Okul öncesi öğretmen adaylarının bebeklik döneminde kurum temelli eğitime ilişkin görüşleri

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932138

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Bebeklik döneminde eğitim, Okul öncesi öğretmen adayları, 0-36 aylık bebeklerin bakım ve eğitimi

Özet

Okul öncesi eğitim doğumdan başlayan ve temel eğitimin başlamasına kadar devam eden bir eğitim sürecidir. Türkiye’de ise kamu alanında çalışan okul öncesi öğretmenleri çoğunlukla 36-72 aylık çocuklarla çalışmakta, öğretmen yetiştirme programları da öğretmen adaylarını daha çok bu yaş grubu ile çalışmaya hazırlamaktadır. 0-36 aylık çocuklara eğitim veren kurumlarda çalışması öncelikli gruplardan biri de okul öncesi öğretmenliğinden mezun olan bireylerdir. Ancak ilgili alan yazını, okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bu kurumlarda çalışmaya yönelik ne düşündüğüne dair neredeyse hiçbir bilgi sunmamaktadır. Mevcut araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının bebeklik döneminde kurum temelli eğitime yönelik görüşlerini betimlemek ve bu görüşlerin farklı yıllarda son sınıfta okuyan öğretmen adayları arasında değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın verileri farklı yıllarda okul öncesi öğretmenliği programının son sınıfında okuyan 120 öğretmen adayından yazılı görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Veriler nitel içerik analizi metodu ile analiz edilmiştir. Bulgular öğretmen yetiştirme programları, genel uygulamalar ve sosyal politikalar bağlamında eleştirel bir gözle tartışılmıştır.

Yazar Biyografisi

Şenil Ünlü Çetin, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Okul Öncesi Öğretmenlği Ana Bilim Dalı

Yardımcı Doçent

Referanslar

AÇEV ve ERG (2016) Her çocuğa eşit fırsat: Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin durumu ve öneriler, 10.07.2018 tarihinde http://www.egitimreformugirisimi.org/wp content/uploads/2017/03/ERG_HERKES-%C4%B0C%C4%B0N-ESIT-FIRSAT TURKIYEDE-ERKEN-COCUKLUK-EGITIMININ-DURUMU-VE ONERILER.web_.pdf sitesinden erişilmiştir.

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. ve Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Angus, J., ve Carroll-Lind, J. (2011). Through their lens: An inquiry into nonparental education and care of infants and toddlers. Wellington, New Zealand: Office of the Children’s Commissioner.

Akman, B. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı 0-36 Aylık Çocuklara Yönelik 2012 Programı ve Uygulamaya Dair Olmazsa Olmazlar, 18 Haziran 2013, Swiss Otel, Ankara.

Aksoy, A. B. ve Koran, N. (2016). Türkiye’de bebeklik dönemi ile ilgili yapılan araştırmaların analizi (2004-2014), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 363-376.

Akturan, U. ve Esen, A. (2008). Fenomenoloji. T. Baş ve U. Akturan (Ed.) içinde Nitel araştırma yöntemleri (ss. 83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ASPB (2015). Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik, Resmi Gazete. 10.08.2018 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-4.htm sitesinden erişilmiştir.

Bayhan P.S. ve Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Bieth, K.,Penny, T., Bulman, K., Robinson, M. (2005). Children’s Care, Learning and Development.Oxford: Heinmann Educational Publishers.

Burchinal, M. R., Cryer, D., Clifford, R. M., ve Howes, C. (2002). Caregiver training and classroom quality in child care centers. Applied Developmental Science, 6, 2-11.

Burchinal, M. R., Roberts, J. E., Riggins, R., Zeisel, S. A., Neebe, E., ve Bryant, D. (2000). Relating quality of center-based child care to early cognitive and language development longitudinally. Child Development, 71, 339-357.

Brownlee, J. M., Berthelsen, D. C. and Segaran, N. (2007) Childcare workers' and centre directors' beliefs about infant childcare quality and professional training. Early Child Development and Care, 179(4). pp. 453-475.

Calkins, S. (2007). The emergence of self-regulation: Biological and behavioral control mechanisms supporting toddler competencies. In C. A. Brownell ve C. B. Kopp (Eds.), Transitions in early socioemotional development: The toddler years (pp. 261 284). New York: Guilford Press

Clarke-Stewart, K. A., Vandell, D. L., Burchinal, M., O'Brien, M., ve McCartney, K. (2002). Doregulable features of child-care homes affect children's development? Early Childhood Research Quarterly, 17(1), 52-86.

Chalke, J. (2013). Will the early years professional please stand up? Professionalism in the earlychildhood workforce in England. Contemporary Issues in Early Childhood, 14(3), 212- 222.

Chang-Kredl, S., ve Kingsley, S. (2014). Identity expectations in early childhood teacher education: Pre-service teachers’ memories of prior experiences and reasons for entry into the profession. Teaching and Teacher Education, 43, 27-36.

Dalli, C., White, E., J., Rockel, J., Duhn, I., Buchanan, E., Davidson, S., ”¦ Wang, B. (2011).Quality early childhood education for under-two-year-olds: What should it look like? A literature review. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.

Damast, A.M., Tamis-LeMonda, C.S., ve Bornstein, M.H. (1996). Mother-childplay: sequential interactions and the relation between maternal beliefs and behaviors. Child Development, 67(4):1752-66.

Dünya Bankası (2015) Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu, 12.08.2018 tarihinde http://documents.worldbank.org/curated/en/690781468000932565/pdf/98884TURKISH-WP-P146295-PUBLIC-Box393197B-Binder-TR.pdf adresinden erişilmiştir.

Edwards, C. P. ve Raikes, H.(2002). "Extending the Dance: Relationship-Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education" Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies. 16. 10.08.2018 tarihinde http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 sitesinden erişilmiştir.

Egan, B. (2007). Constructing a professional identity: some preliminary findings from students of early years education. European Early Childhood Education Research Journal, 12(2), 21-32.

ERG ve AÇEV (2017). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitime Katılım: Bilgi Notu, 12.08.2018 tarihinde http://www.egitimreformugirisimi.org/yayin/turkiyede-erken-cocukluk bakimi-ve-okul-oncesi egitime-katilim/ sitesinden erişilmiştir.

Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York, NY, US: W W Norton ve Co.

Gibson, M. (2013). “I want to educate school-age children”: producing early childhood teacher professional identities. Contemporary Issues in Early Childhood, 14(2), 127-137.

Greenman, J. ve Stonehouse, A. (1996). Prime times: A handbook for excellence in infant and toddler care. St. Paul, MN: Redleaf Press.

Howes, C., Whitebrook, M., ve Phillips, D. A. (1992). Teacher characteristics and effective teaching in child care: Findings from the National Child Care Staffing Study. Child ve Youth Care Forum, 21, 399-414

Karp, N. (2006). Designing models for professional development at the local, state and national In M. Zaslow ve I. Martinez-Beck. (Eds.) Critical issues in early childhood Professional development (pp. 225-230). Baltimore: Brookes.

Kreader, J., Ferguson, D., ve Lawrence, S. (2005). Infant and toddler child care quality. Research to Policy Connections, No. 2

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı, 10.08.2018 tarihinde https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf sitesinden erişilmiştir.

MEB (2013) 0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı, 10.08.2018 tarihindehttps://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/0-36program.pdf sitesinden erişilmiştir.

Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H. ve Özaydın, L. (2017). Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi,2 (1), 39-59.

Metin-Orta, İ. ve Sümer, N. (2016). Anne duyarlığı ve erken dönem bağlanma-temelli ebeveynlik destek ve müdahale programları, Türk Psikoloji Yazıları,19 (38), 54-73.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research ve Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA Sage Publications.

Pearce, J., ve Morrison, C. (2011). Teacher identity and early career resilience: exploring the links. Australian Journal of Teacher Education, 36(1), 48- 59.

Phillips, D., Mekos, D., Scarr, S., McCartney, K., ve Abbott-Shim, M. (2000). Within and beyond the classroom door: Assessing quality in child care centers. Early Childhood Research Quarterly, 15(4), 475-496.http://dx.doi.org/10.1016/S0885 2006(01)00077-1

Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York, NY: W.W. Norton ve Co. https://doi.org/10.1037/11494-000.

Sandelowski, M. (2000). Focus on Research Methods, Whatever Happened to Qualitative Description?, Research in Nursing ve Health, 23, 334-340.

Shonkoff, J. P. ve Phillips, D.A. (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Washington, DC: National Academy Press.

Thomas, L. (2012). New possibilities in thinking, speaking and doing: early childhood teachers’professional identity constructions and ethics. Australian Journal of Teacher Education, 37(3), 87-95.

Whitebook, M. (2003). Early education quality: Higher teacher qualifications for better learning environments - a review of the literature. Berkeley, CA: Center for the Study of Child Care Employment, Institute of Industrial Relations.

Woddy, D. (2007). Infancy and Toddlerhood, 23.01.2019 tarihinde https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/16296_Chapter_3.pdf sitesinden erişilmiştir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zigler, E. F., Finn-Stevenson, M., ve Hall, N. W. (2002). Current perspectives in psychology. The first three years ve beyond: Brain development and social policy. New Haven, CT, US: Yale University Press.

Yayınlanmış

2019-10-04

Nasıl Atıf Yapılır

Ünlü Çetin, Şenil. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının bebeklik döneminde kurum temelli eğitime ilişkin görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 300–334. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932138

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri