Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi: Denizli ili örneği

Dilara Nur Başkan, Ali Yiğit Kutluca

Öz


Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik öz-yeterlik inançlarını incelemektir.Bununla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik bakış açıları arasındaki farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören 57, son sınıf okul öncesi öğretmen adayı ve Denizli ili, Pamukkale ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan 55 okul öncesi öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir ve araştırmada karma yöntem kullanılmıştır.Veriler katılımcılara Aile Katılımı Öz-Yeterliği Değerlendirme Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde edilmiştir.Çalışmada ulaşılan nicel veriler SPSS paket programındaki uygun testler ile analiz edilirken nitel veriler ise tümevarımsal içerik analizi ve sürekli karşılaştırma yöntemi ile analiz edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda aile katılımına yönelik öz-yeterlik inancı açısından öğretmenler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının aile katılımı ile ilgili benzer kavramlaştırmalar yaptıkları ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler


Okul öncesi eğitimi; Aile katılımı; Öz-yeterlik; Öğretmen adayı; Okul öncesi öğretmeni

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ajanga, A. J. (2011). Teachers perception, beliefs, and self-efficacy about parental engagement and school family partnerships in kenya. Yayımlanmamış Doktora tezi, USA: Texas Woman's University, Department Of Family Sciences College Of Professional Education, USA.

Alaçam, N. (2015). Öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik öz-yeterlik inançlarının genel öz-yeterlik inançları ve aile katılımına yönelik bariyer algıları ile ilişkilendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Anthony, C. M. (2008). Parental involvement: an examination of barriers, perceptions, and strategies that effect the relationship between parent and school. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Walden University, College Of Education, USA.

Atabey, D. (2008). Yönetici öğretmen aile iletişim ve işbirliği aracı geçerlik güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki yönetici, öğretmenler ile aileler arasındaki iletişim ve işbirliğinin yönetici, öğretmen, aile bakış açısına göre incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ateş, Ö. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Ay, B. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Baum, A. C. ve McMurray Schwarz, P. (2004). Preservices teachers beliefs about family involvement: implications for teacher education, Early Childhood Education Journal, 32(1), 57-61.

Biber, K. (2018). Öğretmen adaylarının aile katılımına ilişkin öz yeterlilik inanç düzeylerinin belirlemesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2), 623-642.

Bulut Üner, A. N. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri, fen ve matematik öğretimine yönelik tutumları ve öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (16. Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyükyıldırım, S. (2018). Okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adaylarının görsel sanatlar öz yeterlik algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cevher Kalburan, N. F. (2014). Early childhood pre-service teachers’ concerns and solutions to overcome them (the case of pamukkale university). South African Journal of Education, 34(1), 1-18.

Cheung, H. Y. (2008). Teacher efficacy: a comparative study of hong kong and shanghai primary in-service teachers. The Australian Educational Researcher, 35(1), 103-123.

Creswell, J. W., Shope, R., Plano Clark, V. L. ve Green, D. O. (2006). How interpretive qualitative research extends mixed methods research. Research in The Schools, 13(1), 1-11.

Çetinkaya, H. (2017). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-6 yaş grubu çocukların annelerine yönelik bir aile katılımı programı önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dönmez, Ö. ve Ramazan, O. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik tutumları ile öz yeterlilik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 29-45.

Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-431.

Fry, S. W. (2009). Characteristics and experiences that contribute to novice elementary teachers’ success and efficacy. Teacher Education Quarterly, 36(2), 95-110.

Garcia, D.C. (2004). Exploring connections between the construct of teacher efficacy and family involvement practices: implications for urban teacher preparation. Urban Education, 39(3), 290-315.

Garvis, S. ve Pendergast, D. (2011). An investigation of early childhood teacher self-efficacy beliefs in the teaching of arts education, International Journalof Education & The Arts, 12(9), 1-16.

Giannakaki, M. S. (2005). Using mixed-methods to examine teachers' attitudes to educational change: the case of the skills for life strategy for improving adult literacy and numeracy skills in england. Educational Research and Evaluation, 11(4), 323-348.

Goddard, R. D., Hoy, W. K., ve Hoy, A. W. (2004). Collective efficacy beliefs: theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33(3), 3-13.

Gökyer, N. (2017). Okulöncesi öğretmenlerinin uyguladıkları aile katılım stratejileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18(3), 334-348.

Gömleksiz, M. N. ve Serhatoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 201-221.

Guo, Y., Justice, L. M., Sawyer, B. ve Tompkins, V. (2011). Exploring factors related to preschool teachers' self-efficacy.Teaching and Teacher Education, 27(5), 961 – 968.

Gürbüztürk, O. ve Çalış, N. (2019). The problems of preschool teacher candidates facing in teaching practice. Inonu University Journal of the Graduate School of Education, 6(12), 108-122.

Kayır, G. (2015). Okul öncesi eğitimde reggio emilia yaklaşımından esinlenerek yapılan proje çalışmaları: bir eylem araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Koç, F. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki etkinliklere yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Kök, M., Çiftçi, M. ve Ayık, A. (2011). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (okul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 169-183.

Krizman, C. (2013). The relationship between teachers self-efficacy beliefs and parental involvement practices: a multi-method study. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Texas Tech University, Educatıonal Psychology, USA.

Latipov, Z. A., Bykova, S. S. ve Zhigalova, M. P. (2016). The family club activities for organizing a social partnership of the pre-school educational institution and the family. International Journal Of Environmental&Science Education, 11(5), 655-662.

Marchini, L. (2011). Teacher and school variables that impact special education preschool teacher-family involvement behaviors. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, The City University Of New York, Educational Psychology, New York.

Morrison, J. W., Storey, P. ve Zhang, C. (2015). Accessible family involvement in early childhood programs. Dimensions of Early Childhood, 39(3), 21-26.

Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (5. Baskı) İstanbul: Yayın Odası.

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education For İnformation, 22(2), 63-75.

Skaalvik, E. M. ve Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: a study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069.

Stuckey, A. (2010). Influences of an overlapping goal-setting strategy on the personal standards and efficacy toward parent involvement in education for pre-service teachers. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Northern Illinois University, Department of Leadership, Educational Psychology and Foundations, USA.

Şenol Ulu, F. B. (2012). Okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Tschannen Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.

Uludağ, A. (2008). Elementary preservice teachers’ opinions about parental involvement in elementary children's education. Teaching and Teacher Education, 24(3), 807-817.

Walker, J. M. ve Dotger, B. H. (2012). Because wisdom can’t be told: using comparison of simulated parent–teacher conferences to assess teacher candidates’ readiness for family-school partnership. Journal of Teacher Education, 63(1), 62-75.

Whyte, K. L. ve Karabon, A. (2016). Transforming teacher–family relationships: shifting roles and perceptions of home visits through the funds of knowledge approach. Early Years, 36(2), 207-221.

Yakıcı, A. P. (2018). Okul öncesi velilerinin aile katılımını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Yaşar Ekici, F. (2017). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 543-562.

Yavuz Güler, Ç. (2014). Okul aile işbirliği: öğretmen adaylarını ailelerle çalışmaya yeterince hazırlayabiliyor muyuz?. Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 72-90.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043251

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2020 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601