Forthcoming

48-60 aylık çocuklarda sembolik oyun ve bilişsel işlevler “Oyun ve Biliş”

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261358

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Biliş, bilişsel işlev, sembolik oyun, gelişim, öğrenme

Özet

Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sembolik oyun becerilerini değerlendirmek, etkili olabilecek etmenleri ortaya koymak, bilişsel işlevler ile sembolik oyun becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubu anaokullarına devam eden 48-60 ay aralığındaki 100 çocuktan oluşmuştur. Çalışma kapsamında çocukların bilişsel işlevlerini değerlendirmek için “Bilişsel İşlevlerin Uygulanması Ölçeği” , sembolik oyun becerilerini değerlendirmek için “Sembolik Oyun Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında, sembolik oyun açısından kızlar lehine anlamlı bir sonuç çıktığı, yetişkin desteğinin çocukların ön test son test puanları arasında fark yarattığı ve bilişsel işlevlerin sembolik oyunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Yazar Biyografileri

Mehmet Güney, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Doktora Öğrencisi

Gülen Baran, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

Referanslar

Aydın, A. (2008). Sembolik oyun testi’nin Türkçe’ye uyarlanması ve okul öncesi dönemdeki normal, otistik ve zihin engelli çocukların sembolik oyun davranışlarının karşılaştırılması (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255(5044), 556-559.

Baron-Cohen, S., Allen, J., & Gillberg, C. (1992). Can autism be detected at 18 months?: The needle, the haystack, and the CHAT. The British Journal of Psychiatry, 161(6), 839-843.

Berk, L. E., Mann, T. D., & Ogan, A. T. (2006). Make-Believe Play: Wellspring for Development of Self-Regulation.

Bornstein, M. H., Haynes, O. M., O'Reilly, A. W., & Painter, K. M. (1996). Solitary and collaborative pretense play in early childhood: Sources of individual variation in the development of representational competence. Child development, 67(6), 2910-2929.

Brewer, J. A. (2001). Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades. Boston: Allyn and Bacon.

Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Anı Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi.

Deacon, T. (1997). The Symbolic Species, New York: W.

DeLoache, J. S. (1995). Early understanding and use of symbols: The model model. Current directions in psychological science, 4(4), 109-113.

DeLoache, J. S. (2011). Early development of the understanding and use of symbolic artifacts. The Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development, 2, 312-336.

Elkonin, D. B. (2005). The psychology of play. Journal of Russian & East European Psychology, 43(1), 11-21.

Feuerstein, R., Hoffman, M. B., Egozi, M., & Shachar-Segev, N. B. (1994). Intervention programs for low performers: Goals, means, and expected outcomes. On Feuerstein’s instrumental enrichment: A collection, 3-50.

Feuerstein, R., Hoffman, M. B., & Miller, R. (1980). Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability. Univ Park Press.

Gaskins, S., Haight, W., & Lancy, D. F. (2007). The cultural construction of play. In Play and development (pp. 184-207). Psychology Press.

George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference. Routledge.

Gerber, S. B., & Finn, K. V. (2005). The Nature of SPSS. Using SPSS For Windows: Data Analysis and Graphics, 3-26.

Gregory, R. L. (1970). The intelligent eye. New York: McGraw - Hill.

Gül, M. (2006). Anasınıfına devam eden alt sosyo-ekonomik düzeydeki 61-72 ay arası çocuklara sembolik oyun eğitiminin genel gelişim durumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Güney, M. (2020). 48-60 aylık çocuklarda bilişsel işlevler ile sembolik oyun becerilerinin incelenmesi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Hamzaoğlu, H. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin oyun tercihleri ve anne baba tutumlarına ilişkin algılarının incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa).

Jordan, R. (2003). Social play and autistic spectrum disorders: a perspective on theory, implications and educational approaches. Autism, 7(4), 347-360.

Kelly, R., Dissanayake, C., Ihsen, E., & Hammond, S. (2011). The relationship between symbolic play and executive function in young children. Australasian Journal of Early Childhood, 36(2), 21-27.

Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi.

Langer, S. K. (1942). Philosophy in a new key Cambridge: Harvard Univer.

Lewis, V., & Boucher, J. (1997). The test of pretend play: ToPP. Psychological Corporation.

Lidz, C. (2005). The Application of Cognitive Functions Scale: A dynamic assessment procedure for young children. Enhancing cognitive functions: Applications across contexts, 77-101.

Lillard, A. S. (2015). The development of play. Handbook of Child Psychology And Developmental Science, 2. Cognitive Processes, 7, (Pp. 425–468). New York: Wiley.

MacWhinney, B., & Osser, H. (1977). Verbal planning functions in children's speech. Child Development, 978-985.

Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving (Vol. 104, No. 9). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall.

McCune-Nicolich, L., & Fenson, L. (1984). Methodological issues in studying early pretend play. In T. D. Yawkey and A. D. Pellegrini (Eds.), Child's play: Developmental and Applied (pp 81-104). Hillsdale, NJ:Erlbaum.

Nielsen, M. (2012). Imitation, pretend play, and childhood: Essential elements in the evolution of human culture?. Journal of Comparative Psychology, 126(2), 170.

O'regan, J. K., Rensink, R. A., & Clark, J. J. (1999). Change-blindness as a result of ‘mudsplashes’. Nature, 398(6722), 34-34.

Öncül N (2015). Otizm Spektrum Bozuklugu Olan Çocuklara Sembolik Oyunların Küçük Grupla Ögretiminde Canlı Modelle Ve Video Modelle Ögretimin Karsılastırılması. Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual, 3rd. Edition. McGrath Hill, 15, 361-371.

Pashler, H. (1988). Familiarity and visual change detection. Perception & psychophysics, 44(4), 369-378.

Pellegrini, A. D., & Bjorklund, D. F. (2004). The ontogeny and phylogeny of children’s object and fantasy play. Human Nature, 15(1), 23-43.

Piaget, J. (1962). The stages of the intellectual development of the child. Bulletin of the Menninger clinic, 26(3), 120.

Power, T. G. (2000). Play and exploration in children and animals. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Psychological and Biological Approaches Tto Emotion (pp. 75–94). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Psychology. 43 (2). 3-89

Segal, M. (2006). The roots and fruits of pretending. Edt, E.F. Zigler, D.G. Singer, S.J. Bishop-Josef. Children’s Play: The Roots “Of Reading ( 33-49). Washington, DC. Zero to Three Press.

Sigel, I. E. (1970). The distancing hypothesis: A causal hypothesis for the acquisition of representational thought. In M. R. Jones (Ed.), Miami Symposium on the Prediction of Behavior, 1968: Effect of Early Experiences (pp. 99 – 118 ). Coral Gables, FL: University Of Miami Press.

Stanley, G. (2004). Symbolic Play in Children with Autism Spectrum Disorder. Unpublished Master Thesis, Canada: The University of Guelph The Faculty of Graduate Studies, Master of Arts.

Thibodeau, R. B., Gilpin, A. T., Brown, M. M., & Myers, B. A. (2016). The Effects of Fantastical Pretend-Play on the development of Executive Functions: An Intervention Study. Journal of Experimental Child Psychology, 145, 120–138.

Vygotsky, L. S. (1967). Play and its role in the mental development of the child. Soviet psychology, 5(3), 6-18.

Welsh, M. C., Pennington, B. F., & Groisser, D. B. (1991). A normative‐developmental study of executive function: A window on prefrontal function in children. Developmental neuropsychology, 7(2), 131-149.

Yavuz, E. A., & Zembat, R. (2017). Bilişsel İşlevlerin Uygulanması Ölçeği Türkçe Uyarlaması ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Yayınlanmış

2022-05-07

Nasıl Atıf Yapılır

Güney, M., & Baran, G. (2022). 48-60 aylık çocuklarda sembolik oyun ve bilişsel işlevler “Oyun ve Biliş”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 132–150. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261358

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri