Anne-babalar okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinden ne bekliyor? Anne-baba ve yönetici beklentilerinin karşılaştırılması

Rahşan Polat Yaman, Mesut Saçkes

Öz


Bu çalışma, çocuğu okul öncesi eğitim hizmeti alan anne-babaların okul yönetiminden beklentileri ve yöneticilerin anne-baba beklentilerine yönelik algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini, Balıkesir merkez ilçe (Karesi ve Altı Eylül) sınırları içinde ikamet eden ve çocuğu resmi bağımsız anaokullarınca verilen okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalan 927 anne-baba oluşturmaktadır. Veri toplama aracı bu çalışma kapsamında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Aracın ilk kısmı katılımcılar hakkında demografik bilgiler toplam üzere tasarlanmıştır. İkinci kısımdaki ölçek anne-babaların okul yönetiminden beklentilerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş toplam 18 maddeden ve dört alt ölçekten (İletişim ve Erişilebilirlik, Sağlık ve Güvenlik, Fiziki Kaynaklar ve Eğitim) oluşmaktadır. Araştırmada anne-babalardan toplanan veriler kullanılarak geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Anne-babaların ve yöneticilerin Anaokulu Yönetiminden Beklentiler Ölçeğinin dört alt ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı MANOVA testi ile incelenmiştir. Sonuçlar anne ve babalar arasında anaokulu yönetiminden beklentileri açısından anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Annelerin İletişim ve Erişilebilirlik ile Sağlık ve Güvenlik alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları babaların puan ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuçlar yöneticiler arasında anne-babaların beklentilerine ilişkin algıları açısından anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte anne-baba ve yönetici beklentileri karşılaştırıldığında yöneticilerin Fiziksek Kaynaklar alt ölçeğinden daha yüksek puan alma eğiliminde olduğu gözlenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş-Arnas, Y. (2002). Velilerin okul öncesi eğitime ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 24-36.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. Basım). Ankara: Pegem Akademi.

Foot, H., Howe, C., Cheyne, B., Terras, M., & Rattray, C. (2000). Pre-school Education: Parents' preferences, knowledge and expectations [Enseignement Prescolaire: Preferences, connaissances et attentes des parent Educacio´n Preescolar: Preferencias, conocimiento y expectativas de los padres.] International Journal of Early Years Education, 8(3), 189-204.

Güler, T. (2008). Okul Öncesi Eğitimde Ailenin Önemi ve Okul Aile İşbirliği, Okul Öncesi Eğitime Giriş [Gelengül Haktanır (Ed.)], Anı Yayıncılık, Ankara, 289-316.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Jöreskog, K., & Sörbom, D. (2006). Interactive LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Chicago, IL: Scientific Software International.

Kaya, Ö. M. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara ailelerin ilgi ve katılımları ile okul öncesi eğitim kurumlarının aile eğitimine katkısı konusunda anne-baba görüşleri, (Yüksek Lisans Tezi). Eskisehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Laloumi-Vidali, E. (1998). Parental expectations of early childhood services for preschool children: The case of policy change in Greece. International Journal of Early Years Education, 6(1), 19-30.

Lindner, K. (2004). Parental needs and expectations of school-home communication in a child's preparatory year of school. (PhD Thesis). University of Melbourne, Department of Education. Melbourne, Australia.

Öncü, E. (2007). Bursa ilinde bulunan ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile anasınıflarına devam eden çocukların anne-babalarının kurumun fiziksel güvenliğine ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özen, Ş. (2008). Okul öncesi eğitim ve aile: Anne ve babaların okul öncesi eğitimden beklentileri (Kars ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Sakai, A. (2006). Japonya ve Türkiye'de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi ile Japon ve Türk annelerin okul öncesi eğitim ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sevinç, M. (2006). Okul öncesi eğitimi alan çocukların annelerinin okuldan beklentileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 218-225.

Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (5th ed.). New York: Routledge.

Şimşek, Z. C., & İvrendi, A. (2014). Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2).

Topaç, N., Yaman, Y., Ogurlu, Ü., & İlgar, L. (2012, September). Okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin okul öncesi eğitim kurumu seçerken göz önünde bulundurdukları ölçütlerin incelenmesi. In New Trends on Global Education Conference. North Cyprus (pp. 24-26).
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171123

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601