Erken çocukluk döneminde ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932155

Yazarlar

  • Hüseyin Yolcu Kastamonu Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Talep, Eğitim talebi, Bakıcı, Evde ücretli bakım hizmetleri, Erken çocukluk dönemi

Özet

Bu araştırmada, ailelerin erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇBE) döneminde evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri üzerinde belirleyici olan nedenler ve bu süreçte karşılaşılan sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunda 218 aile bulunmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklere başvurulmuştur. Ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine talepte bulunmalarındaki nedenlerin başında ebeveynlerin çalışıyor olması, çocuğa bakacak başka kimsenin bulunmaması ve çocuklarının yaşının küçük olması gelmektedir. Güvenilir olma bakıcılarda aranan öncelik bir özellik olarak öne çıkmaktadır.   İşe alınacak bakıcıların tanıdık olması tercih edilmektedir. Evde ücretli bakım hizmeti alma sürecinde yaşanılan sorunların başında, bakıcıların zamanında işe gelmemesi yer almaktadır. EÇBE döneminde evde ücretli bakım hizmetinin arz boyutunu oluşturan bakıcı kadınlar üzerinden, onların bu süreçteki algı ve deneyimleri ortaya konulmasını içeren araştırmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Referanslar

Aassve, A., Arpino, B. ve Goisis, A. (2012). Grandparenting and mothers’ labour force participation: A comparative analysis using the generations and gender survey. Demographic Research, 27, 53-84.

Anderson, P. M. ve Levine P. B. (1999). Child Care And Mothers' Employment Decisions. National Bureau Of Economic Research. Working Paper 7058. http://www.Nber.Org/Papers/W7058.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (2017). Türkiye’de ilgili babalık ve belirleyicileri. İstanbul: AÇEV

Arpino B., Pronzato C. ve Tavares L., (2012). Mothers’ labour market participation: do grandparents make it easier? IZA Discussion Papper No. 7065.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma (9. Bs.). Ankara: PEGEM A Yayınları

Baytar, B. D. (2014). Dil gelişimi sorunlarının ortaya çıkışında bakıcının rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Beşpınar, F. U. (2016). Toplumsal cinsiyet ve aile. M. Truğut ve S. Feyzioğlu. Türkiye aile yapısı araştırması içinde (s. 234-279). Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

Bingöl, D. (1998). İnsan kaynakları yönetimi. (4. Bs). İstanbul: Beta Yayınları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu. (2013). Erken yaşlarda çocuk refahı ve kadın istihdamı. Ankara: UNICEF

Blau, D.M. ve Hagy A.P. (1998). The demand for quality in child care. Journal Of Political Economy, 106(1), 104-146.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu (2009). Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik bir öneri: Mahalle kreşleri. Erişim adresi: https://spf.boun.edu.tr/docs/MAHALLE%20KRESLERI%20-%20ARASTIRMA%20RAPORU.pdf.

Bora, A. (2014). Kadınlar sınıfı ücretli ev emeği ve kadın öznelliğinin inşası (6. Bs). İstanbul: İletişim Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (15. Bs). Ankara: Pegem Akademi.

Carlin, C. , Davis, E. E., Krafft, C. ve Toutd, K. (2019). Parental preferences and patterns of child care use among low-income families: a bayesian analysis. Children and Youth Services Review, 99, 172-185.

Ceylan, R. (2019). Ebeveynlerin okul öncesi kurumu hakkındaki görüşleri: Tercih sebepleri, beklentileri ve memnuniyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 497-517.

Conti, G. ve Heckman, J. J. (2012). The Economics of child well-being. National Bureau of Economıc Research Working Paper No. 18466. Erişim adresi: http://Www.Nber.Org/Papers/W1846.

Creswell, J. W. (2012). Educational research (4. Bs). NevYork, NY: Pearson.

De Barros, R. P., Olinto, P., Lunde, T. ve Carvalho, M. (2013). The impact of access to free childcare on women's labor market outcomes: evidence from a randomized trial in low-income neighborhoods of Rio de Janeiro. Erişim adresi: http://documents.worldbank.org/curated/en/672391468231860498/pdf/814980BRI0Impa00Box379810B00PUBLIC0.pdf.

Del Boca, D. (2015). The impact of child care costs and availability on mothers’ labor supply. Erişim adresi: https://www.carloalberto.org/wp-content/uploads/2018/11/no.399.pdf.

Dikmen, A. A. ve Kart, M. E. (2017). Evde çocuk bakım hizmetleri yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu strateji belgesi. Erişim adresi: http://Www.Sgk.Gov.Tr/Yayinlar/Strateji-Belgesi.Pdf.

Doğan, D. (2018). 0-12 ay grubundaki çocukların ebeveyn ve/veya bakıcılarının çocukları sevme ve avutma biçimleri. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.

Doğan, N. (2013). Ölçme Araçlarının sınıflandırılması (6. Bs.). H. Atılgan (Ed). Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 119.144). Ankara: Anı Yayıncılık.

Dünya Bankası (2009).Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı: eğilimler, belirleyici faktörler ve politika çerçevesi. Washington DC: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası.

Dünya Bankası (2015). Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinde arz ve talep durumu: bir karma yöntem çalışması. Washington DC: The World Bank.

Eğitim Reformu Girişimi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (2016). Her Çocuğa Eşit Fırsat: Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler. İstanbul: ERG ve AÇEV Yayını

Erdoğdu, S. ve Toksoz, G. (2013). Kadınların görünmeyen emeğinin görünen yüzü: Türkiye’de ev işçileri. Ankara: Uluslararası Çalışma Ofisi.

Fidan, F. ve Özdemir, M.Ç. (2011). Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar ya da evlerin kadınları. Çalışma İlişkileri Dergisi, 2(1), 79-89.

Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in Education (7. Bs) New York, NY: McGraw-Hill.

Gürsel, S., Uysal, G. ve Acar, A. (2011). Toplumsal değerler kadınların işgücüne katılmalarına engel. Erişim adresi: https://betam.bahcesehir.edu.tr/2011/05/toplumsal-degerler-kadinlarin-isgucune-katilmalarina-engel/

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014). 2013 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması. Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti.

İlkkaracan, I., Kim, K. ve Kaya, T. (2015). Sosyal bakım hizmetlerine kamu yatırımlarının istihdam, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yoksulluğa etkileri: Türkiye örneği. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi

Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., Bekman, S. ve Cemalcılar, Z. (2005). Erken müdahalenin erişkinlikte süren etkileri: Erken destek projesi’nin ikinci takip projesi’nin ön bulguları. İstanbul: AÇEV

Kakıcı, H., Emeç, H. Ve Üçdoğruk, Ş. (2007). Türkiye’de çalışan kadınların çocuk bakım tercihleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 5, 20-40.

Kasnakoğlu, Z., Dayıoğlu, M. ve Erdil, E. (1997). Türkiye’de ev içi üretimin değeri. Türk-İş Yıllığı’97: 1990’ların bilançosu değerlendirme yazıları (2. Cilt). Ankara: Türk-İş Araştırma Merkezi. Ss. 185-199.

Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de okul öncesi eğitiminin fayda-maliyet analizi. İstanbul: AÇEV.

Kızılgöl, Ö. A. (2012). Kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri: Ekonometrik bir analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 88-101.

King, E. M ve Hill, M. A. (1993). Women’s Education in Developing Countries: Barriers, Benifits and Policies. Baltimore ve London: The Jhon Hopkins University.

Koyuncu, Ç. (2018). Evdeki yabancı: Ankara’daki Gürcü bakıcı kadınların gündelik hayat mücadeleleri ve taktikleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Küçük, D. (2009). Bakıcı tarafından annesi tarafından ve kreşte bakılan 3-6 yas çocukların yasam kalitesi ve öz bakım becerilerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Organisation for Economic Co-Operation And Development [OECD] (2017). Starting strong 2017: key oecd ındicators on early childhood education and care, Paris: OECD Publishing,

Özyeğin, G. (2014). Önsöz. Kadınlar sınıfı Ücretli ev emeği ve kadın öznelliğinin inşası (6. Bs). İstanbul: İletişim Yayınları.

Paker, H. ve Uysal, G. (2016). Çocuklara kim bakıyor? Kadın işgücüne katılımı ve toplumsal cinsiyet. Erişim adresi: https://betam.bahcesehir.edu.tr/2016/12/cocuklara-kim-bakiyor-kadin-isgucune-katilimi-ve-toplumsal-cinsiyet/

Pınarcıoğlu, N. Ş. ve Elçik, G. (2015). Kadınların kamusal hayata katılımı açısından erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin önemi. Erken çocukluk bakım ve eğitim paneli 20 Nisan 2015, İstanbul. İstanbul: KEİG Yayınları.

Sağlık- Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (2018). Kadın sağlık çalışanlarının iş ve aile hayatı uyumu araştırması. Ankara: Dekamat Ajans & Matbaa.

Staab, S. ve Gerhard., R. (2010). Childcare Service expansion in chile and mexico for women or children or both? UNRISD Gender And Development Programme Paper No: 10 May, 2010.

Suğur, N., Suğur, S., ve Şavran, G.T. (2008): Türkiye’de orta sınıfın mazbut hizmetkarları: Kapıcılar, gündelikçiler ve çocuk bakıcıları. Siyasal Bilgiler Fakülte Dergisi, 63(3), 161-183.

Şavran, G. T. (2012). Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri. T. G. Şavran (Ed.), Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri içinde (s. 64-104). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını Yayın No: 2641.

Tokuç, H. (2007). Anne ve babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisan tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Tokuç, H. ve Tuğrul, B. (Kasım, 2007). 1. Anne ve babaların okul öncesi eğitim ile ilgili görüş ve beklentilerinin incelenmesi. Ulusal İlköğretim Kongresi (15-17 Kasım 2017), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (2015). İyi ki annem çalışıyor. Erişim adresi: http://Www.Kagider.Org/Docs/Default-Source/Kagider-Raporlar/Kagider-Danone--%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan-Annelerin-İ%C5%9Fe-D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BC--Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Sonu%C3%A7lar%C4%B1.Pdf?Sfvrsn=2 Erişim Tarihi: 20.04.2019

World Bank (2015a). Why Should We Care about Care? The Role of Childcare and Eldercare in Bosnia And Herzegovına. Washington DC: The World Bank.

World Bank (2015b). Why Should We Care about Care? The Role Of Childcare and Eldercare in Former Yugoslav Republıc Of Macedonia. Washington DC: The World Bank.

World Bank (2016). Why Should We Care about Care? The Role of Childcare and Eldercare in Serbia. Washington DC: The World Bank.

Yaman, F. (2010). Bakıcı annelerin sosyo - ekonomik ve çalışma yaşamlarına ilişkin özellikleri: Ankara ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yayınlanmış

2019-10-04

Nasıl Atıf Yapılır

Yolcu, H. (2019). Erken çocukluk döneminde ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 228–257. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932155

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri