İşitme kayıplı ve normal işiten okul öncesi dönem çocukların erken matematiksel akıl yürütme becerilerinin karşılaştırılması

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041177

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

İşitme kaybı, Koklear implant, Matematiksel akıl yürütme

Özet

Bu araştırmada, işitme kaybına bağlı olarak koklear implant kullanan ve normal işiten okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel akıl yürütme becerilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya, okul öncesi dönemde (60-72 ay) anasınıfına ve özel eğitim merkezine devam eden 22 koklear implantlı çocuk ve bu çocuklarla yaş ve cinsiyete göre eşleştirilmiş anasınıfı öğrencisi 22 normal işiten çocuk dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan çocuklara, Ayşegül Ergül tarafından 2014 yılında geliştirilen, “Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı” uygulanmıştır. Veriler, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Spearman's rho testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; koklear implantlı çocukların tüm alanlarda, normal işiten yaşıtlarının gerisinde kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca Kİ kullanım süresi ve özel eğitim süresi ile değerlendirme aracındaki puanlar arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.

Referanslar

Akçamete, G. (2003). İşitme yetersizliği olan çocuklar. A. Ataman (Ed.). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (s.313-359). Ankara: Gündüz Yayıncılık.

Arfè, B., Lucangeli, D., Genovese, E., Monzani, D., Gubernale, M., Trevisi, P.&Santarelli, R. (2011). 1 and symbolic comparison of numerosity in preschool children with cochlear implants. Deafness and Education International, 13, 34-45.

Arnas, A., Y., Gül, D., E. ve Sığırtmaç, A. (2003). 48 86 ay çocuklar için sayı ve işlem kavramları testi ‘nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.

Beaton A.E., Mullis I.V.S., Martin O.M., Gonzalez E.J., Kelly D.L., ve Smith T.A. (1996). Mathematics achievement in the middle school years. Iea Third International Mathematics And Science Study. USA: Center for the study of testing, evaluation and educational policy, Boston college.

Chang, A., Sandhofer, C. M., and Brown, C. S. (2011). Gender biases in early number exposure to preschool-aged children. Journal of Language and Social Psychology, 30 (4), 440-450.

Çanakçı, O. ve Özdemir, A. Ş. (2015). Matematik başarısı ve anne-baba eğitim düzeyi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, (25), 19-35.

Edwards, A., Edwards, L., ve Langdon, D. (2013). The mathematical abilities of children with cochlear implants. Child Neuropsychology, 19(2), 127-142.

El-Hakim, H., Levasseur, J., Papsin, BC., Panesar, J., Mount, RJ., Stevens, D., (2001). Assessment of vocabulary development in children after cochlear implantation. Archieves Otolaryngology Head Neck Surgery, 127(9),1053-9.

Erdoğan Çimen, S., ve Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik. Education and Science, 28(130), 32-40.

Ergül, A., Artan, İ. (2015). Erken matematiksel akıl yürütme becerileri değerlendirme aracı geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(4), 454-485.

Fathima, S. and Rao, D. B. (2008). Reasoning ability of adolescent students. India: Discovery Publishing House.

Greenwood, L. (1997,12,01). Psychological and contextual factors influencing mathematics achievement. Australian Association for Research in Education Annual Conference, Brisbane. Australia.

Gottardis, L., Nunes, T., & Lunt, I. (2013). A synthesis of research on deaf and hearing children’s mathematical achievement. Deafness & Education International, 13(3), 131-150.

Gündüzer, F. (2014). Koklear i̇mplant kullanan çocuklarda alici ve i̇fade edi̇ci̇ di̇l geli̇şi̇mi̇ni̇n i̇ncelenmesi̇ (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güven, Y. ve Aydın, O. (2006). 5-6 yaş çocuklarının akıl yürütme yeteneği ile sezgisel düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul: YA-PA Yayınları.

Hughes, K. C., ve Galvin, K. L. (2013). Measuring listening effort expended by adolescents and young adults with a unilateral or bilateral cochlear implants or normal hearing. Cochlear Implants Int., 14, 121-129.

Kanda, Y., Kumagami, H., Hara, M., Sainoo, Y., Sato, C., Yamamoto-Fukuda, T., Takahashi, H. (2012). What factors are associated with good performance in children with cochlear ımplants ? from the outcome of various language development tests, research on sensory and communicative disorders project in japan : nagasaki experience. Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, 5(1), 59-64.

Keenan, T. (2006). An introduction to child development. UK: SAGE Publications.

Khan, S., Edwards, L., ve Langdon, D. (2005). The cognition and behavior of children with cochlear implants, children with hearing aids and their hearing peers: A comparison. Audiol Neurootol, 10(2), 117-126.

Kritzer, K.L. (2009). Barely started and already left behind: a descriptive analysis of mathematics ability demonstrated by young deaf children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14(4), 409-21.

Kumaş, Ö. A. ve Sümer, H. M. (2017). İşitme engelli olan ve olmayan öğrencilerin toplama ve çıkarmadaki işlem hataları. International Journal of Education, Science and Technology, 3(1), 1-12.

Leybaert, J., ve Van Cutsem, MN. (2002). Counting in sign language. Journal of Experimental Child Psychology, 81(4), 482-501.

Maltzan, H. (2005). Deaf students and problem solving in mathematics (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). National Technical Institute for the Deaf Rochester institute of technology, New York.

McMullen, C. (2005). Student achievement in mathematics - the roles of attitudes, perceptions and family background. 01 Şubat 2019 tarihinde http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-X/2005001/7836 eng.htm Web adresinden erişildi.

MEB. (2014). Çocuk gelişimi ve eğitimi: İşitme engelliler. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Meyer, K. (2003). In class hard of hearing children face misunderstanding. 01 Şubat 2019 tarihinde https://www.academia.edu/774037/in_class adresinden erişildi.

Moores, D. F., Jatho, J. ve Creech, C. (2000). Issues and trends in ınstruction and deafness. American Annals of the Deaf, 146(2), 71-76.

Motasaddi-Zarandy, M., Rezai, M. H., Mahdavi-Arab, M., ve Golestan, B. (2009). The scholastic achievement of profoundly deaf children with cochlear implants compared to their normal peers. Arch Iran Med, 12(5), 441-447.

National Association for the Education of Young Children [NAEYC](2009). NAEYC standarts for early childhood professional preparation programs. 28 Temmuz 2015 tarihinde https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/ProfPrepStandards09.pdf adresinden erişildi.

Nunes, T., ve Moreno, C. (2002). An intervention program for promoting deaf pupils’ achievement in mathematics. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 7, 120-133.

Piştav Akmeşe, P. (2015). Doğuştan ileri/çok ileri derecede işitme kayıplı çocukların dil becerilerine ilişkin araştırmaların incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 392- 407.

Piştav Akmeşe, P. ve Acarlar, F. (2016). Using narrative to investigate language skills of children who are deaf and with hard of hearing. Educational Research and Reviews, 11(15), 1367-1381.

Sert Çıbık, A. ve Emrahoğlu, N. (2008). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), 51-66.

Sylvia, M. (2015). Factors contrıbuting to low achievement levels in mathematics among hearing impaired learners: a case of selected schools of lusaka, zambia (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). The University of Zambia, Lusaka.

Şipal, R.F. (2008). Okul öncesi dönemde özel eğitim alan ve almayan ilköğretim 4, 5 ve 6. sınıf işitme engelli çocukların zihin kuramı kapsamında yürütücü işlevler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tanrıdiler, A. (2013). İşitme engelli öğrencilerle yapılan matematik öğretimi araştırmaları. Education Sciences, 8(1), 146-163.

Taşkın, N., Tuğrul, B. (2013). Okul öncesi dönemde matematik ile dil arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. YYU Journal of Education Faculty, XI(I), 129-148.

Titus, J. C. (1995). The concept of fractional number among deaf and hard of hearing students. American Annals of the Deaf, 140(3), 255-262.

Traxler, C. (2000). Measuring up to performance standards in reading and mathematics: achievement of selected deaf and hard-of-hearing students in national norming of the 9th edition stanford achievement test. Journal of Deaf Studies Education, 5,337-48.

Umay, A. (2003). Matemati̇ksel muhakeme yeteneği̇ mathematical reasoning ability. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243

What is logic? (2004). 15 Ocak 2019 tarihinde https://philosophy.hku.hk/think/logic/whatislogic.php adresinden erişildi.

Wilson, B. S., ve Dorman, M. F. (2008). Cochlear implants: a remarkable past and a brilliant future. Hearing Research, 242(1-2), 3-21

Wilson, B.S. (2000). Cochlear implant technology. İçinde Niparko, J.K., Kirk, K.I., Mellon, N.K., Robins, M.C., Tucci, D., L., Wilson, B.S. (ed.) Cochlear implants principles and practices. Williams and Wilkins.

Wood, D.J., Wood, H.A. ve Howarth, S.P., (1983). Mathematical abilities of deaf school-leavers. British Journal of Developmental Psychology, 1, 67-73.

Yeşildere, S. ve Türnüklü, E. B. (2007). Examination of students’ mathematical thinking and reasoning processes. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40 (1), 181-213.

Yıldız, V. (1999). Okulüncesinde matematik eğitimi, işbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi üzerine etkisi. Eğitim ve Dilim Dergisi, 23 (II), 42 -50.

Yücel, E. (2012). İşitme engelli çocuklar. İçinde E.N. Metin (Ed.). Özel gereksinimli çocuklar (s.109-141). Ankara: Maya Akademi Yayınevi.

Yoshinaga-Itano C, Sedey A, Coulter D, Mehl A. (1998). Language of Early- and Later- Identified Children with Hearing Loss. Pediatrics. 102, 1161-71.

Zwolan, T. (2015). Audiology Information Series What is a cochlear implant? How does a cochlear implant work?. 28 Ocak 2019 tarihinde http://www.asha.org/uploadedFiles/AIS-Cochlear-Implants.pdf adresinden erişildi.

Yayınlanmış

2020-04-01

Nasıl Atıf Yapılır

Piştav Akmeşe, P., Kol, G., Kirazlı, G., Suner, A., & Öğüt, F. (2020). İşitme kayıplı ve normal işiten okul öncesi dönem çocukların erken matematiksel akıl yürütme becerilerinin karşılaştırılması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(1), 197–221. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041177

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri