Okul öncesi eğitime devam eden çocukların akademik benlik saygısı ile saldırganlık yönelimi arasındaki ilişkinin incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202481361

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Akademik Benlik Saygısı, Benlik, Okul Öncesi Eğitim, Saldırganlık

Özet

Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların saldırganlık yönelimleri ile akademik benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Genel tarama modelinin ilişkisel tarama deseninde hazırlanan bu çalışmada rastgele örneklem yöntemi dikkate alınmıştır. Araştırma örneklemini toplamda 382 çocuk oluşturmuştur. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, çocukların akademik benlik saygısı düzeylerini belirlemek amacıyla “Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Ölçeği”, çocukların saldırganlık yönelim düzeylerini saptamak amacıyla “36-72 Aylık Çocuklara Yönelik Saldırganlık Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan 60-72 aylık çocukların saldırganlık yönelim düzeyleri arttıkça akademik benlik saygısı düzeylerinde azalma görülmüştür. Çalışma sonucuna göre, anne-baba yaşı ve ailenin boşanma durumu değişkenleri ile çocukların akademik benlik saygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, cinsiyet, ailenin aylık gelir düzeyi ve çocuğa bakan kişi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Bu çalışma sonucunda, çocukların saldırganlık yönelim düzeyleri ile boşanma durumu değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken, cinsiyet, anne yaşı, aile aylık gelir düzeyi ve çocuğa bakan kişi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür.

Yazar Biyografileri

Burçin Yırtıcı, İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi

Makbule Meziyet Arı, Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Öğretim Üyesi

Referanslar

Akboy R. (1969). Fen lisesi ve genel lise öğrencilerinin benlik kavramı, denetim odağı ve sürekli kaygı açısından karşılaştırılması. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Selçuk Üniversitesi, Konya, 1: 189-197.

Aksoy, C. A. (1992). Lise son sınıf öğrencilerinin özsaygı ve denetim odağını etkileyen bazı değişkenlerin incelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: an update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. Journal of familypsychology, 15(3), 355.

Anlıak Ş. ve Dinçer Ç. (2005). Okul öncesi dönemde kişilerarası bilişsel problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 20, 122-134.

Aral, N., Bütün Ayhan, A., Türkmenler, B. ve Akbıyık, A. (2004). İlköğretim Okullarının Sekizinci Sınıfına Devam Eden Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 29(315), 17-25.

Arı, M. M., Yaban, E. H. (2016). Okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal davranışları: Mizaç ve duygu düzenlemenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, doi:10.16986/Huje.2015014655 (Yayın No: 2244128)

Arıcak O. T. (1995). Üniversite öğrencilerinde saldirganlik, benlik saygisi ve denetim odaği ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Arslan C. (2002). Okulda çatışma çözme (Ed. A.M. Sümbül). Eğitime yeni bakışlar. Mikro Yayınevi: Ankara.

Arslan Ü. (2009). Okul öncesi eğitime giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydın B. (1996). Benlik kavramı ve ben şemaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 41-47.

CAN, S. (2015). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarında Akademik Benlik Saygısı (Muğla İli Örneği). Journal of Social Sciences & Humanities Researches, 34.

Cevher N. ve Buluş M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarında akademik benlik saygısı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, 20, 28-39.

Çetin, H. ve Çavuşoğlu, H. (2009). Yetiştirme yurdunda ve aileleri ile yaşayan adölesanların benlik saygıları ve psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması.

Ekiz D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.

Erbil N., Divan Z. ve Önder Ö. P. (2006). Ergenlerin benlik saygısına ailelerinin tutum ve davranışlarının etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 10(10), 7-15

Erdim L. ve Ergün, A. (2016). Boşanmanın ebeveyn ve çocuk üzerindeki etkileri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(1), 78-84.

Erdinç G. A. (1995). İzmir ili lise öğrencilerinde benlik imajı-başarı ilişki. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Göktaş M. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik benlik saygısı düzeyleri ile ders başarıları arasındaki ilişki. octoraldissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Güney K. (2008). Aileleri İstanbul Ümraniye ilçesine göç etmiş ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gürpınar Akan, A. (2001). 7-12 yaş çocuklarında görülen uyum ve davranış bozuklukları ve benlik saygısı ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Hammond, J. M. (1979). Children of divorce: A study of self-concept, academic achievement, and attitudes. The Elementary School Journal, 80(2), 55-62.

Hess, R. D., and Camara, K. A. (1979). Post‐divorcefamilyrelationships as mediating factors in the consequences of divorce for children. Journal of Social issues, 35(4), 79-96.

Kara, B. (2017). İlkokul ve ortaokulda değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Karaca, N. H., Gündüz, A., ve Aral, N. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal davranışının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 65-76.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karataş, Z. B. (2005). Anne baba saldırganlığı ile lise öğrencilerinin saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(317), 30-39.

Kapçı, G. E., Artar M., Avşar V., Daşçı E. ve Çelik, G. E. (2013). İlkokul birinci sınıfa farklı yaşlarda başlayan çocukların ruhsal ve sosyal gelişim ile akademik benlik algları açısından karşılaştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaynak, K. B., Kan A., ve Kurtulmuş, Z. (2016). 36-72 aylık çocuklara yönelik “Saldırganlık Yönelim Ölçeği” geliştirme çalışması, Turkish Studies, 11(3), 1457-1474

Kurdek, L. A., and Berg, B. (1983). Correlates of children'sadjustment to their parents' divorces. New Directions for Child and Adolescent Development, 1983(19), 47-60.

Kurşun, M. (1998).Elazığ'da iki farklı lisedeki öğrencilerin aile sorunlarının benlik saygısı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları Teknikleri ve Spss Destekli Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Önal, S. ve Uçar, A. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavisinde Beslenme Yaklaşımları. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 179-194.

Özbey, S., Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-517.

Özcan, Ç., ve Aydoğan, Y. (2014). Aile katilimi ile çocuklarin akademik benlik saygisi arasindaki ilişkinin anne-baba görüşlerine göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 19-36.

Özdemir, S. (2014). Okul öncesi çocuklarda görülen saldırgan davranışların incelenmesi. [Doktora Tezi], Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Torucu, B. K. (1990). 13-14 yaşındaki gençlerin sosyo-ekonomik düzeyi ve ana-baba tutumlarındaki farklılıkların belirlenip benlik saygısına etkisinin araştırılıp karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yavuz, Ş. (2007). Son çocukluk dönemi öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yırtıcı, B. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların akademik benlik saygısı düzeyi ile saldırganlık yönelimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yayınlanmış

2024-07-04

Nasıl Atıf Yapılır

Yırtıcı, B., & Arı, M. M. (2024). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların akademik benlik saygısı ile saldırganlık yönelimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 8(1), 5–27. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202481361

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri