İsveç ve Türkiye’de erken çocukluk dönemi eğitim politikalarının eğitim programlarına yansımaları

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932127

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Erken Çocukluk, Eğitim Politikası, Sosyo-Politik Bağlam, Eğitim Programı, İsveç, Türkiye

Özet

Bu araştırma İsveç ve Türkiye’de erken çocukluk dönemi (EÇD) eğitim politikalarının eğitim programlarına yansımalarının incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum desenine uygun olarak yürütülen çalışmanın verileri doküman inceleme yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmanın birincil kaynaklarını her iki ülkenin EÇD hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu bakanlıkları ile diğer resmi internet adreslerinde yer alan EÇD eğitim programları ve politika belgeleri oluşturmuştur. Araştırma konusu ile ilgili olan UNESCO, OECD, Eurydice raporları ve kitap, makale vb. belgeler ise araştırmanın ikincil kaynakları arasında yer almıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda İsveç ve Türkiye’de EÇD politikalarının geliştirilmesinde temele alınan amaçların birbirinden farklı olduğu ve Türkiye’de geliştirilen politikaların; toplumsal ve ekonomik temellerinin İsveç’teki kadar güçlü bir şekilde ifade edilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ülkeler arasındaki politika farklılıklarının programların tarihi gelişiminde ve programların yapısında etkili olduğu, her iki ülkede programların genel ve özel hedeflerinin ülkelerin sosyo-politik bağlamlarından etkilendiği ve eğitim programlarının geliştirilmesini sağlayan politika araçlarının genellikle birbirinden farklı olduğu görülmüştür.

Yazar Biyografisi

Müesser İlknur Acun, Milli Eğitim Bakanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Tezli YL

Referanslar

Ackerman, D. B. (2003). Taproots for a new century: Tapping the best of traditional and progressive education. Phi Delta Kappan, 84(5), 344-349.

Acun, M. İ. (2017). Okul öncesi eğitim programının bağlam, girdi, süreç ve ürün modeline göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Milli Eğitim Uzmanlığı Tezi). MEB, Ankara.

AÇEV ve ERG. (2017). Türkiye’de erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime katılım. Erişim adresi: http://www.egitimreformugirisimi.org/yayin/turkiyede-erken-cocukluk-bakimi-ve-okul-oncesi-egitime-katilim/. Erişim tarihi:18.03.2019

Akyüz, Y. (1996). Anaokullarının Türkiye’de kuruluş ve gelişim tarihçesi. Millî Eğitim Dergisi (132), 11-17.

Alvestad, M. ve Pramling Samuelsson, I. (1999). A comparison of the national preschool curricula in Norway and Sweden. Early Chiodhood Research & Practice, 1(2).

Arı, M. (2005). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. M. S. (Ed) içinde, Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi (Cilt 1, s. 31-40). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

ASPB. (2015). Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik. 30.04.215 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/ 20150430-4.htm. Erişim tarihi: 27.09.2017

Avrupa Birliği Bakanlığı. (t. y.). Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri kronolojisi (1959-2017). Erişim adresi: https://ab.gov.tr/files/5%20Ekim/turkiye_avrupa_birligi_ iliskileri_kronolojisi.pdf. Erişim tarihi: 11.12.2017

Canbeldek, M. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite ile okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Çocukların yüzde 90’ı bu yıl okula kayıt yaptırmayacak. (2012, 14 Ağustos). Erişim adresi: https://www.ntv.com.tr/egitim/cocuklarin-90i-bu-yil-kayit yaptirmayacak,fDC1JKb3cU SvLS8xHbiEAg. Erişim tarihi: 18.03.2018.

De Coninck, C. (2008). Core affairs: Flanders, Belgium: case studies basic education in Europe. Enschede, Netherlands: SLO-Netherlands Institute for Curriculum Development.

Demirel, Ö. (2009). Eğitimde program geliştirme (12. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

EIU, (2012). Starting well Benchmarking early education across the world. Economist Intelligence Unit, London.

Engdahl, I. (2004). Implementing a national curriculum in Swedish preschools. International Journal of Early Childhood Education, 10(2), 53-78.

Erkal, M. E. (2016). 1938-1980 dönemi Türkiye'de sosyal yapı ve dinamikleri. Sosyoloji Konferanslari,(53), 157-185.

European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat. (2014). Key data on early childhood education and care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurydice. (2017, 2 Şubat). European Union. Erişim adresi: https://webgate.ec.europa. eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Organisation_of_Programmes_for_Pre-Primary_Education. Erişim tarihi: 9.10.2017

Friedner, L. (2011). Religion in public education: Sweden. G. R. (Ed.) in, Religion in Public Education. La Religion dans L’Éducation Publique (s. 493-502.). Trier: European Consortium for Church and State.

Goodlad, J. I. (1979). Curriculum ınquiry. the study of curriculum practice.McGraw-Hill.US.

Gören Niron, D. (2013). Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumlu bir okul öncesi eğitim model önerisinin benimsenme durumu ve uygulanabilirliği. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gunnarsson, L., Korpi, B. M. ve Nordenstam, U. (1999). Early childhood education and care po licy in Sweden: Background report prepared for the OECD thematic review. Regeringskansliet: Ministry of Education and Science in Sweden [Utbildningsdep.].

Heckman, J. J. (2008). Schools, skills, and synapses, economic ınquiry. Western Economic Association International, 46(3), 289-324.

Karakök, T. (2011). Menderes Dönemi’nde (1950 - 1960) Türkiye’de eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 1(2), 89-97.

Karaman, Ü. (1984). Amaç, yapı ve yönetim süreçleri açılarından İsveç eğitim sistemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17(1), 35-45.

Kaynar, M. K. (2016). Türkiye'nin 1950'li yılları (2. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Levin, B. (2007). Curriculum for the 21st century: does curriculum matter? Education Services Australia. Erişim tarihi: 25.11.2011

Lind-Valdan, A. B. (2014). The feminist preschool? Swedish policy and practice. Master Thesis. The State University of New Jersey.New Jersey.

Lohmander, M. K., ve Pramling Samuelsson, I. (2015). Play and learning in early childhood education in Sweden. Psychology in Russia: State of the Art, 8(2), 18-26.

Martin Korpi, B. (2000). Early childhood education and care policy in Sweden. Erişim adresi: https://www.oecd.org/sweden/31551259.pdf. Erişim tarihi: 05.10.2017

MEB. (1949). IV. Millî eğitim şurası. MEB.

MEB. (1953). Ana okulları yönetmeliği ve programı. Ankara: MEB.

MEB. (1981). X. Millî eğitim şurası. MEB.

MEB. (1988). XII. Millî eğitim şurası. MEB.

MEB. (1989). Okul öncesi eğitim programı. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 52(2293), 557-577.

MEB. (1990). Okul öncesi öğretmen kılavuz kitabı. Ankara.

MEB. (1993). XIV. Millî eğitim şurası. MEB.

MEB. (1994). Okul öncesi eğitim programları (kreş, anasınıfı, anaokulu). MEB.

MEB. (2002). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı . Ankara: MEB.

MEB. (2006). Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). Ankara: MEB.

MEB. (2012a). 12 yıl zorunlu eğitim sorular-cevaplar. Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/duyurular /duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf . Erişim tarihi: 02.11.2017.

MEB. (2012b). 116 sayılı kurul kararı. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 75 (2659), 375.

MEB. (2013a). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB.

MEB. (2013b). 0-36 aylık çocuklar için eğitim programı. Ankara: MEB.

MEB. (2014). Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı T.C Resmi Gazete. Erişim adresi: http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm. Erişim Tarihi: 13.12.2017.

MEB. (2015). Millî eğitim bakanlığı 2015-2019 stratejik planı. Erişim adresi: https://sgb.meb.gov.tr/ meb_iysdosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf. Erişim tarihi: 08.04. 2019

MEB. (2016). Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün eğitim 2015/'16. Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı, MEB.

MEB. (2018). 2023 Eğitim vizyonu. Ankara: MEB.

Micozkadıoğlu, İ. İ. ve Berument, S. K. (2003). Okul Öncesi kurumların kalitesinin çocukların sosyal yeterliğine etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 51(18), 79-93.

Ministry of Education and Research. (2008). The development of national education report of Sweden. Regeringskansliet.

NAEYC. (t.y.). The 10 NAEYC program standards. Erişim adresi: https://www.naeyc. org/our-work/families/10-naeyc-program-standards#6 Erişim tarihi: 01. 08. 2017.

Naumann, I., McLean, C., Koslowski, A., Tisdall, K. ve Lloyd, E. (2013). Early childhood education and care provision: international review of policy, delivery and funding. Final report. Scottish Government Social Research.

New, R. ve Cochran, M. (2007). Early childhood education: An ınternational encyclopedia, volumes 1-4. London: Praeger.

Oberheumer, P. (2005). International perspectives on early childhood curricula. International Journal of Early Childhood, 37(1), 27-38

OECD. (1999). Country note early childhood education and care policy in Sweden. OECD.

OECD. (2006). Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. OECD.

OECD. (2011). Starting Strong III, A quality toolbox for early childhood education and care. OECD.

OECD. (2015). Education at a glance: Country note-Turkey. OECD.

OECD. (2017). Education at a glance 2017. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

Ortaylı, İ. ve Küçükkaya, İ. (2017). Cumhuriyetin ilk yüzyılı (1923-2023). İstanbul: Timaş Yayıncılık.

Peisner-Feinberg, E. S., Burchinal, M. R., Clifford, R. M., Culkin, M., Howes, C., Kagan, S. L., Zelazo, J. (2000). The children of the cost, quality, and outcomes study go to school: Technical report. Chapel Hill: University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Center.

Pramling Samuelsson, I., Sheridan, S. ve Williams, P. (2006). Five preschool curricula comparative perspective. International Journal of Early Childhood, 38(11).

Pramling Samuelsson, I. ve Sheridan, S. (2010). A turning”point or a backward slide: the challenge facing the Swedish preschool today. Early Years, 30(3), 219-227

Sağlam, M., Özüdoğru, O. F. ve Çıray, F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87-109.

Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet lpo94 [curriculum for the compulsory school system,the pre-school class and the leisure-time centre lpo94]. Stockholm: Fritzes.

Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan Lpfö98 [Curriculum for the preschool lpfö98]. Stockholm: Fritzes.

Skolverket. (2011a). Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 [Curriculum for the preschool lpfö98 revised 2010]. Stockholm: Fritzes.

Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 [Curriculum for the compulsory school system,the pre-school class and the leisure-time centre Lgr11]. Stockholm: Fritzes

Sveriges Riksdag. (tarih yok). Sveriges Riksdag. Erişim adresi: http://www.riksdagen.se/sv/ dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010801-om-inforande-av-skollagen_sfs-2010-801. Erişim tarihi: 18.12.2017.

Taguchi, H. L. ve Munkammar, I. (2003). Consolidating governmental early childhood education and care services under the Ministry of Education And Science: A Swedish case study. Paris: UNESCO.

Taguma, M., Litjens, I. ve Makowiecki, K. (2013). Quality matters in early childhood education and care: Sweden 2013. Paris: OECD Publications.

TEDMEM. (2018). 2017 Eğitim değerlendirme raporu. (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 4). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.Tihjs, A. Ve Van den Akker, J. (2009). Curriculum in development. Enschede, Netherlands: SLO Netherlands Institute for Curriculum Development.

Tihjs, A. ve Van den Akker, J. (2009). Curriculum in development. Enschede, Netherlands: SLO Netherlands Institute for Curriculum Development.

UNESCO. (2008). What approaches to linking ECCE and primary education? UNESCO.

UNESCO. (2012). Sweden; World data on education: Seventh edition-2010/11. UNESCO.

Vallberg Roth, A. C. (2006). Early childhood curricula in Sweden. International Journal of Early Childhood, 38(1), 77-98.

Van der Akker, J. (2007). Curriculum design research. T. Plomp ve N. Nieveen içinde, An Introduction to Educational Design Research (s.37-50). Enschede, the Netherlands: SLO.

Van der Gaag, J. (2000). From child development to human development. Washington DC: The World Bank.

Whitebook, M., Howes, C. ve Phillips, D. (1990). Who cares: Child Care teachers and the quality of care in America: Final report of the national child care staffing study. Oakland, CA.: Child Care Employee Project.

Young, M. E. (1996). Early Child Development: Investing in the Future. Direction in Development,Washington DC: The World Bank.

sayılı İlköğretim ve eğitim kanunu. (12.1.1961 tarih, 10705 sayılı T.C Resmi Gazete). Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html. Erişim Tarihi: 12.04.2017.

sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu. (06.03.1340 tarih ve 63 sayılı T.C Resmi Gazete). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.430.pdf. Erişim Tarihi: 12.04.2017.

sayılı Devlet memurları kanunu. (23.07.1965 tarih, 12056 sayılı T.C Resmi Gazete). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf Erişim Tarihi: 21.11.2017

sayılı Millî eğitim temel kanunu. (24.6.1973 tarih, 14574 sayılı T.C Resmi Gazete). Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html Erişim Tarihi: 12.04.2017.

sayılı İş kanunu. (10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı T.C Resmi Gazete). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf Erişim Tarihi: 21.11.2017

sayılı İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazi kanunlarda değişiklik yapilmasina dair kanun. ( 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı T.C Resmi Gazete). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm. Erişim tarihi: 01.10.2017

Yayınlanmış

2019-10-04

Nasıl Atıf Yapılır

Acun, M. İlknur, & Korkmaz, H. (2019). İsveç ve Türkiye’de erken çocukluk dönemi eğitim politikalarının eğitim programlarına yansımaları. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 193–227. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932127

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri