Forthcoming

Erken çocukluk dönemine seslenen müzikle ilgili çocuk kitaplarının içerik, müziksel kavramlar ve görselleri açısından incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261412

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Erken Çocukluk Dönemi, Çocuk Kitapları, Müzik

Özet

Bu araştırmanın amacı, erken çocukluk dönemine seslenen müzikle ilgili çocuk kitaplarının içerik, müzik kavramları ve görselleri açısından incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Kitapların seçiminde ölçüt örnekleme yapılmıştır. 2010-2021 yılları arasında basılmış, müzikle ilgili 0-8 yaş aralığına seslenen toplam 46 kitap incelenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Müzikle İlgili Çocuk Kitaplarını İnceleme Formu” ile toplanmış, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. En çok yer verilen ilk üç konu kapsamı; keşfetme, müziğin duyguları etkileyen gücü ve müziği çocuklara tanıtmadır. Müzik kavramları ve görseller birbirine paralel bir sınıflandırma oluşturularak incelenmiştir. Müzikle ilgili kuramsal kavram sınıflamasında, şarkı, melodi/ezgi ve nota sözcükleri en sık geçen sözcüklerdir. Görseller açısından en sık, uçuşan nota çizimlerinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak, müzikle ilgili nitelikli bebek kitaplarının artması, erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen uzmanlar tarafından bu kitaplardan yararlanılması önerilmektedir.

Yazar Biyografileri

Gülşah Sever, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

1983 yılında Ankara'da doğdu. Ortaöğretimini Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nı birincilikle kazandı ve 2004 yılında fakülte birincisi olarak mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde 2006'da yüksek lisansını, 2011 yılında da doktora programını tamamladı. 2005 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2020 yılından itibaren Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gökçe Karaman Benli, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı (Eğitim Fakültesi ve bölüm birinciliğiyle bitirdi.)  (1999-2003)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlkoğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı'nda  Anasınıfına Devam Eden Farklı Sosyo-Kültürel Seviyedeki Çocukların Fonolojik Duyarlılıklarının İncelenmesi başlıklı tezi ile  Yuksek Lisans programını tamamladı (2003-2006).  

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programını  Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması başlıklı tezi ile tamamladı  (2006- 2013)

Tübitak 2219 nolu doktora sonrası burs kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Vanderbilt Üniversitesi Öğretim ve Öğrenme Bölümünde Prof. Dr. David K. Dickinson’ın yürütücülüğünü yaptığı “Okuma İçin Dil” isimli projede 11 aylığına çalışmıştır.  (1 Haziran 2016-1 Mayıs 2017)

Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Referanslar

Aksüt, P. (2021, 06 30). TUBİTAK Yayınlarından Meraklı Minik Dergisinin Fen Kavramları Açısından İncelenmesi. Journal of Individual Differences in Education, 3(1), s. 1-19.

Apaydın, M. (2001). Koro İle Müzik Eğitimi’nin Toplumun Müziksel Düzeyini Geliştirmedeki Yeri ve Önemi. . I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu. Ankara.

Bal, S., & Artan, İ. (1995). Seslerle tanışalım. İstanbul.: Ya-pa Yayınları.

Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, Teknik ve ilkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Binyazar, A. (1983). Anadili öğretiminde yazınsal alanlara açılım. Türk Dili(379-380), 57-72.

Calegero, J. M. (2002). Integrating music and children's literature. Music Educators Journal, 23-30.

Colwell, C. (2013). Children’s storybooks in the elementary music classroom: A description of their use by OrffSchulwerk teachers. Approaches, 5(2), 175-187.

Corbetta, P. (2003). Social Research: Theory, method and techniques. London: Sage Publications.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications. doi:https://dx.doi.org/10.4135/9781452230153

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory Into Practice, 39(3), 124-130.

Dedeoğlu, H., Ulusoy, M., & Alıcı, M. (2013). Çocuklar için hazırlanmış biyografik eserler üzerine bir içerik analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 116-131.

Dickinson, D. K., & Morse, A. B. (2019). Connecting through talk: Nurturing children’s development with language. . Paul Brookes.

Dwyer, J., & Neuman, S. (2008). Selecting books for children birth through four: A developmental approach. Early Childhood Education Journal(35), 489-494.

Eliason, C., & Jenkins, L. (2003). A practical guide to earlychildhood curriculum. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Fallin, J. R. (1995). Children's literature as a springboard for music. Music Educators Journal, 24-27.

Gauthier, D. (2005). Children’s literature in the music classroom: Finding the music within. Music Educators Journal, 91(3), 51-56. doi:https://doi.org/10.2307/3400076

Geray, H. ( 2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş iletişim alanından örneklerle. . Ankara: : Siyasal.

Hall, S. (2020). Using Picture Books as a Tool for Creating a Culturally Inclusive Elementary Music Classroom. General Music Today, 1-7. doi:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1048371320961378

Hoff, E. (2014). Language Development (5 b.). Belmond, USA: Waldsworth.

Julie Dwyer, S. N. (2008). Selecting Books for Children Birth Through Four: A Developmental Approach. Early Childhood Educ J, 35, s. 489-494.

Lamme, L. L. (1990). Exploring the World of Music through Picture Books. The Reading Teacher, 44(4), 294-300. URL: http://www.jstor.org/stable/20200626 adresinden alındı

Milli, Z. M., & Özyoğutcu, S. (2017). Orffestra bir varmış bir yokmuş: hikayeler ile Orff-Schulwerk uygulamaları. Ankara: Eğiten Kitap.

Özdemir, E. (1983). Anadili Öğretimi. Türk Dili Dergisi (Dil Öğretimi Özel Sayısı), 18-30.

Öztürk Samur, A., & Çiftçi, Y. (2019). Ailelerin Nitelikli Çocuk Edebiyati Ürünlerini Seçebilme Yetkinlikleri. Iğdır Üniversitesi Sosyla Bilimler Dergisi(18), 327-354.

Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. California: Sage Publications.

Sever, G. (2016). İlköğretim okulları düzeyinde düzenlenen özengen klasik müzik yarışmalarının amaçları açısından değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2439-2456.

Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.

Suzuki Early Childhood Chicago. (2019). What is Suzuki early childhood education? https://www.secchicago.com/about-sece.html adresinden alındı

Uçan, A. (2001). İnsan, Müzik, Koro ve Koro Eğitiminin Temelleri. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu.

Uzuner Yurt, S. (2011). Çocuk Yayınları. Kuramdan uygulamaya Çocuk Edebiyatı. (Ş. T., Dü.) Ankara.: Grafiker Yayınları.

Vygotsky, S. L. (1998). Düşünce ve dil. (S. Koray, Çev.) İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practical Paper. Google Scholar. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PPInBrief1%093 QDA FINAL2.pdf?sequence=4 adresinden alındı

Yaprak Kotzian, E. (2018). Orff-Schulwerk: Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisinin Temelleri. İstanbul: Pan Yayınları.

Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. . OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3874-3915. doi:10.26466/opus.662721

Yayınlanmış

2022-05-07

Nasıl Atıf Yapılır

Sever, G., & Karaman Benli, G. (2022). Erken çocukluk dönemine seslenen müzikle ilgili çocuk kitaplarının içerik, müziksel kavramlar ve görselleri açısından incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 229–252. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261412

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri