Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları, derlemeleri, kitap incelemelerini ve mesleki deneyim paylaşımlarını kabul eden çift yönlü körleme (double blind peer review) hakemli akademik bir dergidir. Dergi yayımlarını sadece çevrim içi yapar, ayrıca basılı formatı yoktur.

Makale Şablonunu İndiriniz

Yazar Rehberini İndiriniz

ÖNEMLİ: Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek eccd.jecs@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz.

Makalelerde Yazım Formatı:

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisine gönderilecek çalışmaların ana metninin Garamond yazı sitili, 12 punto, 1.5 satır aralığı, paragraflarda girinti yapılmamalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında otomatik boşluk bırakılmalıdır. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 sitili kullanılır. Doğrudan alıntılar “tırnak içi” gösterim ile yazılmalıdır. Doğrudan alıntının 40 kelimeden uzun olması durumunda “tırnak içi” gösterimi kullanılmadan birer cm içeriden blok olarak, 10 punto ile ayrı bir paragraf şeklinde yazılmalıdır.

Türkçe Makale:

Türkçe makalelerde aşağıdaki bölümler zorunludur;

Türkçe Başlık

Makalenin İngilizce Başlığı 

Öz: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Garamond 9 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında olmalı.

Abstract: Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Garamond 9 punto ile 1 satır aralığında yazılmış, 100-150 kelime aralığında İngilizce metin.

Summary: Bu kısma 750-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet yazılmalıdır. Bu özet alt başlıklar (Introduction, Method, Results ve Conclusion and Disscussion) içermeli, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özet yeni bir sayfadan başlamalıdır

Giriş: Araştırmanın amacı, önemi, kavramsal – kuramsal çerçevesi ve çalışmanın geneli hakkında bilgiler içerir.

Yöntem: Araştırmanın deseni, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri toplama süreci, verilerin analizi.

Bulgular: Araştırmada elde edilen verilerin ve bulguların sunulduğu ana bölümdür.

Sonuç ve Tartışma: Sonuç bulgulardan ulaşılan sonuçların aktarıldığı bölümdür. Tartışma ise konu ile ilgili yapılan başka çalışmalara ve varsa konu ile ilgili literatürdeki tartışmalara değinilen bölümdür.

Kaynakça: Araştırmada yararlanılan kaynaklar APA 6 kurallarına göre gösterimi yapılmalıdır.

Makale Gönderimi:

Makalelerin dergiye gönderilirken aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Dergiye ücretsiz üye olunmalı
 • Makale,OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dökümanı olarak sisteme yüklenebilir.
 • Sisteme yüklenen tüm makalelerin isimsiz olmasına özen gösterilmelidir.

ATIF ve KAYNAKÇA YAZIM KURALLARI

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisine gönderilecek çalışmaların atıf ve kaynakça gösterimi APA 6 kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Makale içinde atıf yapılırken APA 6 kurallarına göre atıf yapılmalıdır. Birden fazla atıf yanyana kullanılıyorsa atıflar alfabetik sıraya göre verilmelidir. Örneğin atıf (Bitner,1994; Ekici,2002; Kara ve Özden,2005; Russell ve Hollander,1975; Yıldırım ve Çirkinoğlu,2005) şeklinde verilmelidir.

Kaynakça Formatı hazırlarken MS Office Paragraf sekmesinden Girinti ve Aralıklar sekmesinde Özel kısmında Asılı yanındaki değer 1,25 cm; Satır Aralığı değeri tek,  Aralık alt ve üst 6 nk olarak belirlenmeli, Hizalama iki yana yaslı olmalıdır. (Şekil 1 de gösterildiği gibi).

Şekil 1. Kaynakça hazırlama formatı

 


APA 6 Kurallarına Göre Kaynakça Gösterimi:

Makale:

Soyad, A. (2017). Makalenin başlığı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1(1), 11-18.

Adams, K. (2014). What is a child? Children’s perceptions, the Cambridge Primary Review and implications for education. Cambridge Journal of Education44(2), 163-177.

Kitap:

Soyad, A. (2017). Kitap adı kitap adı. Şehir: Yayınevi

Buckingham, D. (2000). After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media. Cambridge: Polity.

Editörlü Kitap Bölümü:

Soyad, A. (2017). Bölümün başlığı bölümün başlığı. İçinde A.Soyad (Ed.) Editörlü kitabın adı (s.15-38). Şehir:Yayınevi

Prout, A., and James, A. (2015). A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise and problems. İçinde A. James and A. Prout (Ed.) Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood (s.6-28). Newyork: Routledge

Çeviri Kitap:

Soyad, A. (2017). Kitabın çevrilmiş dildeki adı. (A. Çevirmen Soyadı, çev.). Şehir: Yayınevi

Foucault, M. (1977). Discipline and punish (A. Sheridan, çev.). New York: Pantheon

Yayımlanmamış Doktora ve Yüksek Lisans Tezi:

Soyad, A. (2017). Tez başlığı (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Üniversite, Şehir.

Savahl, S. (2010). Ideological constructions of childhood (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of the Western Cape, Bellville.

Soyad, A. (2017). Tez başlığı (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi) Üniversite, Şehir.

Salim, M. (2011). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çocuk Koruma Politikaları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Kongre ve Sempozyum:

Soyad, A. (Yıl, Ay, Gün). Bildirinin tam başlığı. Bildirinin sunulduğu kongrenin başlığı: Kongrenin alt başlığı, Kongre Yeri. Yayımcı Şehri: Yayımcı

Toran, M. (2016, Nisan, 21-24). Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterliklerinin incelenmesi:KKTC Örneği, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitimde Nitelik Arayışı, Antalya. Ankara: Pegem A yayıncılık.

Elektronik Kaynak Gösterimi:

Soyad, A. (2017). Çalışmanın başlığı. 30 Ocak 207 tarihinde http:www.journalofomepturkey.html adresinden erişildi.

National Association for the Education of Young Children [NAEYC](2009). NAEYC standarts for early childhood professional preparation programs. 28 Temmuz 2015 tarihinde https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/ProfPrepStandards09.pdf adresinden erişildi.

Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak Gösterimi:

Anonim. (2017). Bilginin alındığı sayfanın başlığı. 30 Ocak 2017 tarihinde http:www.journalofomepturkey.html  adresinden erişildi

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisine gönderilecek çalışmaların ana metninin Garamond, 12 punto, 1,5satır aralığı, paragraflarda girinti yapılmamalı, paragraflar öncesinde ve sonrasında otomatik boşluk bırakılmalıdır. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 sitili kullanılır. Doğrudan alıntılar “tırnak içi” gösterim ile yazılmalıdır. Doğrudan alıntının 40 kelimeden uzun olması durumunda “tırnak içi” gösterimi kullanılmadan birer cm içeriden blok olarak, 10 punto ile ayrı bir paragraf şeklinde yazılmalıdır. 

 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir.
 • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 • Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi)

 

Gizlilik Beyanı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen bütün yazılar, çalışmanın hakemleri dışında, üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Yazarın ve hakemlerin bilgileri gizli tutulur. Hakem raporları sadece ilgili yazara iletilir. Yayımlanan çalışmalar, açık arşive alınır ve herkesin kullanımına sunulur. Yayımlanmayan çalışmalar arşivde tutulur. Bu çalışmalar, yazarının izni olmadan başka yayıncılarla paylaşılmaz.