54-72 aylık çocukların değer düzeylerine anne-baba tutumu ve çocuğun mizacının ilişkisi

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202371482

Yazarlar

Özet

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 54- 72 aylık çocukların değer düzeylerine, anne-baba tutumlarının ve çocuğun mizacının etkisinin belirlenmesi ve çeşitli demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde hazırlanmış bu çalışmanın örneklemini 201’i kız,183’ü erkek olmak üzere 384 çocuk oluşturmaktadır. Yapılan analizlere göre bulgularda çocukların değer düzeyleri alt boyutları ile mizaçları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çocukların değer düzeyleri ile anne baba tutumları arasında ise, yine negatif yönlü bir ilişki vardır. Çalışma sonucuna göre 54-72 aylık çocukların değer düzeyleri ile çocuğun cinsiyeti, kardeş sayısı, anne-baba yaşı, baba eğitim düzeyi, anne çalışma durumu, sosyo-ekonomik düzey değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Mizaç ile değer düzeyi alt boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Referanslar

Aaker, D.A., Kumar,V. & Day, G.S. (2007). Marketing Research. (9th Ed.). John Wiley & Sons, Danvers.

Acer, S. (2018). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 54-72 aylık çocukların değer düzeyleri ile akran oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.

Aral, N, Kandır A., & Can Yaşar M. (2011) Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. Ya-Pa Yayınları

Aslan Metin, Ö. (2013). Anaokuluna devam eden çocukların oyun davranışları ve oyunlarında ortaya çıkan zorbalık davranışlarının incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Atabey, D. (2014). Okul Öncesi Sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Bulach, C. R. & Butler J.D. (2002). The occurence of behaviors associated with sixteen character values. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 41(2), 200-214.

Dinç, B. (2002). Okul öncesi eğitimin 4–5 yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.

Doğanay, A. (2009). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım. Ö. Cemil (Ed.). Değerler Eğitimi. Pegem A Yayıncılık

Eyre, L. & Eyre, R. (1993). Teaching Your Children Values. Simon ve Schuster.

Feeney, S. & Kipnis, K. (1998). Code of Ethical Conduct and Statement of Commitment Guidelines for responsible behavior in early childhood education. NAEYC.

Freeman III, A. M., Herriges, J. A. & Kling, C. L. (2014). The measurement of environmental and resource values: theory and methods. Routledge.

Gander, M. J. & Gardiner, H. W. (2010). Child and Adolescent Development, (Çocuk ve Ergen Gelisimi). Imge Kitabevi Yayınları.

Grusec, J. E. & Davidov, M. (2007). Socialization in the family. The roles of parents. J. E. Grusec ve PD Hastings (Ed.) Handbook of socialization: Theory and research.(s. 284-308). Guilford.

Groush, K ve Rau,H. (2017). Gender differences in honesty: The role of social value orientation. Journal of Economic Psychology, 62, 258-267.

Gözübüyük, N. (2016. Okul öncesi dönem çocuklarında davranış sorunlarının anne-baba tutumu ve öz-kontrol ile ilişkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.

Hakim, S. N., & Mayasari, R. (2018). The Relatıonshıp Between Democratıc Parentıng Style And Student Achıevement of Grade One Students In The Full-Day Elementary School Program, Proceeding of International Conference On Child-Friendly Education, Muhammadiyah Surakarta University.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi, 14. Baskı, Nobel Yayın.

Kaymakcan, R. & Meydan, H. (2015). Öğretmenlere Görev Değerler Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği, Değerler ve Eğitimi II Sempozyum Bidiriler Kitabı.

Knafo, A. (2003). Authoritarians, the next generation: Values and bullying among adolescent children of authoritarian fathers. Analyses of Social Issues and Public Policy (ASAP), 3(1), 199–204.

Miklikowska, M. & Hurme, H. (2011) Democracy begins at home: Democratic parenting and adolescents' support for democratic values. European Journal of Developmental Psychology, 8(5), 541-557.

Miller, T. W., Kraus, R. F., & Veltkamp, L. J. (2008). Character education as a prevention strategy for school-related violence. In T. W. Miller (Ed.), School violence and primary prevention (pp. 377–390). Springer.

Neslitürk S. (2013). Anne Değerler Eğitimi Programının 5-6 yaş çocuklarnın sosyal beceri düzeyine etkisi [Yayınlanmamış doktora Tezi]. Selçuk üniversitesi.

Odame-Mensah, C. & Gyimah, E.K. (2018). The Role of Permissive and Neglectful Parenting Style in Determining the Academic Performance of Adolescents in the Senior High Schools in the Birim Municipality. Journal of Education and Practice, 9(4), 73-82.

Ogelman, H. G. & Sarıkaya, H. E. (2015). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri: Denizli İli Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 81-100.

Oğuzkan, Ş. & Oral, G. (2003). Okul Öncesi Eğitimi. Milli Eğitim Basımevi

Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi

Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. Kaan Kitabevi.

Richardson, R. C., Tolson, H., Huang, T. Y. & Lee Y. H. (2009). Character education: lessons for teaching social and emotional competence. Children & Schools, 31(2), 71-78.

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values, Free Press.

Uyanık Balat, G, Özdemir Beceren, B. & Adak Özdemir, A. (2011) The evaluation of parents’ views related to helping pre-school children gain some universal values. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 908-912.

Tamm, A., Tulviste, T., Börnhorst, C., & Konstabel, K. (2021). Child temperament predicts maternal socialization values. British Journal of Developmental Psychology, 39(3), 347-362.

Tomanovic, S. (2003). Negotiating children’s participation and autonomy within families. The International Journal of Children’s Rights, 11, 51–71.

Türen, Ş. (2022). 60-72 aylık çocukların annelerinin sahip oldukları bireysel değerler ile çocuklarının prososyal davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.

Uyanık Balat, G., Beceren Özdemir, B, Çebi, Ş., Arabacı, F., & Aydın, İY. (2012). ‘Okul öncesi dönem çocuklarının paylaşma ve iş birliği davranışları üzerine drama eğitiminin etkisi. (Konferans sunumu). Türkiye 14. Drama Liderler Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Ankara

Wright, J. P., & Beaver, K. M. (2005). Do parents matter in creating self‐control in their children A genetically informed test of Gottfredson and Hirschi's theory of low self‐control. Criminology, 43(4), 1169-1202.

Yavuzer H. (2005). Çocuk Psikolojisi. Beta Yayınları.

Yazıcı, M. (2016). Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 209-223.

Yayınlanmış

2023-05-06

Nasıl Atıf Yapılır

Alamehmet, H. K., & Balaban Dağal, A. (2023). 54-72 aylık çocukların değer düzeylerine anne-baba tutumu ve çocuğun mizacının ilişkisi . Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 7(1), 102–120. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202371482

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri