Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182260

Yazarlar

  • Fatma Elif Kılınç Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
  • Ferdane Karayel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
  • Merve Koyuncu Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Eğitimde alternatif yaklaşımlar, okul öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim

Özet

Bu araştırmada devlet ve özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin farklı (alternatif) eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Adana, Ankara ve Mersin illerinde belirlenen özel ve devlet okullarındaki 42 okul öncesi öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.   Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemi olan tipik durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına görev öğretmenlerin farklı eğitim yaklaşımlarını eğitim programına yansıtma düzeylerinin düşük, farklı eğitim yaklaşımları ile ilgili eğitimlere katılımlarının az olduğu görülmüştür. Bir diğer bulguya göre öğretmenlerin MEB’ den beklentilerine yönelik verdikleri en çarpıcı sonuç hizmet içi eğitimlerin içeriğinin zenginleştirilmesi ve eğitim veren kişilerin yeterliğinin artırılması yönünde olmuştur. Bu doğrultuda öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde farklı eğitim uygulamalarını içeren eğitimlerin artırılmasının gerekliliği sonucuna varılmaktadır. Özellikle okul öncesi dönemden başlayarak çocuklara demokratik ortamların sunulması, her çocuğun kendine özgü gelişimini, öğrenme hızına ve biçimine göre sürdürebilir şekilde başarı ile sağlamak eğitimin en temel amacı olmalıdır.

Yayınlanmış

2018-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Kılınç, F. E., Karayel, F., & Koyuncu, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 194–212. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182260