Okul öncesinde uzaktan eğitimin öğretmen, veli ve çocuk açısından değerlendirilmesi

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202263414

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi eğitim, Uzaktan eğitim, Covid-19 pandemisi.

Özet

Bu çalışmada, okul öncesi eğitim öğretmenleri, veliler ve çocukların Covid-19 pandemisinde uygulanan uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 okul öncesi öğretmeni, 10 okul öncesi öğrencisi ve 10 veliden oluşmuştur. Nitel araştırma modelindeki çalışmada veriler, görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Görüşmelerin yazılı dökümü yapılmış, içerik analiziyle analiz edilmiştir. Bulgular temalar halinde düzenlenerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak okul öncesi öğretmenleri eğitimin sürekliliği ve Covid-19 bulaşını önleme açısından uzaktan eğitimi olumlu bulurken çocuklardan fiziksel, sosyal ve duygusal olarak uzak kalmayı olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Uzaktan eğitimde teknolojik sorunlarla karşılaşıldığı, gelişimsel kazanımlara ulaşılmadığı, öğretmenlerin Türkçe ve okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini daha çok kullandıkları, çocukların sanat ve müzik gibi etkinliklerden hoşlandığı belirlenmiştir. Çocukların çiz-anlat tekniği ile uzaktan eğitim imgelerini resimlerine bilgisayar, öğretmen-arkadaş olarak yansıttığı ve bu süreçteki etkileşime ilişkin memnuniyeti belirten çeşitli imgelere yer verdiği görülmüştür.

Yazar Biyografileri

Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Prof. Dr.,  Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi.

Özlem Gözün Kahraman, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi.

Hatice Keser, Karabük Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD

Karabük Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD öğrencisi.

Referanslar

Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A. ve Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144.

Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M. ve Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.

Angell, C., Alexander, J. ve Hunt, J. A. (2015). “Draw, write and tell”: A literature review and methodological development on the “draw and write” research method. Journal of Early Childhood Research, 13(1), 17-28.

Aral, N., Fındık, E., Öz, S., Karataş, B. K., Güneş, L. C. ve Kadan, G. (2021). Covid 19 pandemi sürecinde okul öncesi dönemde uzaktan eğitim: deneysel bir çalışma. Turkish Studies, 16, 2.

Aydemir, M. ve Karaman, S. (2017). Üstbilişsel etkinliklerin uzaktan eğitim öğrencilerinin üstbilişsel seviyeleri ve ders çalışma süreçleri açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 18-40.

Balaman, F. ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1).

Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 179-209.

Baysal, E. A., Ocak, G. ve Ocak, İ. (2020). Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi çocuklarının eba ve diğer uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ebeveyn görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 185-214.

Bozkurt, M. ve Duran, M. (2021,5,8-9). İlkokul birinci sınıf öğrenci velilerinin uzaktan eğitim sürecini değerlendirmeleri (afyon örneği). VI. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya. Malatya: İksad Global.

Burrows, M. (2007). Exercise and bone mineral accrual in children and adolescents. Journal of Sports Science & Medicine, 6(3), 305.

Cansoy, R. ve Türkoğlu, M. E. (2019). Verilerden anlam inşa etme süreci. İçinde S. Turan (Ed.) Eğitimde Araştırma Yöntemleri (s. 150). Ankara: Ankara Nobel.

Ceviz, N. Ö., Tektaş, N., Basmacı, G. ve Tektaş, M. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışı: Türkiye örneği. Ulakbilge Dergisi, 52, 1322-1335.

Crewell, J. W. (2021). Beş nitel araştırma yaklaşımı. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.) Nitel Araştırma Yöntemleri (s. 99) içinde. Ankara: Siyasal.

Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.

Demir, S. ve Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470.

Duman, S. N. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 95-112.

EBA (2021). Erişim adresi: https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa.(2021). “EBA Nedir?”, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), 11.05.2021.

Eastman, W. (1997). Active living: physical activities for infants, toddlers, and preschoolers. Early Childhood Education Journal, 24(3), 161-164.

Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği: MOOC (massive open online course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22.

Gökdaş, İ. ve Kayri, M. (2005). E-öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).

Gözün-Kahraman, Ö. ve Ülker-Atav, P. (2019). Kültür, okul olgunluğu, özbakım becerileri. H. Gülay Ogelman (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (s. 514) içinde. Ankara: Eğiten.

Gündoğdu, S. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35).

Hapsari, S. M., Sugito, S. ve Fauziah, P. Y. (2020). Parent’s involvement in early childhood education during the covid-19 pandemic period. Jurnal Pendidikan Progresif, 10(2), 298-311.

Harrist, A. W., Zaia, A. F., Bates, J. E., Dodge, K. A. ve Pettit, G. S. (1997). Subtypes of social withdrawal in early childhood: Sociometric status and social‐cognitive differences across four years. Child Development, 68(2), 278-294.

Hebebci, M. T., Bertiz, Y. Ve Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 267-282.

Ionescu, V. M. ve Enescu, F. M. (2021, July). Using information technology in Romanian preschool environment during the COVID-19 pandemic. In 2021 13th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI) (pp. 1-6). IEEE.

İnan, H. Z. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitimin yeniden yapılandırılması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 831-849.

Karadeniz, G. ve Zabcı, N. (2020). Pandemi döneminde uzaktan eğitim veren öğretmenlerin çalışma koşulları ve algıladıkları stres ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi MSFAU Journal of Social Sciences, 2(22), 301-314.

Kerkez, F. İ. (2012). Sağlıklı büyüme için okulöncesi dönemdeki çocuklarda hareket ve fiziksel aktivite. Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 34-42.

Kılıç, Ş. (2015). Çocuk ruh sağlığına etki edenfaktörler: Anne babalık davranışları, kardeş ve akran ilişkileri, televizyon ve bilgisayar. A. Güngör Aytar (Ed.) Ruh Sağlığı (s. 54-55) içinde. Ankara: Hedef.

Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.

Koçoğlu, E. ve Tekdal, D. (2020). Analysis of distance education activities conducted during covid-19 pandemic. Educational Research and Reviews, 15(9), 536-543.

Korkmaz, G. ve Toraman, Ç. (2020). Are we ready for the post-COVID-19 educational practice? An investigation into what educators think as to online learning. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 293-309.

Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.

MEB. (2020). Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/turkiye-uzaktan-egitim-istatistikleriyle-dijital-dunyanin-listelerini-zorladi/haber/21158/tr

Nikolopoulou, K. (2022). Online Education in Early Primary Years: Teachers’ Practices and Experiences during the COVID-19 Pandemic. Education Sciences, 12(2), 76.

OECD. (2022). Erişim adresi: https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity

OECD. (2021). Erişim adresi: https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity

Öz-Ceviz, N., Tektaş N., Basmacı G. ve Tektaş M. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışı: türkiye örneği. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 52, 1322–1335. doi: 10.7816/ulakbilge-08-54-06

Özdoğan, A. Ç. ve Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.

Özkan, Ö. Y. (2019). Eğitimde Araştırma Yöntemleri. (S. Turan, Ed.) Ankara: Ankara Nobel.

Özmantar, K. Z. (2019). Eğitim çalışmalarında sık kullanılan araştırma türleri, S. Turan (Ed.) Eğitimde Araştırma Yöntemleri (s. 64) içinde. Ankara: Ankara Nobel.

Özyürek, A. (2018). Okul öncesi çocukların bilgisayar teknolojileri kullanımının annelerin görüşlerine göre incelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2(2), 1-12.

Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N. F. ve Özkan, İ. (2016). Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 595-605.

Pramling Samuelsson, I., Wagner, J. T. ve Eriksen Ødegaard, E. (2020). The coronavirus pandemic and lessons learned in preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy forum. International Journal of Early Childhood, 52(2), 129-144.

Saygı, H. Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 109-129.

Sönmez, E. D. ve Cemaloğlu, N. (2020). Okullaşma sürecinde uzaktan evde eğitime geçiş. İnsan ve İnsan, 8(27), 63-82.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 bilgilendirme platformu. Erişim: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html

Tarkoçin, S., Alagöz, N. ve Boğa, E. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarının pandemi sürecinde (covıd-19) davranış değişiklikleri ve farkındalık düzeylerinin anne görüşlerine başvurularak incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 15(6).

Toran, M. (2021). Yeni normalde erken çocukluk eğitimi ve bakımı: Eleştirel bir değerlendirme. Eleştirel Pedagoji, 68.

Ünal, M. ve Bulunuz, N. (2020). Covid-19 salgını döneminde yürütülen uzaktan eğitim çalışmalarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi ve sonraki sürece ilişkin öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 343-369.

Veraksa, A., Singh, P., Gavrilova, M., Jain, N. ve Veraksa, N. (2021). Russian and Indian preschool educators’ beliefs about distance education for preschoolers. Education Sciences, 11(12), 814.

World Health Organization (WHO) (2020). Erişim: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/coronavirus-disease-answers?gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpsECwwe-4eUP86jkWqMwiO2e2VDh5X0x3yW-2HNeG8EHQ8xRr5TcKcaAgVfEALw_wcB&query=What+is+COVID19%3F&referrerPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2Fcoronavirus-disease-answers

Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli Algısına Göre Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Niteliği. Konya: Palet.

Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(6).

Yayınlanmış

2022-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Özyürek, A., Gözün Kahraman, Özlem, & Keser, H. (2022). Okul öncesinde uzaktan eğitimin öğretmen, veli ve çocuk açısından değerlendirilmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(3), 612–641. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202263414

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri