Türkiye ve Singapur okul öncesi eğitim programlarının matematik içeriklerinin karşılaştırılması

Ali Bozkurt, Yakup Şapul, Tuğba Han Şimşekler Dizman

Öz


Bu çalışmada, Türkiye ve Singapur Okul Öncesi Eğitim Programlarının matematik içeriklerinin benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel olarak desenlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman olarak yürürlükte olan Türkiye ve Singapur Okul Öncesi Eğitim Programlarının matematik içerikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Türkiye ve Singapur Okul Öncesi Eğitim Programlarının amaçlar bakımından benzer özellikler gösterdikleri; ancak Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programının (TOEP) gelişimsel alanlar üzerine kurulduğu, Singapur Okul Öncesi Eğitim Programının (SOEP) ise öğrenme alanları üzerine kurulduğu görülmüştür. Ayrıca TOEP’te matematik içeriği kazanım ve göstergeler düzeyinde özet olarak verilmişken SOEP’te öğrenme alanlarına göre 6 farklı kılavuz hazırlanmıştır. Bu kılavuzlardan 64 sayfadan oluşan aritmetik kılavuzunda matematik öğretimine yönelik öğrenme hedefleri, stratejiler, öğrenme ortamını düzenleme ile gözlem ve değerlendirme bölümleri detaylandırılmıştır. İki programda da çocuklara sayı öncesi kavramlar, sayı hissi, şekil ve temel mekânsal kavramları geliştirmelerine olanak tanıyan fırsatlar sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Matematik eğitimi; Öğrenme alanı; Türkiye okul öncesi eğitim programı; Singapur okul öncesi eğitim programı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akçay, İ. (2006). Farklı Ülkelerde Okul Öncesi Öğrencilere Yönelik Çevre Eğitimi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.

Akkan, Y., & Çakıroğlu, Ü. (2012). Doğrusal ve ikinci dereceden örüntüleri genelleştirme stratejileri: 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim(165), 104-120.

Akkaya, R. (2019). Sayılar, Sayma ve Sayı Kavramı. B. Durmaz içinde, Erken Çocukllukta Matematik Eğitimi (s. 145-164). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Akman, B. (2002). Okulöncesi Dönemde Matematik . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 244-248.

Altıparmak, K., & Öziş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 25-37.

Arnas, Y. A., & Aslan, D. (2004). Okul Öncesi Dönemde Geometri. Eğitim Bilim Toplum, 36-45.

Aslan, D., & Arnas, Y. A. (2007). Okul öncesi eğitim materyallerinde geometrik şekillerin sunuluşuna ılişkin ıçerik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 69-80.

Baker, L., Mackler, K., Sonnenschein, S., & Serpell, R. (2001). Parents' interactions with their first-grade children during storybook reading and relations with subsequent home reading activity and reading achievement. Journal of School Psychology, 39(5), 415-438.

Baroody, J. A. (2004). The developmental bases for early chilhood number and operations standards. Engaging Young Children in Mathematics. D. H. Clements & J. Sarama (Ed.). Lawrance Erlbaun Associates, Publishers, Mahway, NJ.

Bozkurt, A., Kurt, S. Ç. ve Tezcan, S. Türkiye (5-8. Sınıflar) ve Singapur (P5-6., S1-2. Sınıflar) Matematik Öğretim Programlarının Cebir Öğrenme Alanı Bağlamında Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-22.

Charlesworth, R. (2012). Experiences In Math For Young Children. Sixth edition. Wadsworh: Cengage Learning.

Charlesworth, R. ve Lind, K. K. (2003). Math and science for young children. Fourth edition. Clifton Park, NY: Delmar/ITP

Clements, D. H. (1998). Geometric and Spatial Thinking in Young Children. National Science Foundation.

Clements, Douglas. (1999). The geometric world of young children. Early Childhood Today. 34-43.

Clements, D., Swaminathan, S., Hannibal, M.A.Z., & Sarama, J. (1999). Young children's concepts of shape. Journal for Research in Mathematics Education. 30. 192-212.

Copley, J. V. (2000). The Young Child and Mathematics. National Association for the Education of Young Children. United States of America.

Cragg, L., & Gilmore, C. (2014). Skills underlying mathematics: The role of executive function in the development of mathematics proficiency. Trends in neuroscience and education, 3(2), 63-68.

Dewey, D., & Tupper, D. E. (Eds.). (2004). Developmental motor disorders: A neuropsychological perspective. Guilford Press.

Dilek, H. (2017). T.C. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ile 2006 Programının Karşılaştırılması.İçinde (Editörler Ö. Demirel, S. Dinçer) Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Elliott, S., Carr, V., Arlemalm-Hagser, E., & Park, E. (2017). Chapter 14 Examining curriculum policy and pedagogy across borders: re-imagining socially transformative learning in early childhood education. In Envisioning futures for environmental and sustainability education (pp. 319-341). Wageningen Academic Publishers.

Erbilgin, E., & Boz, B. (2013). Matematik öğretmeni yetiştirme programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur programları ile karşılaştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel, (1), 156-170.

Erdoğan, S. (2017). Okul öncesi dönemde matematik programı, İçinde (Editör B. Akman) Okul Öncesi Matematik Eğitimi, 7. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Erdoğan, S. Ç., & Baran, G. (2005). Erken çocukluk döneminde matematik. Eğitim ve Bilim, 28(130), 32-40.

Ersan, C., & İvrendi, A. (2016, Nisan). Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Geliştirilen Araştırma Temelli Matematik Eğitim Programlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 39-56.

Gelman, R., & Gallistel, C. R. (1986). The child’s understanding of number. Harvard University Press.

Griffin, S. (2004). Building number sense with number worlds: A mathematics program for young children. Early Chilhood Research Quarterly. 19(1), 173-180.

Hacıibrahimoğlu, B. Y. (2017a). Örüntü ve Fonksiyon. B. Akman içinde, Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 122-130). Ankara: Pegem Akademi.

Haciibrahimoğlu, B. Y. (2017b). Ölçme. B. Akman, F. Alisinanoğlu, G. Baydemir, ve M. Buldu içinde, Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 144-157). Ankara: Pegem Akademi.

Hannibal, M., & Clements, D. (2010). Young children's understanding of basic geometric shapes. Manuscript submitted for publication.

İncikabı, L., & Tuna, A. (2012). Türkiye ve Amerika Eğitim Sistemlerinin 60-72 Aylıklar İçin Geliştirilen Okul Öncesi Matematik Eğitimi Programı Açısından Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 94-101.

Kabaran, G. G., & Görgen, I. (2016). Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 478-495.

Kandel, IL (1955). The study of comparative education. In The Educational Forum (Cilt. 20, No. 1, sf. 5-15). Taylor ve Francis Yayınları.

Kelting-Gibson, L. M. (2005). Comparison of curriculum development practices. Educational Research Quarterly, 29(1), 26-36.

Kesicioğlu, O. S., & Alisinanoğlu, F. (2017). Okul Öncesi Dönemde Uzay, Geometri ve Geometrik Şekiller. B. Akman içinde, Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 104- 119). Ankara: Pegem Akademi.

Linder, S. M., Powers-Costello, B., & Stegelin, D. A. (2011).

Mathematics in early childhood: Research-based rationale and practical strategies. Early Childhood Education Journal, 39(1), 29-37.

Krajcik, J. (2011). Learning progressions provide road maps for the development and validity of assessments and curriculum materials. Measurement: Interdisciplinary research ve perspective, 9(2-3), 155-158.

Kul, Ü., & Aksu, Z. (2016). Türkiye, Singapur, Güney Kore Matematik Öğretim Programlarının Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Bağlamında Karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Le Corre, M., & Carrey, S. (2007). One, two, three, four, nothing more: An insetigation of the conceptual sources of the verbal counting principles, Cognition, 105, 395-438.

Levent, F., & Yazıcı, E. (2014, Ocak). Singapur Eğitim Sisteminin Başarısına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 121-143.

Marginson, S. (2011). Higher education in East Asia and Singapore: Rise of the Confucian model. Higher education, 61(5), 587-611.

Marshall, C., & Rossman, G.B. (1995). Designing qualitative research. Second Edition, London: Sage Publications.

MEB. (2013). T.C Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. 2018 tarihinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden alındı

Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.

MOE. (2013). A Curriculum Framework for Kindergartens in Singapore Numeracy Guide. Singapore: MOE.

MOE. (2018, Haziran 6). MOE: https://www.moe.gov.sg/microsites/moekindergarten/ faq.html# (alıntı tarihi 06.11.2019) curriculum adresinden alınmıştır.

Mueller, J. J., & File, N. (Eds.). (2019). Curriculum in Early Childhood Education: Re-examined, Reclaimed, Renewed. Routledge.

Nesin, A. (2017). Liselilere Matematik 1, Kümeler Kuramı 1. İstanbul: Nesin Yayıncılık.

Olkun, S., & Uçar, Z. T. (2012). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap.

Piaget, J., & Inhelder, B. (2005). The Child's Conception of Space. New York: London and New York.

Polonsky, L., Freedman, D., Lesher, S. & Morrison, K. (1995). Math for the very young: a handbook of activities for parents and teachers, John Wiley & Sons Inc.

Postlethwaite, T. N. (1988). Preface. In T. N. Postlethwaite (Ed.), The encyclopedia of comparative education and national systems of education (s. 17-21). Oxford: Pergamon.

Sarama, J., & Clements, D. H. (2006a). Early Math: Introducing Geometry to Young Children. Early Childhood Today.

Sarama, J., & Clements, D. H. (2006b). Mathematics in kindergarten. YC Young Children, 61(5), 38-41.

Taşkın, N. (2017). Küçük Çocuklarda Sayı Kavramı. B. Akman içinde, Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 68-89). Ankara: Pegem Akademi.

Unutkan, Ö. P. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri Açısından Ilköğretime Hazır Bulunuşluğunun Incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dersigi, 243-254.

Uyanık, Ö., & Kandır, A. (2010). Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 118-134.

Ünal, M. (2017). Matematiksel Kavram Gelişiminde Eşleştirme, Sınıflandırma, Gruplama, Karşılaştırma, Sıralama. B. Akman içinde, Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 50-64). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Veziroğlu, M. (2017). Okul Öncesi Dönemde Matematik ve Fen İlişkisi. B. Akman içinde, Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 213 -233). Ankara: Pegem Akademi.

Van de Walle, J. A., Karp, K, S. & Bay-Williams, J. M. (2016). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (9th ed.). Boston: Pearson.

Wang, J., Elicker, J., McMullen, M., & Mao, S. (2008). Chinese and American preschool teachers’ beliefs about early childhood curriculum. Early Child Development and Care, 178(3), 227-249.

Wright, B. (1992). Number topics in early childhood mathematics curricula: historical back ground, dilemmas, and possible solutions. Australian journal of education, 36(2), 125-142.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldız, V. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 11, 16-19.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043235

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2020 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601