60-72 aylık çocukların dil gelişimleri, temel matematiksel akıl yürütme becerileri ve görsel algı düzeylerinin incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202371453

Yazarlar

Özet

Bu çalışma, 60-72 ay arasındaki çocukların dil gelişimi, temel matematiksel akıl yürütme becerileri ve görsel algı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla planlanan ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 60-72 ay aralığındaki 54 kız 49 erkek olmak üzere 103 çocuk oluşturmuştur. Veriler "Genel Bilgi Formu", "“Erken Dil Gelişimi Testi Üçüncü Versiyonu - TEDİL-3", " Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı " ve " Frostig Görsel Algı Testi " kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, algılama sabitliği ve mekânla konumun algılanmasının çocukların cinsiyetine göre farklılaştığı bulunmuştur. Ayrıca çocukların dil gelişimi,  matematiksel akıl yürütme becerileri ile görsel algıları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Referanslar

Akaroğlu, E. G., & Dereli, E. (2012). Okul öncesi çocukların görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi. Zeitschrift für die welt der türken/journal of world of turks, 4(1), 201-222.

Altıner, E. Ç., & Doğan, M. C. (2021). Investigation of the Relationship between Visual Estimation Skills and Spatial Reasoning Skills of Primary School Students. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(1), 31-56.

Aral, N., & Bütün Ayhan, A. (2016). Frostig görsel algı testi'nin türkçeye uyarlanması. The Journal of Academic Social Science Studies, 50, 1-22.

Arıkök, İ. (2001). Beş-altı yaş çocuklarında görsel algı eğitiminin okuma olgunluğuna olan etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi], Gazi Üniversitesi.

Aslan, F., & Yücel, E. (2019). Auditory reasoning skills of cochlear implant users. The journal of international advanced otology, 15(1), 70. DOI: 10.5152/iao.2018.5400

Aydın, A. R. ve Şahin, F. T. (2021). Çocuk evlerinde yaşayan çocukların dil gelişim düzeyleri ile yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 7(1), 56-77.

Ayrancı, B.B. (2008). 0-12 yaş dil gelişimi uygulamaları ve yapılması gerekenler. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 13-34.

Babayeva, G. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri ile yazım hatalarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Bachara, G. H., & Phelan, W. J. (1980). Visual perception and language levels of deaf children. Perceptual and motor skills, 51(1), 272–272.

Bayhan, P. ve Artan, İ. (2011) Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.

Beller, M., & Gafni, N. (1996). 1991 International assessment of educational progress in athematics and sciences: The gender differences perspective. Journal of Educational Psychology, 88(2), 365.

Bornstein, M. H., Hahn, C. S., & Haynes, O. M. (2004). Specific and general language performance across early childhood: Stability and gender considerations. First language, 24(3), 267-304.

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (24. Baskı). Pegem Akademi.

Byeon, H., & Hong, S. (2015). Relationship between television viewing and language delay in toddlers: evidence from a Korea national cross-sectional survey. Plos one, 10(3), e0120663.

Ceran, E., Yılmaz, A., Tiftik, E., Sönmez, S., & Günbey, S. (2018). Dört yaş altı çocuklarda televizyon izlemenin dil gelişimi üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 27(2), 51-58.

Chang, A., Sandhofer, C. M., & Brown, C. S. (2011). Gender biases in early number exposure to preschool-aged children. Journal of Language and Social Psychology, 30(4), 440-450.

Cheng, D., Xiao, Q., Chen, Q., Cui, J., & Zhou, X. (2018). Dyslexia and dyscalculia are characterized by common visual perception deficits. Developmental neuropsychology, 43(6), 497-507.

Cheung, P., Poon, M., Leung, M., & Wong, R. (2005). The Developmental Test of Visual Perception-2 normative study on the visual-perceptual function for children in Hong Kong. Physical & occupational therapy in pediatrics, 25(4), 29-43.

Christian, R.W. (2010). Visual perception in school-aged children: a psychometric study of the correlation between computer-based and paper-based scores on the Motor-Free Visual Perception Test, 3rd Edition. A Master’s Thesis (unpublished). The Faculty of the Department of Occupational Therapy, East Carolina University, Greenville.

Çelik, M. (2017). Examination of Children Decision Making Using Clues during the Logical Reasoning Process. Educational Research and Reviews, 12(16), 783-788.

Değirmenci, G. Y. (2014). Ankara il merkezinde bağımsız anaokullarına devam eden 48-60 aylık çocukların görsel algı becerileri ile bakış açısı alma becerileri arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Gazi Üniversitesi.

Doğan, C. (2018). Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların matematiksel akıl yürütme becerilerine piyano destekli müzik etkinliklerinin etkisi. [Yayınlanmamış doktora tezi], Gazi Üniversitesi.

Duran, A. (2019). Erken çocukluk dönemi liderlik ölçeğinin geliştirilmesi ve çocukların liderlik özellikleri ile dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi], Marmara Üniversitesi.

Ergül, A. (2014). Erken matematiksel akıl yürütme becerileri değerlendirme aracı geliştirilmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi], Hacettepe Üniversitesi.

Ergül, A., & Artan, İ. (2015). Determining early mathematical reasoning skills. Journal of Theoretical Educational Science, 8(4), 454-485.

Fathima, S., & Rao, D. B. (2008). Reasoning ability of adolescent students. Discovery Publishing House.

Giusti, E., & Befi-Lopes, D. M. (2008). Performance of Brazilian Portuguese and English speaking subjects on the test of early language development. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, 20, 13-18.

Göncü, H. B. (2020). Tahmin becerilerinin geliştirilmesinin 60-72 aylık çocukların akıl yürütme ve sezgisel matematik yeteneklerine etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Marmara Üniversitesi.

Güven, Y., & Aydın, O. (2006). 5–6 yaş çocuklarının akıl yürütme yeteneği ile sezgisel düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı. YA-PA Yayınları.

Güven, Y. (1997). Erken Matematik Yeteneği Testi-2’nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi], Marmara Üniversitesi.

Güven, Y. (2000). Erken çocukluk döneminde sezgisel düşünme ve matematik. YA-PA Yayınları.

Güven, S., & Topbaş, S. (2014). Adaptation of the Test of Early Language Development-(TELD-3) into Turkish: Reliability and validity study. International Journal of Early Childhood Special Education, 6(2), 151-176.

Hao, B., Liang, W. L., Wang, S., Ji, C. Y., Zhang, Z. X., Zuo, Q. H., & Fletcher, P. (2004). Individual and family factors influencing vocabulary development in toddlers. Zhonghua er ke za zhi= Chinese Journal of Pediatrics, 42(12), 908-912.

Hohm, E., Jennen-Steinmetz, C., Schmidt, M. H., & Laucht, M. (2007). Language development at ten months. European child & adolescent psychiatry, 16(3), 149-156.

Hresko, W. P., Hammill, D. D., & Reid, D. K. (1999). Test of early language development: TELD-3. Austin, TX: Pro-ed

İnce, H. H., Akdemir, B. ve Yıldırım Doğru, S. S. (2017). 6-12 yaş arası zihin engelli çocuklarda görsel algı becerilerinin değerlendirilmesi. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, (31), 687-704.

Kılıç, G. Ö. (2004). Ailesiyle birlikte yaşayan ve çocuk yuvasında kalan çocukların görsel algılama davranışı ile okul olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Ankara Üniversitesi.

Klein, P. S., Adi-Japha, E., & Hakak-Benizri, S. (2010). Mathematical thinking of kindergarten boys and girls: Similar achievement, different contributing processes. Educational Studies in mathematics, 73(3), 233-246.

Koç, E. (2002). Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik örnek bir program modelinin hazırlanması ve anasınıfı çocuklarında görsel algı gelişimine etkisinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Gazi Üniversitesi.

Koçak, N., Ergin, B., & Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların Türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(4), 100-106.

Kol, G. (2019). Koklear implantlı okul öncesi dönem çocuklarda erken matematiksel akıl yürütme becerilerinin değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi], Ege Üniversitesi.

Kurt, N. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların görsel algı becerileri ile geometri becerilerinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Trakya Üniversitesi.

Lohman, D. F., & Lakin, J. M. (2009). Consistencies in sex differences on the Cognitive Abilities Test across countries, grades, test forms, and cohorts. British Journal of Educational Psychology, 79(2), 389-407.

Lupyan, G., Rahman, R. A., Boroditsky, L., & Clark, A. (2020). Effects of language on visual perception. Trends in cognitive sciences, 24(11), 930-944.

Memiş, A., & Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161(161), 27-46.

Metin, S., & Aral, N. (2016). Analysis of the effects of project-based education on the visual perceptions of five-year-old children (60-72 months). Egitim ve Bilim, 41(186), 149–162. https://doi.org/10.15390/EB.2016.4594

Özözen Danacı, M. (2017). Anaokullarında 48-60 ay çocuklara uygulanan yapılandırılmış kavram haritası temelli kavram eğitim programının çocukların görsel-uzamsal algı mekanizmalarına etkisi. [Yayınlanmamış doktora tezi], Hacettepe Üniversitesi.

Pay, G. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel akıl yürütme becerilerinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Anadolu Üniversitesi.

Saranlı, A. G., Er, S., & Deniz, K. Z. (2017). Okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların dil gelişimlerinin analizi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 31(1), 1-20.

Schjølberg, S., Eadie, P., Zachrisson, H. D., Øyen, A. S., & Prior, M. (2011). Predicting language development at age 18 months: data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 32(5), 375-383.

Serdaroğlu, U. H. (2019). Okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesi ile çocukların dil gelişim düzeylerinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Gazi Üniversitesi.

Şahin Arı, A. N. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş- altı yaş çocuklarının görsel algılama davranışları ile öğretmen davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Gazi Üniversitesi.

Şen, S., Çiçekler, C. Y., & Yilmaz, R. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen 5-6 yaş çocukların üstdil becerilerinin incelenmesi. Ondokuz Mayis University Journal of Education, 29(2), 37-54.

Tanrıdiler, A. (2013). İşitme engelli öğrencilerle yapılan matematik öğretimi araştırmaları. Education Sciences, 8(1), 146-163.

Taşkın, N. (2013). Okul öncesi dönemde matematik ile dil arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. [Yayınlanmamış doktora tezi], Hacettepe Üniversitesi.

Temel, Z. F., Kaynak, B., Paslı, H., Demir, H., & Çemrek, B. (2016). Montessori eğitim kurumlarındaki çocukların görsel algı ve çizim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2595-2608.

Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S., & Etikan, İ. (2001). Altı yaşındaki çocukların görsel algılama düzeylerine frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisinin incelenmesi. Journal of Qafqaz University, 8, 67-84.

Tümkaya, S. (2008). Dil gelişimi. Erken çocukluk döneminde gelişim içinde. Maya Akademi.

Unutkan, Ö. P. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 243-254.

Uyanık, F. (2015). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48 - 60 ve 61 - 72 ay grubu çocukların görsel algı gelişim düzeylerinin incelenmesi: İstanbul örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Wood, D., Wood, H., & Howarth, P. (1983). Mathematical abilities of deaf school‐leavers. British Journal of Developmental Psychology, 1(1), 67-73.

Yukay Yüksel, M. ve Yurtsever Kılıçgün, M. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş grubu çocukların görsel algı gelişimlerine Frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (36), 193-211.

Yayınlanmış

2023-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Küçükkelepçe, A., & Köksal Akyol, A. (2023). 60-72 aylık çocukların dil gelişimleri, temel matematiksel akıl yürütme becerileri ve görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 7(1), 4–24. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202371453

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri