Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi

Sara Kefi

Öz


Bu araştırmada, okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarında çocukların, temel bilimsel süreç becerilerini kullanıp kullanamama durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından iyi örnek niteliğinde geliştirilen 6 projenin, Foça Belediyesi Çocuk Evinde 4-5-6 yaş gruplarında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmasına rehberlik edilmiştir. Araştırmanın verilerini uygulanan projelerin başlangıç, gelişme ve sunum aşamalarından elde edilen “3600 fotoğraf, video, resim, kavram ağı, grafik, deney, oyun, yaratıcı sanat çalışması, anket, albüm, aile katılımı çalışması, sunum belgeleri” ve benzeri gibi dokümanlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumlarına yönelik olarak nitel araştırma desenlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada uygulanan “su, saat, ekmek, kağıt, poşet, top”, konulu projelerin tümünden elde dilen bulgular çocukların, yaş gruplarıyla orantılı olarak, temel bilimsel süreç becerilerinin her birini pek çok kez tekrar ederek kullandıklarını göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar ile okul öncesi dönem çocuklarının doğrudan dahil oldukları proje çalışmalarının onların temel bilimsel süreç becerilerini kullanmalarını desteklediği, dolayısı ile proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerinin kullanımını kapsadığı söylenebilir. Erken yaşlardan itibaren temel bilimsel süreç becerilerinin kazanılmasının, ileride bütünleştirilmiş süreç becerilerinin kazanımının bir ön koşulu olduğu göz önüne alındığında temel bilimsel süreç becerilerinin her birini kapsayacak proje yaklaşımı uygulamalarından sıklıkla yararlanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Proje Yaklaşımı, Bilimsel Süreç Becerileri, Okul öncesi


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ayvacı, H. Ġ. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik pilot bir çalışma, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4 (2). 1-24.

Anagün Ş.S.(2011). PISA 2006 Sonuçlarına Göre Öğretme-Öğrenme Süreci Değişkenlerinin Öğrencilerin Fen Okuryazarlıklarına Etkisi, Eğitim Ve Bilim, cilt 36, sayı 162.

Bıçakçı, M. Y. ve Gürsoy, F. (2010). Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Altı Yaş Çocuklarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi,18(1), 307-316

Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırmaları (TIMSS): Fen öğretimi bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim-Online 2 (1) 42-51

Bozdoğan, A.E., Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:11, S.23-26.

Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. & Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim öğretim programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 274-291.

Can, Taşkın,B. Ve Pekmez Şahin, E. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bilimin Doğası Ölçeğinin Geliştirilmesi, e-Journal Of New World Sciences Academy s.,192, Volume: 3, Number: 2 Article Number: C0057.

Chin, C., Kayalvizhi,G (2002). Posing problems for open investigations: What questions do pupils ask? Research in Science &Technology Education. 20:2

Doğan N.,Çakırğlu J., Bilican K., Çavuş S. (2009). Bilimin Doğası ve Öğretimi,ss.11-30, Pegem Akademi, Ankara

Ergin Ö, Şahin-Pekmez, E. Ve Öngel-Erdal. S. (2012). Kuramdan Uygulamaya, Deney Yoluyla Fen Öğretimi, ss.18-72, Dinazor Kitabevi, İzmir.

Helm, J. H. &Katz, L.G. (2001). Young investigators. The roject approach in the early years.Newyork-London: Teachers CollegePress.

Haris Helm, J. Ve Gronlund, G. (2000). Linking standards and engaged learning in the early years. Early Childhood Research and Pratice 2 (1).

Kandır, A. Ve Erdemir, N. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Proje Yaklaşımlı Uygulamalar. Mesleki Eğitim Dergisi,4(7),25-33.

Katz G.,L. (2010). STEM in the Early Years, University of Illinois at Urbana-Champaign, SEED Papers: Published Fall 2010,http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/katz.html, (erş.tar.14/12/2012).

Katz, L. G.&Chard, S.C. (2000). Engaging children’sminds: the roject approach.(Second Edition). Stanmford: Ablex Publishing Corporation

Kefi S. And Uslu M. (2015). The Effects of Supportive Scientific Activities Education Program on Pre-School Teachers’ Usage Levels of Basic Scientific Process Skills, Middle-East Journal of Scientific Research 23 (11): 2619-2626, ISSN 1990-9233, © IDOSI Publications, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2015.23.11.22389.

Lind, K. (2005). Exploring science in early childhood education (4th ed.). Clifton Park, NY:

Delmar. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB). (2013). Okulöncesi Eğitim Programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. p.58,123). USA: Jossey-Bass Printing.

National Science Teachers Association (NSTA). (2002). NSTA Position Statement: Elementary School Science.

Roopnarine, J. L. & Jhonson, J. E. (2005). Approaches to early childhood education. New Jersey: Pearson.

Schuler D.,(2000), The Project Approach: Meeting the State Standards, Volume 2, number 1, Early Childhood Research and Practice, http://ecrp.illinois.edu/index.html, erişim: 22 ekim 2016.

Şahin-Pekmez, E. (2001). Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Süreçler Hakkındaki Bilgilerinin Saptanması. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, 543-549.

Şahin, F.,Güven, İ., Yurdatapan, M. (2011). Proje Tabanlı Eğitim Uygulamalarının Okul Öncesi Çocuklarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 33, Sayfa: 157-176.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı)Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Temel, Z. F.,Kandır, A., Erdemir, N. ve Çiftçibaşı, H. K. (2003). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı ve program örnekleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.19672017119

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601