Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin anasınıflarında uygulanan rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202371475

Yazarlar

Özet

Araştırmada, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin anaokullarında verilen rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma temel nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar anaokullarında çalışan 12 psikolojik danışman ve rehber öğretmenden oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerin analiz sonucunda, öğretmenlerin okul öncesi yaş grubu ile sağlıklı iletişim kurmada sorun yaşadıkları, genellikle mahremiyet ve davranış problemleri üzerine çalıştıkları, bu konularda okul öncesi öğretmenlerine de destek oldukları, okul öncesi öğretmenlerinin davranış problemleri ve kaynaştırma çalışmalarında kendilerinden destek bekledikleri anlaşılmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinden işbirliği ve aktif gözlem konusunda beklentileri olduğu gözlemlenmiştir. Alanda çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının etkili olabileceği önerilmiştir.

Referanslar

Aliyev, R., Erguner-Tekinalp, B., Ulker, R., & Shine-Edizer, F. (2012). The Perceptions of School Counselors and Principals towards New Psychological Counseling and Guidance Services in Early Childhood Education in Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 3083-3098.

Atıcı, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Davranış Problemleriyle Baş etme Konusunda Öğretmen-Psikolojik Danışman İşbirliğine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(25), 55-68.

Baysal, A. (2004). Psikolojik danışma ve rehberlikte başlıca hizmet türleri. Psikolojik danışma ve rehberlik, 35-62.

Büyükgöncü, N. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan bireyi tanıma tekniklerinin öğretmen görüşü açısından değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Erciyes Üniversitesi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Sage Publications.

Dilek, H., & Talu, E. (2021). Okul öncesi rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 384-409.

Ginter, E. J., Scalise, J. J., & Presse, N. (1990). The elementary school counselor's role: Perceptions of teachers. The School Counselor, 38(1), 19-23.

Gökçakan, Z. (2008). Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışmanın değişen işlevi ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı. Eğitim Psikolojisi Sempozyum Kitabı.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30 (4), 233-252.

Hoffman, L. R. (1991). Developmental counseling for prekindergarten children: A preventive approach. Elementary School Guidance and Counseling, 26(1), 56-66.

Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., Bekman, S., Baydar, N., & Cemalcılar, Z. (2009). Continuing effects of early intervention in adult life: The Turkish early enrichment project 22 years later. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(6), 764-779.

Kanak, M., Ersoy, M., & Yerliyurt, N. S. (2018). Okul öncesinde rehberlik hizmetlerinin gerekliliğinin rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ekev Akademi. 22, 187-208.

Kardeş, S. (2014). Okul öncesi eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin rehber öğretmenlerin rollerine ilişkin algılarının incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Hacettepe Üniversitesi.

Kılıçoğlu, E. A. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Selçuk Üniversitesi.

Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy, 45 (3), 214-222.

Külahoğlu, Ş. (2001). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi. Pegem Yayıncılık.

Morrison, G. S. (2011). Early childhood education today. Merrill/Prentice Hall.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey- Bass.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012). Okul öncesi eğitim rehberlik programı. 02.04.2022 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_11/05043157_rehberlik_okuloncesi_2 .pdf adresinden erişildi.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). 02.04.2022 tarihinde https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden erişildi.

Nazlı, S. (2011). Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Polatlar, D. Y., & Öztabak, M. Ü. (2022). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 55(55), 219-242.

Synder, A. B. (1993). Managing an elementary school guidance program: The role of the counselor. Managing your school counseling programs: K-12 developmental strategies, 33-43.

Tekin, G. (2012). Counseling and guidance services in early childhood education: The case of public preschools in Malatya, Turkey. Online Submission. 875-880.

Ültanır, E. (2003). İlköğretim birinci kademede rehberlik ve danışma. Nobel Yayın Dağıtım.

Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde rehberlik hizmetleri (6. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı) Seçkin Yayınevi.

Yayınlanmış

2023-08-26

Nasıl Atıf Yapılır

Bolattaş Gürbüz, F., & Özer, N. (2023). Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin anasınıflarında uygulanan rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 7(2), 125–142. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202371475

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri