değerlendirmek amacıyla Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 48-95 ay arası motor gelişim gecikmesi gösteren grup dâhil olmak üzere toplam 262 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verileri; araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Uyum geçerliğini belirlemek amacıyla Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı ve Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği’nin geçerlik çalışması kapsamında yapı geçerliği, diğer değişkenlerle olan ilişkisi ve klinik ayırt edici geçerliği kanıtlanmıştır. Güvenirlik çalışması kapsamında,  iç tutarlılığı, test-tekrar test güvenirliği ve bağımsız değerlendiriciler arası korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği Türkçe formunun 48-95 ay arası çocuklar için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.  

Yazar Biyografileri

Hande Usbaş, İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Elemanı

Rengin Zembat, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü, Öğretim Üyesi

Referanslar

Aral, N. ve Bütün Ayhan, A. (2016). Frostig Görsel Algı Testi’nin Türkçeye uyarlanması. The Journal of Academic Social Science Studies, 50, 1-22.

Bademci, V. (2004). " Testin güvenirliği" veya "Test güvenilirdir" diye ifade etmek doğru değildir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 367-373.

Boz, M. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklara uygulanan temel hareket eğitim programının hareket becerilerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Brychta, P., Sadílek, M., & Brychta, J. (2016). The Influence of Motor Skills on Measurement Accuracy. Technological Engineering, 13(1), 19-21

Diemand, S. (2009). Validity of the Miller Function and Participation Scales. Degree of Master of Science in the Graduate School of the Ohio State University.

Diemand, S., & Case-Smith, J. (2013). Validity of the miller function and participation scales. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 6(3), 203-212.

Doney, R., Lucas, B. R., Watkins, R. E., Tsang, T. W., Sauer, K., Howat, P. et al. (2016). Visual-motor integration, visual perception, and fine motor coordination in a population of children with high levels of Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Research in developmental disabilities, 55, 346-357.

Draper, C. E., Achmat, M., Forbes, J., & Lambert, E. V. (2012). Impact of a community-based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child Development and Care, 182(1), 137-152.

Eather, N., Bull, A., Young, M. D., Barnes, A. T., Pollock, E. R., & Morgan, P. J. (2018). Fundamental movement skills: Where do girls fall short? A novel investigation of object-control skill execution in primary-school aged girls. Preventive medicine reports, 11, 191-195.

Erdoğanoğlu, Y. ve Kerem Günel, M. (2007). Serebral Paralizili Çocukların Motor ve Fonksiyonel Seviyeleri ile Sağlıkla İlgili Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Toplum Hekimliği Bülteni, 26 (3), 13-18.

Field, A. (2016). An adventure in statistics: The reality enigma. Sage.

Franzen, M. D. (2002). Reliability and Validity in Neuropsychological Assessment. New York: Springer.

Gallahue, D. L., Ozmun, J. C. ve Goodway, J. D. (2014). Motor Gelişimi Anlamak. D. S. Özer ve A. Aktop (Çev Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev.: Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Haywood, K., Roberton, M., & Getchell, N. (2012). Advanced analysis of motor development. United States of America : Human Kinetics.

Hestbaek, L., Andersen, S. T., Skovgaard, T., Olesen, L. G., Elmose, M., Bleses, D., Andersen; S. C. & Lauridsen, H. H. (2017). Influence of motor skills training on children’s development evaluated in the Motor skills in PreSchool (MiPS) study-DK: study protocol for a randomized controlled trial, nested in a cohort study. Trials, 18(1), 1-11.

James, S., Ziviani, J., & Boyd, R. (2014). A systematic review of activities of daily living measures for children and adolescents with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 56(3), 233-244.

Jurimae, T., & Jurimae, J. (2001). Growth, physical activity, and motor development in prepubertal children. New York: CRC Press.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. (16. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç, S. (2016). Cronbach's alpha reliability coefficient. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47.

Lam, H. M. Y. (2011). Assessment of preschoolers’ gross motor proficiency: revisiting Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. Early Child Development and Care, 181(2), 189-201.

Miller (2006). Miller Function & Participation Scales: Administration directions. San Antonio, Texas: PsychCorp Pearson.

Öztoklu Durmuş, F. (2014). Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Koordinasyon Testi-6’nın Türkçe’ye Uyarlanması ve 36-70 Aylık Çocuklarda Görsel Motor Koordinasyonun İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Park, M. O. (2017). Effects of gross motor function and manual function levels on performance-based ADL motor skills of children with spastic cerebral palsy. Journal of physical therapy science, 29(2), 345-348.

Payne, V. G. ve Isaacs, L. D. (2012). Human motor development: A lifespan approach. (8. Baskı). New York: McGraw-Hill.

Sökmen, S. (1994). Beş yaş algı gelişimi (Frostig görsel algı testi güvenirlik çalışması). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sugden, D. A. & Wade, M. G. (2013). Typical and atypical motor development. London, England: Mac Keith Press.

Temel, F., Ersoy, Ö., Avcı, N., & Turla, A. (2016). Gazi erken çocukluk gelişimi değerlendirme aracı “GEÇDA”. Ankara: Hedef Yayıncılık.

Tepeli, K. (2007). Büyük kas becerilerini ölçme testi (BüKBÖT)’nin Türkiye standardizasyonu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tepeli, K. (2013). Frostig görsel algı eğitim programı ile birlikte verilen nesne kontrol beceri eğitiminin 54-59 aylık çocukların nesne kontrol becerilerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 251-260.

Zachopoulou, E. & Makri, A. (2005). A developmental perspective of divergent movement ability in early young children. Early Child Development and Care, 175(1), 85-95.

Zysset, A. E., Kakebeeke, T. H., Messerli-Bürgy, N., Meyer, A. H., Stülb, K., Leeger-Aschmann, C. S., Schmutz, E. A., Arhab, A., Ferrazzini, V., Kriemler, S., Munsch, S., Puder, J. J. & Jenni, O. G. (2018). The validity of parental reports on motor skills performance level in preschool children: a comparison with a standardized motor test. European journal of pediatrics, 177(5), 715-722.

Yayınlanmış

2019-10-04

Nasıl Atıf Yapılır

Usbaş, H., & Zembat, R. (2019). Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği: 48-95 ay arası çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 406–439. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932164

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri