Okul öncesi eğitime devam eden 57-68 aylık çocukların okul kaygılarının incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202152318

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kaygı, Okul kaygısı, Okul öncesi eğitim

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden 57-68 aylık çocukların okul kaygılarılarının düzeyini ve bu düzeyin bağımsız değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bulunan MEB’e bağlı resmi bağımsız anaokullarına devam eden 57-68 aylık (N:561) çocuk ve bu çocukların öğretmenleri (N:33) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 57-68 aylık 446 çocuk ve 33 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” ve çocukların okul kaygılarını belirlemek için “Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; araştırmaya katılan çocukların düşük düzeyde okul kaygısı yaşadığı belirlenmiştir. Çocukların okul kaygıları ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Yazar Biyografileri

Mesut Yılmaz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı

Merve Ünal, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,

Referanslar

Adams, D., Simpson, K. & Keen, D. (2018). School-related anxiety symptomatology in a

community sample of primary-school-aged children on the autism spectrum. Journal of school

psychology,70, 64-73. doi: 10.1016/j.jsp.2018.07.003

Akgün, A. Gönen, S. ve Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin

kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20),

-299. 12 Ocak 2020 tarihinde http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/

/5000063140.pdf? adresinden erişildi.

Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2000). Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler. Milli Eğitim

Dergisi, 145, 15-19. 19 Ekim 2019 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/ dergiler/

Milli_Egitim_Dergisi /145/alisinanoglu.htm adresinden erişildi.

Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2003). Çocukların kaygı düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri

arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 28(128), 65-71. 13 Ekim 2019 tarihinde

http://213.14.10.181 /index.php/EB/article/view/5135/1217 adresinden erişildi.

Antony, M. M. & Swinson, R. P. (2000). The shyness and social anxiety workbook: Proven techniques for

overcoming your fears. Oakland: New Harbinger Publications.

Astor, R. A., Benbenishty, R., Zeira, A., & Vinokur, A. (2002). School climate, observed risky

behaviors, and victimization as predictors of high school students' fear and judgments of

school violence as a problem. Health Education and Behavior, 29(6), 716−736. doi:

1177/109019802237940

Austin, V. L. & Sciarra, D. T. (2010). Children and adolescents with emotional and behavioral disorders. UK:

Pearson.

Azkeskin, K., Güven, G., Güral, M., & Sezer, T. (2013). Parenting styles: parents with 5-6 year old

children. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(1), 74-82. 10 Ocak 2020

tarihinde https://avesis.marmara.edu.tr/yayin/56c597bd-86f8-4b55-8439-83a9ea0eb14d/

parenting-styles-parents-with-5-6-year-old-children adresinden erişildi.

Beck, A. T. ve Emery, G. (2006). Anksiyete bozuklukları ve fobiler. (Çev. V. Öztürk). İstanbul: Litera

Yayıncılık. (Eserin orjinali 2005’te yayımlandı).

Beck, J. S. & Beck, A. T. (2011). Cognitive therapy: Basics and beyond (Second Edition). New York:

Guilford Press.

Bellibaş, E., Büküşoğlu, N. ve Erermiş, S. (2005). Ayrılma anksiyetesi bozukluğu tanılı bir grup

çocukta mizaç özellikleri. Ege Tıp Dergisi, 44(1), 39-44. 23 Aralık 2019 tarihinde

http://static.dergipark.org.tr/article-download/09c0/f53b/40be/imp-JA79GT34VK-0.pdf

adresinden erişildi.

Berksun, E. (2003). Anksiyete ve anksiyete bozuklukları. İstanbul: Turgut Yayıncılık.

Blake, S., Bird, J., & Gerlach, L. (2007). Promoting emotional and social development in schools. India: Sage

Publications.

Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü (5. baskı). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Cole, M. & Cole, S. (2001). The development of children. US: Worth Publishers.

Cook, L. C. & Kearney, C. A. (2014). Parent perfectionism and psychopathology symptoms and

child perfectionism. Personality and Individual Differences, 70, 1-6. doi: 10.1016/j.paid.2014.06.020

Craske, M. G. & Glover, D. (2000). Anxiety disorders. In d. glover, women’s health: A behavioral medicine

approach. Oxford: Oxford University Press.

Çebi, Ş. (2017). 60-72 aylık çocukların davranış sorunlarını ve kendilik algılarını etkileyen faktörlerin

incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul. Yükseköğretim

Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 476017)

Çetin, B. (2019). Geniş ve çekirdek ailede yaşayan okul öncesi çocukların sosyal beceri düzeyleri ve davranış sorunları açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi,

İstanbul. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 543574)

Dağlar, K. (2016). Okul öncesi çocuklarda anksiyete belirtileri ile annelerinin bağlanma biçimleri ve ayrılık

anksiyeteleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi,

İstanbul. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 425054)

De Vellis, R.F. (2012). Scale development: Theory applications (3rd edn). Thousand Oaks, California:

Sage.

Dick-Niederhauser, A. & Silverman, W. K. (2006). Separation anxiety disorder. Fisher, J. E. &

O'Donohue, W.T. (Eds.), Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy (pp. 627-633). Boston

MA: Springer

DSM-V (2014). Amerikan psikiyatri birliği (APA) tanı ölçütleri başvuru el kitabı (Çev. E. Köroğlu).

Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Dunn, J. A. (1969). The ınvestigation of children’s school anxiety: A theory, procedure, and results. Presented in Symposium at Western Psychological Association Meeting. Vancouver, British Colombia.

Dursun, A. (2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemleriyle anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 265502)

Edwards, S. L., Rapee, R. M., Kennedy, S. J., & Spence, S. H. (2010). The assessment of anxiety

symptoms in preschool-aged children: the revised preschool anxiety scale. Journal of Clinical

Child & Adolescent Psychology, 39(3), 400-409. doi: 10.1080/15374411003691701

Egger, H. L., Costello, J. E., & Angold, A. (2003). School refusal and psychiatric disorders: A

community study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42(7), 797-

doi: 10.1097/01.chi.00000468 65.56865.79.

Erermiş, S., Bellibaş, E., Özbaran, B., Büküşoğlu, N. D., Altıntoprak, E., Bildik, T. ve Çetin, S. K.

(2009). Ayrılma anksiyetesi bozukluğu olan okul öncesi yaş grubu çocukların annelerinin

mizaç özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 14-21. 9 Kasım 2019 tarihinde

http://www.turkpsikiy atri.com/ c20s1/14-21.pdf adresinden erişildi.

Esbjørn, B. H., Caspersen, I. D., Sømhovd, M. J., Breinholst, S. & Reinholdt-Dunne, M. L. (2014).

Exploring the contribution of parental perceptions to childhood anxiety. Scandinavian Journal

of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 2(3), 115-123. 5 Şubat 2020 tarihinde

https://exeley.mpstechnologies.com/exeley/journals/sj_child_adolescent_psychiatry_psyc

hology/2/3/pdf/10.21307_sjcapp-2014-016.pdf adresinden erişildi.

Fraenkel, J. R. & Wallen, M.E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New

York: McGraw-Hill.

Foxman, P. (2004). The worried child: Recognizing anxiety in children and helping them heal. Alameda, CA:

Hunter House Inc.

Furmark, T. (2000). Social phobia. From epidemiology to brain function. Doctoral Dissertation, Acta

University, Uppsala. 2 Aralık 2019 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/

Social_ Phobia From_Epidemiology_to_Brain_Function adresinden erişildi.

George, D. & Mallery, P. (2010). Spss for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update

(10th ed). Boston: Allyn & Bacon.

Greco, L. A. & Morris, T. L. (2002). Paternal child-rearing style and child social anxiety:

Investigation of child perceptions and actual father behavior. Journal of Psychopathology and

Behavioral Assessment, 24(4), 259-267. doi: 10.1023/A: 1020779000183

Grills-Taquechel, A. E., Fletcher, J. M., Vaughn, S. R., Denton, C. A. & Taylor, P. (2013). Anxiety

and inattention as predictors of achievement in early elementary school children. Anxiety,

Stress & Coping, 26(4), 391–410. doi:10.1080/10615806.2012.691969

Gülay-Ogelman, H. ve Çiftçi-Topaloğlu, Z. (2014). 4-5 yaş çocuklarının sosyal yetkinlik,

saldırganlık, kaygı düzeyleri ile anne-babalarının ebeveyn özyeterliği algısı arasındaki ilişkilerin

incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1). 241-271. 24 Ekim

tarihinde https://www.researchgate.net/publication/299500783_45_Yas Cocuklar

inin_Sosyal_Yetkinlik_Saldirganlik_Kaygi_Duzeyleri_ile_AnneBabalarinin_Ebeveyn_Ozyet

erligi_Algisi_Arasindaki_Iliskilerin_Incelenmesi adresinden erişildi.

Gülay-Ogelman, H. ve Erten-Sarıkaya, H. (2014). 5-6 yaş çocukların sosyal beceri, akran ilişkileri

ve okula uyum düzeyleri ile kardeş değişkenleri arasındaki ilişkiler. Akademik Bakış Dergisi, 41.

Ekim 2019 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/%20download/article-file/383825

adresinden erişildi.

Göger, G. (2018). Ebeveynlerin kişilik özellikleri ile çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları

arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim

Üniversitesi, İstanbul. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez

No. 519954)

Greendorfer, S. L. (2002). Socialization process and sport behavior. Horn, T. (Ed.). Advences in sport

psychology (2nd ed.), (pp. 377-401). Champaign, IL: Human Kinetics. doi: 10.1123/jsep.

4.444

Gümüş, H. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal beceri ve okula yönelik öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 399373)

Güngör, H. (2009). Ebeveyn ve öğretmen mükemmeliyetçiliğinin 5-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının

algılanan kaygı düzeyini öngörmedeki rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale

Üniversitesi, Denizli. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.

Güngör, H. ve Buluş, M. (2016). Ebeveyn mükemmeliyetçiliğinin 5-6 yaş okul öncesi dönem

çocuklarının algılanan kaygı düzeyini öngörmedeki rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi, 39(39), 147-159. 15 Aralık 2019 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/

article-file/399398 adresinden erişildi.

Hammen, C., Shih, J., Altman, T., & Brennan, P. A. (2003). Interpersonal impairment and the

prediction of depressive symptoms in adolescent children of depressed and nondepressed

mothers. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42(5), 571-577. doi:

1097/01.CHI. 0000046829.95464.E5

Hanie, E. H. & Stanard, R. P. (2009). Students with anxiety: the role of the professional school

counselor. Georgia School Counselors Association Journal, 16(1), 49–55. 21 Aralık 2019 tarihinde

https: //files.eric .ed.gov/fulltext/EJ871914.pdf adresinden erişildi.

Hirshfeld-Becker, D. R. & Biederman, J. (2002). Rationale and principles for early intervention

with young children at risk for anxiety disorders. Clinical Child and Family Psychology Review,

(3), 161-172. doi: 10.1023/A:1019687531040

Jastrowski-Mano, K. E. (2017). School anxiety in children and adolescents with chronic pain. Pain

Research and Management, 2017, 1-9. doi: 10.1155 / 2017/8328174

Jones, J. D., Lebowitz, E. R., Marin, C. E., & Stark, K. D. (2015). Family accommodation mediates

the association between anxiety symptoms in mothers and children. Journal of Child &

Adolescent Mental Health, 27(1), 41-51. doi: 10.2989/17280583.2015.1007866

Karancı, A., Gençöz, F. ve Bozo, Ö. (2011). Psikolojik sağlığımızı nasıl koruruz? II yetişkinlik ve yaşlılık

(2. Baskı). Ankara: ODTÜ Yayıncılık

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler ve teknikler (26. Baskı). Ankara: Nobel

Yayıncılık.

Kearney, C. A., Cook, L. C., & Chapman, G. (2007). School stress and school refusal behavior. In

G. Fink (Ed.), Encyclopedia of stress (2nd edition, pp. 422–425). San Diego, CA: Academic

Press. doi: 10.25669/00t5-gdtu

Kırkıncıoğlu, M. (2003). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Khan, K. A., Tran, S. T., Jastrowski-Mano, K. E., Simpson, P. M., Cao, Y., & Hainsworth, K. R.

(2015). Predicting multiple facets of school functioning in pediatric chronic pain. Clinical

Journal of Pain, 31(10), 867–875. doi: 10.1097/AJP.0000000000000181.

Köknel, Ö. (2000). Bireysel ve toplumsal şiddet (2. Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Köyceğiz, M. (2017). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerileri ve çatışma eğilimleri ile çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez

Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 461532)

Kutlu, O. ve Bozkurt, M. C. (2003). Okulda ve sınavlarda adım adım başarı. Konya: Çizgi Kitabevi.

Küçüködük, C. (2015). 3-5 Yaş arasında ve anaokuluna giden çocuk annelerinin ayrılma kaygısı ve bağlanma biçimleri ile çocuğun davranışları ve ayrılma kaygısı arasındaki ilişki: Bilişsel esnekliğin aracı rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Yükseköğretim Kurulu

Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 399648)

Ladwig R. J. & Khan K. A. (2007). School health. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 12(3), 210-

doi: 10.1111/j.1744-6155.2007.00114.x.

Laurin, J. C., Joussemet, M., Tremblay, R. E. & Boivin, M. (2015). Early forms of controlling

parenting and the development of childhood anxiety. Journal of Child and Family Studies, 24(11),

-3292. doi: 10.1007/s10826-015-0131-9

Lavigueur, S., Tremblay, R. E., & Saucier, J. F. (1995). Interactional processes in families with

disruptive boys: Patterns of direct and indirect influence. Journal of Abnormal Child Psychology,

(3), 359-378.

Layne, A. E., Bernstein, G. A. & March, J. S. (2006). Teacher awareness of anxiety symptoms in

children. Child Psychiatry and Human Development, 36(4), 383-392. doi: 10.1007/s10578-006-

Le Gall, A. (2016). Anksiyete ve kaygı (3. Baskı) (Çev. İ. Yerguz). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Lincoln, T. M. (2003). Cognitive behavioural treatment of social phobia. Doctoral dissertation, Ph. D.

thesis. Christoph Dornier Foundation for Clinical Psychology, Institute Marburg. 2 Aralık

tarihinde https://core.ac.uk/download/pdf/144302283.pdf adresinden erişildi.

Lyneham, H. L., Street, A. K. Abbott, M. J., & Rapee, R. M. (2008). Psychometric properties of the

school anxiety scale-teacher report (SAS-TR). Journal of Anxiety Disorders, 22. 292-300. doi:

1016/j.janxdis.2007.02.001

Martínez-Monteagudo, M. C., Inglés, C. J., Trianes, M. V., & García-Fernández, J. M. (2011).

Profiles of school anxiety: differences in social climate and peer violence. Electronic Journal of

Research in Educational Psychology, 9(3), 1023-1042. 3 Kasım 2019 tarihinde https://www.

researchgate.net/publication/287594666_Profiles_of_school_anxiety_Differences_in_soci

al_climate_and_peer_violence adresinden erişildi.

Maureen, O. H. & Maureen, S. (2004.) Early years child care education: Key issues. Elsevier Limited.

United Kingdom. London

Mayer, D. P. (2008). Overcoming school anxiety: how to help your child deal with separation, tests, homework, bullies, math phobia, and other worries. New York, USA: Amacom.

McDermott, P. A., Leigh, N. M. & Perry, M. A. (2002). Development and validation of the

preschool learning behaviors scale. Psychology in the Schools, 39(4), 353-365. doi:

1002/pits.10036

MEB (2013). Milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim programı. Ankara

Merikangas, K. R., He, J. P., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L., Benjet, C.,

Georgiades, K., & Swendsen, J. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in US

adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication–Adolescent

Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49(10),

-989. doi: 10.1016/j.jaac.2010.05.017

Millnar, E. & Walsh, M. (2000). Mental health matters in primary care. Cheltenham: Nelson Thornes.

Möller, E. L., Majdandžić, M., & Bögels, S. M. (2015). Parental anxiety, parenting behavior, and

infant anxiety: Differential associations for fathers and mothers. Journal of Child and Family

Studies, 24(9), 2626-2637. doi: 10.1007/s10826-014-0065-7

Nazlıoğlu, A. G. (2019). Çocuğun ayrılık kaygısı ile annelerinin kaygı düzeyleri ve ebeveynlik tutumları

arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.8 Kasım

tarihinde http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/

/8876 /10284904.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden erişildi.

Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. (2. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeğinin (PKBS-2) geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 227837)

Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık

çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal

Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-517. 19 Nisan 2020 tarihinde http://www.sosyalarastirmalar.

com/cilt2/sayi6pdf /ozbey_alisinan oglu.pdf adresinden erişildi.

Öztürk, A. (2004). Sosyal kaygıya ilişkin kendini sunma modeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi

Üniversitesi, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.

Öztürk, M.O. ve Uluşahin, N. A. (2018). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (15. Baskı). Ankara: Nobel Tıp

Kitabevleri.

Pekdoğan, S. (2016). Hikaye temelli sosyal beceri eğitim programının 5-6 yaş çocukların sosyal

becerilerinin gelişimine etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(183). 305-318. doi:

15390/EB.2016.4618

Sarıçam, H. ve Çetintaş, K. (2015a). Okul kaygısı ölçeği-öğretmen formunu türkçeye uyarlama:

Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE. 4(2). 41-50.

Ekim 2019 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/314254

adresinden erişildi.

Sarıçam, H. ve Çetintaş, K. (2015b). Çocuklarda okul kaygısı üzerinde ebeveyn tutumlarının

açıklayıcı rolü. 13. Ulusal Psikolojk Danışma ve Rehberlik Kongresi, 1154-1157. doi:

13140/RG.2.1.4121.4320

Sarıçam, H. & Özbey, A. (2019). School anxiety and presenteeism in refugee children in Turkey.

Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives, 9(2), 067–079. doi:

18844/gjgc.v9i2.4427

Seven, S. (2011). Çocuk ruh sağlığı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Somers, J. M., Goldner, E. M., Waraich, P., & Hsu, L. (2006). Prevalence and incidence studies of

anxiety disorders: a systematic review of the literature. The Canadian Journal of Psychiatry, 51(2),

-113. doi: 10.1177/070674370605100206

Sondergaard, D. M. (2012). Bullying and social exclusion anxiety in schools. British Journal of Sociology

of Education, 33(3), 355-372. doi: 10.1080/01425692.2012.662824

Spinrad, T. L., Eisenberg, N., Gaertner, B., Popp, T., Smith, C. L., Kupfer, A., Greving, K., Liew,

J., & Hofer, C. (2007). Relations of maternal socialization and toddlers' effortful control to

children's adjustment and social competence. Developmental Psychology, 43(5), 1170. doi:

1037/0012-1649.43.5.1170

Stroh, L. K. (1990). Corporate mobility: Factors distinguishing better adjusted from lesswell

adjusted children and adolescents. Child Study Journal, 20(1), 19-33. 6 Şubat 2020 tarihinde

https://psycnet.apa.org/ record/1990-25033-001 adresinden erişildi.

Şehirli, N. (2007). Çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği’nin geliştirilmesi ve bazı değişkenlere göre

incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Yükseköğretim

Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 207058)

Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik

dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden

edinilmiştir. (Tez No. 258064)

Şimşek, H. (2011). Sosyal beceriler grup rehberliği programının sosyal kaygı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez

Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 296492)

Tatlı, S. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların anne-babalarıyla ve öğretmenleriyle olan ilişkilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.

Terzi, E. E. (2009). Anasınıfına devam eden çocuklarda görülen davranış sorunlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Yükseköğretim

Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 227827)

Thomas, S. P. (2010). A novel approach to decreasing bullying. Issues in Mental Health Nursing, 31(9),

doi: 10.3109/01612840.2010.506353

Tosun-Sümer, E. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ebeveynlerinin sosyal kaygıları ile çocukların

sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi

Üniversitesi, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.

Uzun, Ç. (2013). Anne-babası boşanmış ve boşanmamış çocuklarda depresyon ve sosyal becerilerin

değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 358157)

Wolk, C. B., Caporino, N. E., McQuarrie, S., Settipani, C. A., Podell, J. L., Crawley, S., Beidas, R.

S., & Kendall, P. C. (2016). Parental Attitudes, Beliefs, and Understanding of Anxiety

(PABUA): Development and psychometric properties of a measure. Journal of Anxiety

Disorders, 39, 71-78. doi: 10.1016/j.janxdis.2016.03.001

Yağan-Güder, S. ve Güler-Yıldız, T. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların toplumsal cinsiyet

algılarında ailenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 424-446. doi:

16986/HUJE.2016016429

Yaşar-Ekici, F. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan

ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlar açısından karşılaştırılması. Yayımlanmamış

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez

Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 349957)

Yorgancı, Z. (2006). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların anksiyete ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk

Üniversitesi, Konya. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.

Zahn-Waxler, C. & Polonichka, N. (2004). All things interpersonal socialization and female

aggression. M. Putallaz & K. L. Bierman (Eds.), Aggression, antisocial behavior and violence among

girls (s. 48-71). New York: The Guilford Pres

Yayınlanmış

2021-10-16

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, M., & Ünal, M. (2021). Okul öncesi eğitime devam eden 57-68 aylık çocukların okul kaygılarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 331–358. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202152318