Resimli hikaye kitaplarında yer alan oyuncakların incelenmesi

Aytaç Dilek

Öz


Çocukların inanç ve bakış açılarının gelişiminde onu çevreleyen tüm diğer uyaranlar gibi kitapların da önemi büyüktür. Kitaplarla çocuğa sunulan açık ve alt mesajlar çocuğun dünyaya ilişkin bakış açısı ve duruşunu etkilemektedir. Bu çalışma, 3-6 yaş çocuklara yönelik olarak resimli hikâye kitaplarında resim edilen veya metin içinde gösterilen oyuncakların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden İçerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 200 resimli hikâye kitabı incelenmiş içlerinden oyuncak kavramı bulunan 28 kitap veri setini oluşturmuştur. Araştırma 3-6 yaş resimli öykü kitapları ve 2015 eylül ayından önce yazarın yayınlanan kitaplarıyla sınırlıdır. Araştırmada veri toplama amacıyla literatür taramasında oyuncak kavramı ve türlerinin belirlenmesiyle oluşturulmuştur. Resimler incelendiğinde en fazla temsili oyuncaklara yer verilmiş ve temsili oyuncaklardan dolgu oyuncaklara yer verilmiştir. Dolgu oyuncaklarda daha çok hayvanları simgeleyen oyuncaklar yer almıştır. Ayrıca daha çok kahramanlar arasında daha çok kızlar tarafından oynandığına rastlanmıştır. Yer değiştirme oyuncaklarında verilen örneklere bakıldığında erkek çocuklar tarafından kullanıldığı resimlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk edebiyatı, resimli hikâye, oyuncak

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aral, N. (2014). Yaratıcı deneyimler. Neriman Aral, Gökhan Duman (Çev. Ed.), Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın Gelişimi (s. 32-63). Ankara: Nobel Akademik.

Arseven, T. (2005). Mesaj açısından çocuk kitapları, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, s.104-105.

Bradshaw, M. L., Hoffman, P. R., & Norris, J. A. (1998). Efficacy of expansions and cloze procedures in the development of interpretations by preschool children exhibiting delayed language development. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 29(2), 85-95.

Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(2), 429-436.

Dilek, A.(2012). 4-6 yaş çocuk hikayelerindeki kahramanların liderlik özellikleri (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Girne Amerikan Üniversitesi, Girne.

Family Health International, (2005). Qualitative research methods:A data collector’s field guide. 03.11.2016, http://www.fhi360.org/en/rh/pubs/booksreports/qrm_datacoll.htm

Güntürkün, E. (2009). Yapı oyuncaklarının tarihsel ve yapısal gelişimi (lego örneği ile) (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gökkaya, F. (1994). Anne-babaların cinsiyet rolü algıları ve cinsiyete uygun çocuk yetiştirme eğilimleri ile okul öncesi çocuklarının cinsiyet rolü gelişimi (oyuncak tercihi ile) arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Kaya, D. (2007). 36 - 72 aylık çocuklar için tasarlanmış oyuncakların çocukların gelişim alanlarına göre incelenmesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınları.

Kocabaş, İ. (1999). Çocuk kitabı seçim kriterleri ve 1997 yılını kapsayan bir değerlendirme (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Körükçü, Ö., Kapıkıran, N. A., & Aral, N. (2017). Resimli çocuk kitaplarında Schwartz’ın modeline göre değerlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 133-151.

Miles, B.M. ve Huberman, A.M.(1994). Qualitative data analysis: An expanded source book.11.05.2014,http://books.google.com.tr/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=U4lU_-wJ5QEC&redir_esc=y

Oğuzkan, F. (2001). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Park, H. J., & Kim, J. E. (2016). The effects of cooperative activity using character-related picture books on children's caring thinking. Korean Journal of Childcare and Education, 12(1), 143-170.

Nas, R. (2004). Örneklerle çocuk edebiyatı. Bursa:Ezgi Yayınevi.

Pehlivan, H. (2005). Oyun ve öğrenme. Ankara:Anı Yayıncılık.

Sever, S. (2009). Okuma kültürü edindirme sürecinde temel sorunlar ve çözüm önerileri, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Sever, S. (2010). Anadili ediniminde çocuk kitaplarının işlevi. Çoluk Çocuk Dergisi: Ankara.

Woolley, J. D., & Cox, V. (2007). Development of beliefs about storybook reality. Developmental Science, 10(5), 681-693.

Yavuzer, H. (1997). Çocuk eğitimi el kitabı. Remzi Kitabevi: İstanbul.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171111

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601