Yayım Politikası

Odak ve Kapsam

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinin temel amacı; çocuğun yüksek yararı gözetilerek, erken çocukluk dönemine yönelik araştırmaları yaygınlaştırmak, bu dönemi görünür kılmak ve çocukluğun kendine özgü gereksinimlerini açığa çıkarmaktır.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermektedir. Bununla birlikte çocuk çalışmalarına yönelik derleme, kitap tanıtımı ve teorik çalışmalara da yer verilmektedir. Ayrıca dergi her yıl öğretmen ve öğrenci çalışmalarına yer verdiği bir de özel sayı çıkaracaktır. 

 

Bölüm Politikaları

Araştırma Makaleleri

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Derleme Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Düşünce Yazıları

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Başvurusu yapılan tüm makaleler orjinal olmalıdır. Başvurusu yapılan makalenin başka bir dergide devem eden değerlendirme süreci olmamalıdır. Ayrıca başvuru yapıldıktan sonra başka bir dergiye değerlendirme için başvurulmamalıdır. Bu tür başvuruların tespiti durumunda ilgili yazarın hiçbir şekilde başka başvurusu dergiye kabul edilmeyecektir. 

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinden aşağıdaki kriterlerde Editörlerin ön değerlendirmesinden geçer.Değerlendirmeler aşağıda belirlenen kriterler ölçüsünde yapılır;

 • Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu
 • Benzerlik oranı değerlendirmesi
 • Dergi bilimsel kurallarına uygunluğu  (APA 6 Kuralları)
 • Yayın dili (Öz, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.),

Editörler tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman 2 hakeme iletilir.

Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir.

Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir. Hakem değerlendirmeleri için süre 4 haftadır.

Çalışmalar için hakem görüşleri Editörlerin Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima Editörlere aittir.

Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir

 • Yayın Kabul edilebilir
 • Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)
 • Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma yazarları tarafından geldikten sonra 2. tur değerlendirmesine alınır)
 • Yayınlanamaz (Red)

Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editörler tarafından en az iki hafta içerisinde incelenir.

 

Açık Erişim Politikası

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin tanımladığı ilkeler ışığında Açık Erişimi tanımlar ve BOAI'nın tanımını kabul eder.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için editörler kurulundan izin alınması gereklidir.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Yayın Etiği

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır.

Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi yayın etiği kapsamında tüm etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Editörlerin Sorumlulukları

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi editöri açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir Yazar Rehberi yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Editör kurulu ile ilişkiler

Editörler, Bilimsel Danışma Kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine yayın politikaları konusunda ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Bilimsel Danışma Kurulu  üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Bilimsel Danışma Kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Bilimsel Danışma Kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Bilimsel Danışma Kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
 

Yazarların Sorumlulukları

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisine çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda.
 

Çıkar Çatısması Beyanı

Yazarlar

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi’nin genel yayın ilkelerine göre, sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. İş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade ödemesi gibi finansal ilişkiler çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve derginin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar gönderilen makaleleri ile birlikte editöre mektup niteliğinde hazırlanan bir belge ile herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

Hakemler

Herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda hakem değerlendirme sürecinin ret edilmesinden hakemler sorumludur. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumlarda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Editörler

Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.

 

İntihal Kontrolü

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerin tümü   intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.

 

Şikayet Politikası

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi'nde yayımlanmış herhangi bir materyal ile ilgili şikayetler ilk yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay süresince alınmaktadır. Herhangi bir şikayet olması durumunda, yazarlar tarafından ilgili şikayetlerin gerekçeleri ile birlikte dergi editörler kuruluna e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.

 
 

Yayım Dili

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın başvurusu kabul etmektedir. Gönderilen aday makalelerin tam metin dilinin Türkçe veya İngilizce dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olması gerekir. Aday makalelerin yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, tam metin dili Türkçe olan çalışmalara genişletilmiş İngilizce özet (Extended Abstract) eklenmelidir.

Genişletilmiş İngilizce özet; tam metindeki giriş, amaç, yöntem, bulgular ve tartışma ve sonuç gibi başlıkları içerecek biçimde düzenlenmelidir. Genişletilmiş İngilizce özet en az 750 en çok 1000 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen aday makaleler için değerlendirme sürecinde yayın kurulu tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Dil redaksiyonu talep edilen aday makaleler, önerilen akredite dil kuruluşlarında yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi yayın kuruluna ibraz edilmek durumundadır. Redakte edilmeyen ve belgelendirilemeyen çalışmalar yayına kabul edilmez.

Yazar(lar)ın çalışmalarına ilişkin redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri firmalar aşağıda sunulmaktadır.

Daha detaylı bilgi için Yazar Rehberi'ni inceleyiniz.

 

Yayım Sıklığı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi  Bahar (Mart) ve Güz (Ekim) olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Ayrıca bilimsel çalışmaların kamu ile hızlı bir şekilde paylaşmak için yılda bir kez özel sayı yayımlanmaktadır.

 

Ücretlendirme Politikası

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler için herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep etmemekte ve çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.

 

Yayımcı Hakkında

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği 10 Şubat 1967 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bakanlar Kurulu’nun 09.05.1970 gün ve 7/663 sayılı Kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Derneklerden” sayılmıştır. Bu karar Resmi Gazete’nin 16.06.1970 gün ve 13250 sayısında yayımlanmıştır. Derneğimiz 11 Eylül 1972 yılından itibaren Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonunun (Organisation Mondiale Pour L’Education Préscolaire – OMEP) Türkiye Milli Komitesi olarak da çalışmalarını sürdürmektedir. OMEP UNICEF’in danışman olarak bir görev yüklenmiştir.

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğin Amacı

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği'nin amacı dernek tüzüğünün 2. maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Madde 2

Derneğimiz, memleketimizdeki okul öncesi eğitimini geliştirerek Türk toplumuna ve insanlığa yararlı kuşaklar yetişmesine yardımcı olmak, okul öncesi dönemdeki çocukların çeşitli sorunlarını ortaya koymak amacı ile 1967 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Dernek bu amacına ulaşmak için aşağıdaki maddelerde belirtilen çalışmalarda bulunur.

 1. Okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimi ile ilgili araştırmaları destekler,
 2. Okul öncesi eğitimi alanında araştırmalara yön vermek amacı ile çeşitli bilim kurulları, ilgili bakanlıklar ve gönüllü derneklerle işbirliği yapar,
 3. Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ana-babanın eğitimini teşvik eder,
 4. Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarının faydalanabileceği kitaplıkların ve oyun yerlerinin kurulmasını teşvik ederek yardımcı olur,
 5. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan görevlilerin yetiştirilmesini ve yetişmiş olanların mesleki bilgilerinin geliştirilmesini destekler,
 6. Mahalli ve uluslararası konferanslar düzenler,
 7. “Organisation Mondiale Pour L’education Prescolaire (OMEP)” gibi ilgili dünya örgütleri ve ulusal kurumlarla işbirliği yapar,
 8. Amacını gerçekleştirmek için konferans, sergi gibi kültürel çalışmalar düzenler, kitle iletişim araçları ile işbirliği sağlamaya çalışır,
 9. Resmi ve özel okul öncesi kurumlarının açılması ve nitelikli bir eğitim verilmesi hususunda ilgilileri teşvik eder.

Derneğin siyasetle hiç bir ilişkisi yoktur.