Forthcoming

Okul öncesi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261342

Yazarlar

  • Tülin Gümüştekin Ertugay MEB, ŞEHİT ÖĞRETMEN İZZET YÜKSEL ORTAOKULU
  • Yıldız Güven

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi, Öğretmen adayı, Epistemolojik inançlar, Matematik

Özet

Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimdeki öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile matematik öğretimi, öğrenimi ve inançları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının, matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inançlarını yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Nicel araştırma kapsamında, ilişkisel tarama modeliyle tasarlanan araştırmanın çalışma grubu, İstanbul’daki beş üniversitenin okul öncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 248 son sınıf öğrencisidir. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” ve “Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançlar Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçlar, okul öncesi öğretmen adaylarının epistemolojik inanç alt boyutlarından olan “öğrenme süreci- otorite/ uzman bilgisine şüphe” ve “öğrenme çabası” inanç düzeyleri artıkça matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inanç düzeylerinin arttığını, öğretmen adaylarının “doğuştan/ sabit yetenek” ve “bilginin kesinliği” inanç düzeyi arttıkça, matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inanç düzeylerinin azaldığını göstermiştir. Çalışma, öğretmen adaylarının “öğrenme süreci/uzman bilgisine şüphe” inancının matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inançlarını pozitif olarak, “doğuştan/sabit yetenek” ve“bilginin kesinliği” inançlarını ise negatif olarak yordadığını göstermiştir.

Yazar Biyografisi

Tülin Gümüştekin Ertugay, MEB, ŞEHİT ÖĞRETMEN İZZET YÜKSEL ORTAOKULU

2006                                       Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

2010                                       Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim                                    Fakültesi İlköğretim Matematik                                            Öğretmenliği Programı’ndan mezun olma

2012                     Bingöl Genç Yatılı Bölge Ortaokulu

2013                                       İstanbul Çekmeköy İsmihan İsmet Süzer                               Ortaokulu

2014                                       İstanbul Çekmeköy Şehit Öğretmen                                    İzzet     Yüksel Ortaokulu

2019                    Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri                                   Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Okul                               Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı Tezli                                    Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olma

Referanslar

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları sık kullanılan istatiksel analizler ve açıklamalı SPSS çözümleri (1. baskı). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Aksan, N., & Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.

Aktamış, H. (2012). How prospective mathematics teachers view the nature of science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 690 – 694.

Arredondo E. D., & Rucinski T. T. (1996). Epistemological beliefs of Chilean educators and school reform efforts. Tercer Encuentro National de Enfoques Cognitivos Actualesen Educacion, 1-17.

Aypay, A. (2009). Öğretmen adayı öğrencilerin öğrenme ve öğretme hakkındaki epistemolojik inançları. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu içinde (s. 540-550). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.

Aytaç, A. (2020). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının ve eğitim felsefesi eğilimlerinin öğretme ve öğrenme anlayışları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Barkatsas, A.T.; Malone, J.A. (2005). Typology of mathematics teachers’ beliefs about teaching and learning mathematics and instructional practices. Mathematics Education Research Journal, 17(2), 69-90, doi: 10.1007/BF03217416

Baydar, S. C., & Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki yeri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.

Baykul Y., & Güzeller C. O. (2016). Sosyal bilimler için istatistik SPSS uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Bedel, F. E., & Çakır, M. (2013). Okul öncesi ve biyoloji öğretmen adaylarında bilişüstü farkındalık ve epistemolojik inançların incelemesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 84-98.

Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.

Boz, N. (2008). Turkish Pre-Service Mathematics Teachers’ Beliefs About Mathematics Teaching. Australian Journal of Teacher Education, 33(5). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2008v33n5.5

Brownlee, J., & Berthelsen, D. (2006). Personal epistemology and relational pedagogy in early childhood teacher education programs. Early Years, 26(1), 17-29.

Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in Higher Education, 6(2), 247-268.

Buehl, M. M., Alexander, P. A. & Murphy, P. K. (2002). Beliefs about schooled knowledge: Domain specific or domain general? Contemporary Educational Psychology, 27, 415-449.

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (6. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2017). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Chai, C.S., Hong, H-Y & Teo, T. (2009). Singaporean and Taiwanese pre-service teachers’ beliefs and their attitude towards ICT: A comparative study. The Asia-Pacific Education Researcher 18 (I), 117-128.

Chai, C. S., Khine, M. S., & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: A survey among pre‐service teachers in Singapore. Educational Media International, 43(4), 285-298.

Chai, C.S., Teo, T., & Lee, C.B. (2009). The change in epistemological beliefs and beliefs about teaching and learning: a study among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 351-362, doi:10.1080/13598660903250381

Chan, K. W. (2011). Preservice teacher education students’ epistemological beliefs and conceptions about learning. Instructional Science, 39(1), 87-108.

Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.

Chan, K.W., & Elliott, R.G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27, 392–414.

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2014). Research methods, design, and

analysis. Pearson.

Chrysostomou, M., & Philippou, G. N. (2010). Teachers’ epistemological beliefs and efficacy beliefs about mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1509-1515.

Clements, D.H., & Sarama, J. (2007). Early childhood mathematics learning. F. K. Lester (Ed.). Second Handbook of Researh on Mathematics Teaching and Learning. (pp. 461-555). Charlotte, NC: Information Age.

Cooney, T. J., & Shealy, B. E. (1997). On understanding the structure of teachers’ beliefs and their relationship to change. E. Fennema & B. S. Nelson (Eds.), Mathematics teachers in transition (pp. 87–109). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Çalıkoğlu-Balı, G., Kayhan, M., & Polat, Z. S. (2004). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik hakkındaki inançları. http://akifaltundal.net/tur/content/view/405/345/ adresinden 2 Ocak 2017 tarihinde edinilmiştir.

Danışman, Ş. (2015). Sınıf öğretmenlerinin matematiğe ve öğretmenliğe ilişkin inançlarının etkileşimi ve bu inançların öğrencilerin matematik başarısına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Demir, S., & Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik inanışlar ve öğretme öğrenme süreçleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 75-93.

Dunekacke, S; Jenßen, L., Eilerts, K & Blömeke, S. (2015). Epistemological beliefs of prospective preschool teachers and their relation to knowledge, perception, and planning abilities in the field of mathematics: A process model. ZDM Mathematics Education, 48(1-2), 125–137. doi:10.1007/s11858-015-0711-6

Ekinci, N. (2017). Examining the relationships between epistemological beliefs and teaching and learning conceptions of lower-secondary education teachers. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 344-358.

Er, K. O. (2013). A Study of the epistemological beliefs of teacher candidates in terms of various variables. Eurasian Journal of Educational Research, 50, 207-226.

Ernest, P. (1991). The Philosophy of Mathematics Education. London, United Kingdom: Taylor & Francis Group.

Esterly, E. (2003). A multi-method exploration of the mathematics teaching efficacy and epistemological beliefs of elementarypre-service and noviceteachers. Unpublished Doctoral Dissertation. Ohio: The Ohio State University.(http://www.ohiolink.edu/etd/sendpdf.cgi/Esterly%20Elizabeth.pdf?acc_num=osu1070405222)

Fang Z. (1996) A review of research on teacher beliefs and practices. Educational Researcher, 38(1), 47–65.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Gill, M. G., Ashton, P. T., & Algina, J. (2004). Changing preserviceteachers’ epistemological beliefs about teaching and learning in mathematics: An interventionstudy. Contemporary Educational Psychology, 29, 164-185.

Güven, Y. & Gök Çolak, F. (2019). Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi. Gonca Uludağ (Ed.); Erken çocukluk dönemi matematik eğitiminde ailenin ve öğretmenin rolü (pp. 219-241). Ankara: Nobel.

Güven, B., Karataş, İ., Öztürk, Y., Arslan, S., & Gürsoy, K. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul öncesi matematik eğitimine ilişkin inançların belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online , 12(4), 969-980.

Hacıömeroğlu, G. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye ilişkin inançlarını yordamada epistemolojik inançlarının incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 206-220.

Handal B (2003) Teachers’ mathematical beliefs: A review. Math Educ, 13(2), 47–57.

Haser, C., & Doğan, O. (2012). Pre-service mathematics teachers’ belief systems. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 38(3), 261-274.

Hofer, B., & Pintrich, P. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relationship to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88–140.

Kanadlı S. & Akbaş, A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve LYS puanları arasındaki ilişkiler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 116-131.

Kang, N., & Wallace, C. S. (2005). Secondary science teachers’ use of laboratory activities: linking epistemological beliefs, goals, and practices. Science Teacher Education, 89(1), 140-165.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. (28. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kesicioğlu, O. S. (2019). Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi. Gonca Uludağ (Ed.); Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi (pp. 17-26). Ankara: Nobel.

Khalid, M., Hashmi, A., & Javed, Z. (2021). Relationship between prospective teachers’ epistemological beliefs and their conceptions about teaching and learning. Ilkogretim Online, 20(4), 1681-1689.

Kızıltepe, İ.S. & Kartal, T. (2021). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının çoklu değişkenler açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2036-2069. doi: 10.29299/kefad.990289

Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press.

Kutluca, A. Y., & Mercan, N. (2022). Exploring the Effects of Preschool Teachers’ Epistemological Beliefs on Content Based Pedagogical Conceptualizations and PCK Integrations towards Science Teaching. European Journal of Science and Mathematics Education, 10(2), 170-192. https://doi.org/10.30935/scimath/11661

Mansour, N. (2013). Consistencies and inconsistencies between science teachers’ beliefs and practices. International Journal of Science Education, 35(7), 1230-1275.

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19(4), 317–328. doi:10.1080/0022027870190403

Olgan, R., Güner Alpaslan, Z., & Öztekin, C. (2014). Factors Influencing Pre-Service Early Childhood Teachers’ Outcome Expectancy Beliefs Regarding Science Teaching. Education and Science, 39,. 173

Op‘tEynde, P., De Corte E., & Verschaffel L. (2002). Framingstudents’ mathematics-relatedbeliefs: A quest for conceptual clarity and a comprehensive categorization. G. C. Leder, E. Pekhonen, G. Törner (Eds.), Beliefs: A hiddenvariable in mathematics education (pp. 13-37). TheNetherlands: KluwerAcademicPublishers.

Otting, H., Zwaal, W., Tempelaar, D., & Gijselaers, W. (2010). Thestructuralrelationshipbetweenstudents’ epistemologicalbeliefs and conceptions of teaching and learning. Studies in HigherEducation, 35(7), 741-760.

Önen, A. S. (2011). Investıgatıon of students’ epistemological beliefs and attıtudes towards studying. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 40, 300-309.

Özkan, Ş., & Tekkaya, C. (2011). Epistemolojik inançlar cinsiyete ve sosyoekonomik statüye göre nasıl değişmektedir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 339-348.

Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307–332.

Paulsen, M. B., & Feldman, K. A. (1999). Student motivation and epistemological beliefs. New DirectionsforTeaching and Learning, 78, 17-25.

Platas, L. M. (2008). Measuringteachers' knowledge of early mathematical development and their beliefs about mathematics teaching and learning in the preschool classroom. PHD Dissertation, University of California, Berkeley.

Raymond, A. M. (1993). Unraveling the relationships between beginning elementary teachers’ mathematics beliefs and teaching practices. Proceedings of the 15th Annual Conferenceof the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Monterey, CA.

Richardson, V., Anders, P., Tidwell, D. & Lloyd, C. (1991) The relationship between teachers’ beliefs and practices in reading comprehension instruction, American Educational Research Journal, 28(3),559–586.

Schoenfeld, A. (1992). Learning to thinkmathematically: problem solving, metacognition and sense making in mathematics. D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on MathematicsTeaching and Learning(pp. 334 –370).New York: Macmillan.

Schoenfeld, A. H. (1983). Beyond the purely cognitive: Belief systems, social cognitions and metacognitions as driving forces in intellectual performance. Cognitive Science, 7, 329-363.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504. doi:10.1037/0022-0663.82.3.498

Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6(4), 293-319.

Schommer, M. (1998). The influence of age and education on epistemological beliefs. British Journal of Educational Psychology, 68, 551-562

Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84, 435-443.

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational Psychologist, 39(1), 19-29.

Schraw, G. (2001). Current themes and future directions in epistemological research: a commentary. Educational Psychology Review, 13(4), 451-464.

Sinatra, G.M., & Kardash, C. (2004). Teacher candidates’ epistemological beliefs, dispositions, and views on teaching as persuasion. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 483–498.

Southwell, B. (1999). Thelowdown on thephilosophy of mathematicseducation. Reflections, 24(1), 44-47.

Stacey, P., Brownlee, J., Thorpe, K., & Reeves, D. (2005). Measuring and manipulating epistemological beliefs in early childhood education studens. International Journal of Pedagogies and Learning, 1(1), 6-17

Staub, F. C., & Stern, E. (2002). The nature of teachers' pedagogical content beliefs matters for students' achievement gains: Quasi-experimental evidence from elementary mathematics. Journal of Educational Psychology, 94(2), 344–355. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.2.344

Şeker, P. T. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanç ve özyeterliklerinin 48-60 aylık çocukların matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thompson, A. G. (1992). Teachers‟belief and conceptions: A synthesis of the research. In D.A. Grouws (Ed.,), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp.127–146), New York: Macmillian.

Tsai, C.C. (2000). The effects of STS-oriented instruction on female tenth graders' cognitive structure outcomes and the role of student scientific epistemological beliefs. International Journal of Science Education,22(10), 1099-1115.

Tsai, C. (2002). Nested epistemologies: science teachers’ beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771-783.

Underhill, R. (1988). Mathematics learners’ beliefs: A review. Focus on Learning Problems in Mathematics, 10(1), 55-59.

Üztemur, S., Sevigen, E., Arıkan, B. & Çelik, V.G. (2021). Eğitimde Epistemolojik İnançlar: Türkiye Bağlamını Esas Alan Bir İçerik Analizi (2002-2020). Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 3(1), 1-19.

Voss, T., Kleickmann,T., Mareike Kunter, M., & Hachfeld, A. (2013) Mathematics Teachers’ Beliefs. Cognitive Activation in the Mathematics Classroom and Professional Competence of Teachers, Mathematics Teacher Education 8. Kunter vd. (eds.),doi: 10.1007/978-1-4614-5149-5_12, © Springer Science+Business Media New York

Yadav, A., & Koehler, M. (2007). The role of epistemological beliefs in preservice teachers’ interpretation of video cases of early-grade literacy instruction. Journal of Technology and Teacher Education, 15(3), 335–361.

Yılmaz, H., & Şahin, S. (2011). Pre-service teachers' epistemological beliefs and conceptions of teaching. Australian Journal of Teacher Education, 36(1), 73–88.

Yayınlanmış

2022-05-07

Nasıl Atıf Yapılır

Gümüştekin Ertugay, T., & Güven, Y. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 151–174. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261342

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri