Forthcoming

Okul Öncesi Matematik Öğretim Bilgisi Testi: Uyarlama ve uygulama çalışması

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261411

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

pedagojik alan bilgisi

Özet

Türkiye’de bugüne kadar farklı öğretmen yetiştirme politikaları uygulanmıştır. Bu bağlamda eğitim fakülteleri dışında farklı fakülte mezunlarına da öğretmen olma fırsatı verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık bilimleri fakültesi, çocuk gelişimi bölümünde öğrenimine devam ederken veya mezun olarak eğitim fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıtlı okul öncesi öğretmen adayları ile eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği programına kayıtlı öğretmen adaylarının matematik öğretim bilgilerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Smith (1998) tarafından geliştirilen okul öncesi matematik öğretim bilgisi testinin Türkçeye uyarlama çalışmaları yapılmıştır. Bu doğrultuda, dilsel eşdeğerlik çalışması iki aşamada toplamda 64 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ise altı farklı üniversiteden 480 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının matematik öğretim bilgilerinin öğrenim gördükleri programa göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmüştür.

Referanslar

Abell, S. K. (2008). Twenty Years Later: Does pedagogical content knowledge remain a useful idea? International Journal of Science Education, 30(10), 1405 -1416.

Aksu, Z. & Kul, U. (2017). Turkish adaptation of the survey of pedagogical content knowledge in early childhood mathematics education, International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (30), 1832-1848.

Anderson J.C.,& Gerbing D.W., (1984) The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49:155-173.

Aydın, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretme bilgilerinin, inanışlarının ve öğrenme fırsatlarının üniversiteler ve TEDS-M sonuçlarına göre karşılaştırılması. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Aydın, S., & Boz, Y. (2012). Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi:Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 479-505

Bahçivan, E. (2012). Assessment of high school physics teachers’pedagogical content knowledge related to the teaching of electricity. Doktora tezi. Middle East Technical University, Ankara

Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.

Bayram, N. (2009). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Baxter, J. A.,ve Lederman, N. G. (1999). Assessment and measurement of pedagogical content knowledge. J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogicacontent knowledge (pp. 147-161). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.

Browne, M. W., ve Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage focus editions, 154, 136-136.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (23. Baskı). Ankara:Pegem Akademi

Cizek, G. J., Robinson, K. L., & O'Day, D. M. (1998). Non-functioning options: A closer look. Educational and Psychological Measurement, 58(4), 605-611.

Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: CBS College.

Dağlıoğlu, H. E. (2011). Okul öncesi öğretmeninin özellikleri ve okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme. G. Haktanır (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş (5. Bas.) içinde (ss. 39-78). Ankara: Anı Yayıncılık.

Esen, Y. (2013). Development of a test for assessing teachers‘ mathematical content knowledge for teaching geometric measurement at elementary grade level. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Esen, Y., Özgeldi, M.,Haser, C.. Exploring pre-service early childhood teachers’ pedagogical content knowledge for teaching mathematics. In: International Congress on Mathematical Education, 12., 2012.

Gerber, S. B., Finn,K.V. (2005). Using SPSS for windows. Second Edition;Springer.

Goldrine, T., Estrella, S., Olfos, R., & Serrano, P.A.C. (2015). Test of Knowledge for Teaching Numbers in Preservice Teachers in Childhood Education. Education Review, 31(2), 83-100.

Güler, M.,(2014). Öğretmen adaylarının matematik öğretme bilgilerinin araştırılması: Cebir örneği. Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi,

Karedeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Haladyna, T. M. (2004). Developing and validating multiple- choice test ıtems (3rd ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Hill, H. C., Schilling, S. G., & Ball, D. L. (2004). Developing measures of teachers’ mathematics knowledge for teaching. Elementary School Journal, 105, 11-30

ITC (2016). International Test Commission Guidelines for Translating and Adapting Tests. Translating and Adapting Tests Final Version v.1.0 (Document reference: ITC-G-TA-20140617). [Available online at: https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation.pdf], Erişim tarihi: 25 Mart 2018.

Kline P (2005) Principles and practice of structural equation modeling: Methodology in the social sciences. The Guilford Press.

Krauss, S., Baumert, J. & Blum, W. (2008). Secondary mathematics teachers’ pedagogical content knowledge and content knowledge: validation of the COACTIV constructs. ZDM Mathematics Education, 40, 873-892.

Kromrey, J. D., & Renfrow, D. D. (1991). Using multiple choice examination items to measure teachers’ content specific pedagogical knowledge. Annual Meeting of the Eastern Educational Research Association, Boston. Retrieved from ERIC database (ED329594).

Lange, K., Kleickmann, T., & Möller, K. (2009). Measuring primary school teachers’ pedagogical content knowledge in science education with open-ended and multiple-choice ıtems. European Science Education Research Association’de sunulmuş bildiri, İstanbul.

Leech, N.L. Barlett, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for intermediate statistics; Use and interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Lee, J. (2010). Exploring kindergarten teachers' pedagogical content knowledge of mathematics. International Journal of Early Childhood, 42, 27-41.

Mercimek, O. (2013). Assessment of preservice mathematics teachers’ knowledge for teaching statistics. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows (Versions 10 and 11): SPSS student version 11.0 for windows. Open University Press.

Riese, J., & Reinhold, P. (2009). Measuring physics student teachers‘ pedagogical content knowledge as an indicator of their professıonal action competence. European Science Education Research Association’de sunulmuş bildiri, İstanbul.

Rohaan, E. J., Taconis, R., & Jochems, W. M. G. (2009a). Measuring teachers’ pedagogical content knowledge in primary technology education. Research in Science & Technological Education, 27(3), 327-338.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.

Seçer, İ.,(2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci spss ve lisrel uygulamaları. Ankara:Anı

Segall, A. (2004). Revisiting pedagogical content knowledge: the pedagogy of content/the content of pedagogy. Teaching and Teacher Education, 20, 489-504.

Shulman, L.S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching, Educational Researcher,15(2),4-14. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0013189X015 002004 sayfasından erişilmiştir.

Smith, K. H. (1998). The construction of a survey of pedagogical content knowledge in early childhood mathematics. Unpublished maruscript.

Smith, K. H. (2000). Early childhood teachers' pedagogical content knowledge in mathematics: A quantitative study.

Sümer, N. (2000) Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3,49-74.

Şeker, H. and Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel

Şimşek, N., (2016). Matematik öğretmeni adaylarının fonksiyonları öğretme bilgilerini ölçmeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şimşek, N., & Boz, N. (2016). Analysis of pedagogical content knowledge studies in the context of mathematics education in Turkey: A meta-synthesis study. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 799-826.

Şimşek, Ö.F., (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş.Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara:Ekinoks.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

Varricchio, C. G. (2004). Measurement issues concerning linguistic translations. Instruments for clinical health-care research, 56-64.

Yayınlanmış

2022-05-07

Nasıl Atıf Yapılır

Akdeniz, K., & Şimşek, N. (2022). Okul Öncesi Matematik Öğretim Bilgisi Testi: Uyarlama ve uygulama çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 102–131. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261411

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri