Okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932178

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi öğretmeni, Rehberlik yeterlilikleri, Sınıf yönetimi

Özet

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma, 2018 eğitim öğretim yılı İstanbul ilinde görev yapan 159 kadın, 11 erkek toplam 170 okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçme araçları, Okul Öncesi Öğretmeni Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği ve Okul Öncesi Öğretmeni Sınıf Yönetimi Ölçeği’dir. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Basit Doğrusal Regresyon kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda her iki ölçeğin alt boyutları açısından da anlamlı bir ilişki vardır. Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik yeterliliklerinin okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerindeki değişimin yaklaşık %38’ini açıkladığı görüşmüştür. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenlerin rehberlik yeterliliklerinin okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir.

Yazar Biyografisi

Hülya Bilgin, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitim

1994 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği AnaBilim Dalında görev yapmaktayım. lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerim de aynı üniversitedendir.

Referanslar

Akgün, E. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 9(2), 474-483.

Aliyev, R., Erguner-Tekinalp, B., Ulker, R., & Shine-Edizer, F. (2012). The perceptions of school counselors and principals towards new psychological counseling and guidance services in early childhood education in Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 3083-3098.

Arslan Kılıçoğlu, E. A. (2013). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Atıcı, M. (2001). Yüksek ve düşük yetkinlik düzeyine sahip öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28(28), 483-499.

Bakırcıoglu, R. (2003). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık

Balat, G. U. (2011). Sınıf Yönetimi Kavramı ve Sınıf Yönetim Modelleri. G. U. Balat & H. Bilgin (Ed) Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. (ss. 1-14), Ankara: Eğiten Kitap

Başar, H. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem.

Bilgin, H. (2017). Development of A Preschool Teacher’s Guidance Qualifications Scale and Its Psychometric Properties. Journal of Education and Training Studies. 5(9), 83-93.

Bowman, R. (1983). Effective classroom management: A primer'for practicing professionals, Clearing House, 57(3), p.116-118.

Büyükgöncü, N. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan bireyi tanıma tekniklerinin öğretmen görüşü açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Celep, C. (2008). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: PegemA Yayıncılık

Demir, İ. (2010). Önleyici rehberlik hizmetleri. E. İ.Gazioğlu & Ş. M. İlgar (Ed). Öğretmen ve öğretmen adayları için rehberlik. (s.234-255).Ankara: Pegem Pegem A Yayıncılık

Denizel Güven, E., Cevher, F.N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 71-92.

Doğan, S. (2000). Pratik bir sınıf rehberlik ve psikolojik danışma programı. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(1), 125-140.

Egert, F., Fukkink, R. G., & Eckhardt, A. G. (2018). Impact of in-service professional development programs for early childhood teachers on quality ratings and child outcomes: A meta-analysis. Review of Educational Research, 88(3), 401-433.

Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım.

Erdoğan, M., Kurşun, E., Şişman-Tan, G., Saltan, F., Gök, A., ve Yıldız, İ. (2010). A Qualitative study on classroom management and classroom discipline problems, reasons, and solutions: A case of ınformation technologies class, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (2), p.881-891.

Harrison, T.C. (1993). The school counselor as consultant/coordinator. Managing Your School Counseling Program: K-12 Developmental Strategies. Edi. Joe Wittmer, Minneapolis Educational Media Corporation, p. 131-150.

Ho, D., Lee, M., & Teng, Y. (2016). Exploring the relationship between school-level teacher qualifications and teachers' perceptions of school-based professional learning community practices. Teaching and Teacher Education, 54, 32-43.

İşmen Gazioğlu, E. ve Mertol İlgar, Ş. (Ed.) (2010). Öğretmen ve öğretmen adayları için rehberlik. Ankara: Pegem.

Karasar, N., (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kardeş, S., & Akman, B. (2016). Okul öncesi eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin rehber öğretmenlerin rollerine ilişkin algılarının incelenmesi. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 6(3), 393-412.

Kazu, H. (2007). Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumları. Milli Eğitim Dergisi, 175(5), 7-66.

Manning, M.L., & Bucher, K.T. (2013). Classroom management: models, applications, and cases, 3rd edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson & Merrill Prentice Hall

Landau, B. M. (2001, april). Teaching classroom management: a stand-alone necessity for preparing new teachers. Annual Meeting of the American Educational Research Association. Seattle, WA.

Myrick, D.R. (1997). Developmental guidance and counseling: a practical approach. Third edition, Minneapolis: Educational Media Corporation.

Nazlı, S. (2008). Öğretmenlerin değişen rehberlik hizmetlerini ve kendi rollerini algılamaları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 11-25.

Reupert, A., & Woodcock, S. (2010). Success and near misses: Pre-service teachers’ use, confidence and success in various classroom management strategies. Teaching and Teacher Education, 26(6), 1261-1268.

Sadık, F., & Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 11(14), 631-664.

Shewark, E.A., Zinsser, K.M., ve Denham, S. A. (2018). Teachers’ perspectives on the consequences of managing classroom climate, Child and Youth Care Forum, 47(6), 787-802.

Şentürk, H. ve Oral, B. (2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 1-13.

Tekin, G. (2012). Counseling and guidance services in early childhood education: the case of public preschools in Malatya, Turkey. US-China Education Review, 10, 875-880.

Terzi, A. R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155, 162-169.

Toran, M. (2019). Does sense of efficacy predict classroom management skills? An analysis of the pre-school teacher’s professional competency. Early Child Development and Care, 189(8), 1271-1283.

Uyanık Balat, G., Bilgin, H. ve Sezer, T. (2011). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik sınıf yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi içinde (s. 101-109). İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler. Ege Eğitim Dergisi 2(1), 1-10.

Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde rehberlik hizmetleri, gelişimsel yaklaşım. Ankara: Nobel Yayıncılık

Yayınlanmış

2019-10-04

Nasıl Atıf Yapılır

Bilgin, H. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 478–492. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932178

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri