Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma: Türkiye kökenli yayınlara yönelik bir değerlendirme

Mehmet Toran

Öz


Erken çocukluk döneminde gelişimin hızlı olması, birçok yeterliliğin bu dönemde edinilmesi ve bu yeterliliklerin kalıcı olması açısından yaşamın en önemli yılları olarak kabul edilmektedir. Bu yıllarda sunulan eğitim için geliştirilmiş program ve uygulamaların çocuklar üzerindeki etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırma Türkiye’de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapılan yayınlara yönelik bir değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma yayınlara yönelik belli kriterlere göre bir değerlendirmeyi içerdiği için nitel bir çalışma olarak kurgulanmış ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılmış Türkiye menşeili yayınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yayınların niteliğine göre kategoriler oluşturularak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın veri kaynağının analizi sonucunda araştırma sayısının düşük olduğu buna karşın son yıllarda araştırmaların arttığı ve bu araştırmaların büyük bir çoğunluğunun bildiri türünde olduğu, farkındalık düzeyini incelemek amacıyla yapıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte örneklem olarak çocukların belirlendiği araştırmaların yüksek olduğu ve hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, sürdürülebilir kalkınma, erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adams, W. M. (2006). The future of sustainability: Re-thinking environment and development in the twenty-first century. Report of the IUCN renowned thinkers meeting: The World Conservation Union.

Alıcı, Ş. (2013). Recycle, reduce, reuse education for kindergarten children (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Sosyal Bilimler Enstitüsü, ODTÜ, Ankara.

Ärlemalm-Hagsér, E., & Davis, J. (2014). Examining the rhetoric: a comparison of how sustainability and young children's participation and agency are framed in Australian and Swedish early childhood education curricula. Contemporary Issues in Early Childhood, 15(3), 231-244.

Bal, Ö., & Temel, Z. F. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş çocuklarının kişiler arası problem çözme ve bakış açısı alma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 156-169.

Caiman, C., & Lundegård, I. (2014). Pre-school children’s agency in learning for sustainable development. Environmental Education Research, 20(4), 437-459.

Cengizoğlu, S. (2013). Investigating potential of education for sustainable development program on preschool children’s perceptions about human-environment interrelationship (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Sosyal Bilimler Enstitüsü, ODTÜ, Ankara.

Cengizoğlu, S., Olgan, R. & Teksöz, G. (2015). Investigating Preschool Children's Perceptions on Human-Environment Interrelationship through Global Environment Problems: An Implementation of an Education for Sustainable Development Program. 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), 31 August 4 September 2015, Helsinki/Finland.

Çabuk, B., & Haktanır, G. (2010). What should be learned in Kindergarten? A project approach example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555.

Daly, H. E. (2006). Sustainable development—definitions, principles, policies. İçinde M. Keiner (Ed.) The future of sustainability (s. 39-53). Amsterdam: Springer

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (2014). Education for sustainability in Swedish preschools. İçinde J. Davis (Ed.) Research in early childhood education for sustainability: International perspectives and provocations (s.208-224). London: Routledge.

Erkan, S., & Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Gadotti, M. (2010). ESD & Education for All: synergies and potential conflicts. International Review of Education 56 (2-3), 221-234.

Gezer, Ş.F. (2010). Integrating sustainability into early childhood education through in-service training: an effort towards transformative learning (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Sosyal Bilimler Enstitüsü, ODTÜ, Ankara.

Hägglund, S., & Samuelsson, I. P. (2009). Early childhood education and learning for sustainable development and citizenship. International Journal of Early Childhood, 41(2), 49.

Haktanır, G. & Şen, M. (2014). Sürdürülebilir Gelişme İçin Eğitim Konusunda Kuşaklararası Diyaloglar. 1th Eurasian Educational Research Congress, 24-26 Nisan 2014, İstanbul.

Haktanır, G., Güler, T., & Öztürk, D. K. (2016). Education for Sustainable Development in Turkey. İçinde Siraj-Blatchford, J., Mogharreban, C., Park, E. (Eds.), International Research on Education for Sustainable Development in Early Childhood (pp. 139-153). Springer International Publishing.

Haktanır, G., Güler, T., Yılmaz, A. & Kurtulmuş, Z. (2010). Perceptions Of Turkish Early Childhood Pre-Service Teachers About Sustainable Development. OMEP XXVI. World Congress, 11-13 August 2010, Göteborg/Sweden.

Haktanır, G., Güler, T., Yılmaz, A., Kurtulmuş, Z. & Toran, M. (2010). Turkish Children’s Perceptions On Sustainable Development. OMEP XXVI. World Congress, 11-13 August 2010, Göteborg/Sweden

Haktanır, G., Güler, T., Yılmaz, A., Şen, M., Kurtulmuş, Z., Ergül, A. & Öztürk, D.K. (2012). Reduce And Reuse: Turkish Preschool Children’s Education For a Sustainable World. OMEP 28th World Congress 18-21 July 2012, Campo Grande / Brasil.

Kabadayi, A. (2016). A suggested in-service training model based on Turkish preschool teachersí conceptions for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(1), 5-15.

Korkmaz, A. (2014). Eko-okul programını uygulayan okul öncesi eğitim kurumlarının sürdürülebilir gelişme için eğitim açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Leal Filho, W. (2009). Towards the promotion of education for sustainability.Revista de Educación 351, 263-277.

Metin, Ş., & Aral, N. (2016). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin beş yaş (60-72 ay) çocuklarının görsel algılarına etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 149-162.

Olgan, R. & Teksöz, G. (2014). Children's Perceptions about Human-Environment Interrelationship: Analysis of Drawings in the Context of Early Childhood Education for Sustainability. The 66th OMEP World Congress, 1-5 July 2014, Cork/Ireland.

OMEP (2017). Post-2015 sustainable development agenda, 18 Ocak 2017 tarihinde http://worldomep.org/en/post-2015-sustainable-development-agenda/ adresinden erişildi.

Öztürk, D. K. (2016). Comparison of early childhood education educators' education for sustainable development practices across eco versus ordinary preschools. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Sosyal Bilimler Enstitüsü, ODTÜ, Ankara.

Öztürk, D. K., & Olgan, R. (2016). Analysis of Pre-School Teachers' Views on the Importance of Education for Sustainable Development by Means of Location and Household Type in Childhood. International Journal of Environmental and Science Education, 11(13), 6303-6313.

Öztürk, D. K., Olgan, R., & Guler, T. (2012). Preschool Children's Ideas on Sustainable Development: How Preschool Children Perceive Three Pillars of Sustainability with the Regard to 7R. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 2987-2995.

Pearson, E., & Degotardi, S. (2009). Education for sustainable development in early childhood education: A global solution to local concerns?. International Journal of Early Childhood, 41(2), 97-111.

Samuelsson, I. P. (2011). Why we should begin early with ESD: The role of early childhood education. International Journal of Early Childhood 43(2), 103-118.

Samuelsson, I. P., & Kaga, Y. (2008). Introduction. İçinde I. P. Samuelsson, ve Y. Kaga (Ed.). The contribution of early childhood education to a sustainable society (s. 9-16). Paris: Unesco.

Sayre, R. K., Devercelli, A. E., Neuman, M. J., & Wodon, Q. (2015). Investing in early childhood development: Review of the World Bank's recent experience. World Bank Publications.

Siraj-Blatchford, J., Smith, K.C. & Samuelsson, I.P. (2015). Erken çocuklukta sürdürülebilir kalkınma için eğitim (M. Toran, Çev.), Ankara: HedefCS yayınları

Tepetaş, G. Ş., & Haktanır, G. (2013). 6 Yaş Çocuklarının Temel Kavram Bilgi Düzeylerini Desteklemeye Yönelik Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Bir Eğitim Uygulaması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 62-79.

Toran, M. (2016). Sürdürülebilir anaokulları: Okul öncesi eğitim kurumlarının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1035-1046.

Toran, M., & Temel, Z. F. (2014). Montessori yaklaşımın çocukların kavram edinimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(1), 223-234.

UN. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

UNICEF. (2014). The formative years: UNICEF’s work on measuring early childhood development. New York: UNICEF. 18 Ocak 2017 tarihinde https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Brochure_-_The_Formative_Years.pdf adresinden erişildi.

Wals, A. E. & Kieft, G. (2010). Education for sustainable development: Research Overview, Stockholm: Swedish International Development Cooperation Agency Sida Review 2010:13.

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987) Our Common Future, Oxford:Oxford University Press.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171116

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601