İlkokula hazırlık becerilerine ilişkin okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarının görüşleri

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042281

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

İlkokula hazırlık, İlkokula hazırlık becerileri, Okul öncesi öğretmeni, Sınıf öğretmeni, Öğretmen adayı

Özet

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenleri ve birinci sınıf öğretmenleri ile okulöncesi ve sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin, çocukların ilkokula geçişte sahip olması gereken ilkokula hazırlık becerilerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Ayrıca araştırmanın bir diğer amacı ise,   katılımcıların ilkokula hazırlık becerilerinden hangilerine daha çok önem verdiklerini belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yolu ile araştırmaya 80 okul öncesi öğretmeni, 50 sınıf öğretmeni, 51 okul öncesi öğretmen adayı ve 88 sınıf öğretmen adayı olmak üzere toplam 269 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” ve “İlkokula Hazırlık Becerileri Anketi” kullanılmıştır.   Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının ilkokula hazırlık becerilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde en yüksek ortalamanın; öz bakım becerileri alanına ait olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenliği adaylarının ise ilkokula hazırlık becerilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde en yüksek ortalamanın fiziksel gelişim alanına ait olduğu görülmüştür.

Referanslar

Alexander, K.L., & Entwisle, D.R. (1988). Achievement in the first two years of school: Patterns and processes. Monographs of the Society for Research in Child Development (Serial No. 218), 53(2), 1-157.

Balaban, N. (1985). Starting school: From separation to independence. New York, NY:Teachers College Press.

Chan, W. L. (2012) Expectations for the transition from kindergarten to primary school amongst teachers, parents and children, Early Child Development and Care, 182:5, 639-664, DOI: 10.1080/03004430.2011.569543

Dereli, E. (2012). Okulöncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi,30, 1-20.

Dockett, S., & Perry, B. (2002). Beliefs and expectations of parents, prior-to-school educators and schoolteachers as children start school: An Australian perspective. (ERIC Document Number: 465440).

Dockett, S., & Perry, B. (2003). The transition to school: What’s important? Educational Leadership, 60(7), 30-34.

Edgar, D. (1986). Family background and the transition to school. Primary Education, 17(4),16-21.

Erden, F. T., & Altun, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2).

Erkan S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40, 186-197.

Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Erkan, S., Koyuncu Şahin, M., Atış-Akyol, N. (2017). Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının ilkokula hazırlıkla ilgili görüşleri. F. Temel(Ed.), 5. Okul Öncesi Eğitim Kongresi bildiri özet kitabı içinde (471-472). Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ertürk Kara, H. G., Gözcü, S. (2015). Okula hazır olma konusunda öğretmen ve aile görüşleri: bir olgu bilim çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(2).

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2009). Educational research: Competencies for analysis and applications. Upper Saddle River, N.J: Merrill/Pearson.

Janus, M., Duku, E.K. & Stat, E. (2005). Development of the Short Early Development Instrument (S-EDI). Report for the World Bank.

Kagan, S. L., Moore, E., & Bredekamp, S. (Eds.). (1995). Reconsidering children's early development and learning: Toward shared beliefs and vocabulary. Washington, DC: National Education Goals Panel.

Koçyığıt, S., Saban, A. (2014). Birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşlerine göre okula hazır bulunuşluk. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3), 322-341.

Kutluca Canbulat, A. N.; Yıldızbaş F. (2015). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 60-72 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 33-50. DOI: 10.17240/aibuefd.2014.14.1-5000091501

Kwong, C. L. Y. (2006). Taiwanese parents’ and kindergarten teachers’ expectations for children’s school readiness skills. Unpublished doctoral dissertation, University of Alabama at Birmingham. (ProQuest UMI Dissertation Publishing Number: 3253058).

Lewit, E. M., & Baker, L. S. (1995). School readiness. Future of Children, 5(2), 128-139.

Lin, H., Lawrence, F.R., & Gorrell, J. (2003). Kindergarten teachers’ views of children’s readiness for school. Early Childhood Research Quarterly, 18, 225-237.

MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Okagaki, L., & Diamond, K.E. (2000). Responding to cultural and linguistic differences in the beliefs and practices of families with young children. Young Children, 55(3), 74-80.

Opper, S. (1993). Development of Hong Kong preschool. Hong Kong: Faculty of Education, University of Hong Kong.

Özyurt, M., Güzel, N. (2018). Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1250-1267. DOI: 10.17860/mersinefd.441260

Piotrkowski, C. S., Botsko, M., & Matthews, E. (2000). Parents’ and teachers’ beliefs about children’s school readiness in a high-need community. Early Childhood Research Quarterly, 15(4), 537-558.

Piotrkowski, C.S. (2004). A community-based approach to school readiness in Head Start. In E. Zigler & S.J. Styfco (Eds.), The Head Start debates (pp. 129-142). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.

Ramey, S.L., & Ramey, C.T. (1994). The transition to school: Why the first few years matter for a lifetime. Phi Delta Kappan, 76(3), 194-198.

Skeete, T. D. (2006). School readiness and assessment of young children: Implications for policy and practice. (ERIC Reproduction No: ED 437159).

Şahin B. (2014). Metodoloji. Tanrıören A.(Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara:Anı Yayıncılık

Şahin, İ. T., Sak, R., & Tuncer, N. (2013). Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.

Tantekin Erden F., Altun D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, İlköğretim Online, 13(2), 481”502.

UNICEF (2012). School Readiness: a conceptual framework. United Nations Children’s Fund, New York.

Williamson, D. E. (2003). Readiness for School: A Study of Parent, Teacher, and Preschoolers School Readiness. Unpublished doctoral dissertation, Florida International University. (ProQuest UMI Dissertation Publishing Number: 3115859).

Wong, N.C. (2003). A study of children’s difficulties in transition to school in Hong Kong. Early Child Development and Care, 173(1), 83-96.

Yeşil Dağlı, Ü. (2013). Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden velilerin ilkokula hazırbulunuşluk ile ilgili görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 16, 52.

Yayınlanmış

2020-11-01

Nasıl Atıf Yapılır

Atış-Akyol, N., Parpucu, N., & Erkan, N. S. (2020). İlkokula hazırlık becerilerine ilişkin okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarının görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 117–136. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042281