Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042220

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Resimli öykü kitapları, Çocuk edebiyatı, Okul öncesi eğitim, Geçerlik, Güvenirlik

Özet

Bu çalışmada resimli öykü kitaplarının niteliğini belirlemek için bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Resimli öykü kitaplarında bulunması gereken resimleme ve içerik ile ilgili özellikler alanyazın incelenerek belirlenmiş ve ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için 7 uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Ölçek üçlü likert tipinde geliştirilmiş olup yeterli (3), kısmen yeterli (2), yetersiz (1) şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışması Ankara’daki yayınevlerinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 200 resimli öykü kitabı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda KMO değeri .92 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonuçları içerik ve resimleme özellikleri ile ilgili 21 maddeden oluşan ölçeğin tek boyutlu olarak değerlendirilebileceği biçiminde yorumlanmış ve ölçeğin toplam varyansın %48.927’sini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Puanlayıcı güvenirliği için iki puanlayıcı arasındaki korelasyon katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının sonuçları ölçeğin kullanılabilir olduğunu göstermekte; geliştirilen ölçeğin araştırmacılar, öğretmenler, ebeveynler, kütüphaneciler, yayıncılar, yazarlar ve çizerler tarafından kullanılabileceği düşünülmektedir.

Referanslar

Anastasi, A. (1982). Psychological testing. New York: Macmillan Publishing Co, Inc.

Bassa, Z. (2013). Çocuk kitaplarında resimleme. M. Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı (ss. 179-221) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: Pegem Akademi.

Cramer, R. L. (2004). The language arts: A balanced approach to teaching, reading, writing, listening, talking, and thinking. Allyn & Bacon.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

George, D. ve Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.

Gönen, M. (2013). Cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet döneminde okul öncesi çocuk edebiyatı. M.Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı (ss. 15-31) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Gönen, M. ve Veziroğlu, M. (2013). Çocuk edebiyatının genel hedefleri. M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (ss. 1-11) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Hancock, M. R. (2007). Language arts: Extending the possibilities. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Işıtan, S. (2013). Kitap okuma modelleri ve öykü sonrası etkinlikler. M. Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı (ss. 251-262) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Işıtan, S. ve Gönen, M. (2006). Resimli çocuk kitaplarının benlik kavramıyla ilgili konuları içermesi yönünden incelenmesi. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 413-420. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Jalongo, M. R. (2004). Young children and picture books. Washington DC: National Association for the Education of Young Children,

Karatay, H. (2011). Çocuk edebiyatı metinlerinde bulunması gereken özellikler. T. Şimşek (Ed.), Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı (ss. 77-125) içinde. Ankara: Grafiker Yayınları.

Kayış, A. (2009). Güvenirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli ıstatistik teknikleri (ss. 403-419) içinde. Ankara: Asil Yayıncılık.

Lynch-Brown M. C., Tomlinson M. C. ve Short G. K. (2011). Essentials of children's literature. Pearson.

Oğuzkan, F. (2013). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özdamar, K. (2002). Paket programlarla istatistiksel veri analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.

Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem Yayınları.

Stebler, M. Z. (2012). Yaş gruplarına göre çocuk kitapları. T. Şimşek (Ed.), Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı (ss. 132-144). Ankara: Grafiker Yayınları.

Tabachnick, B. G. ve Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics. MA: Allyn & Bacon, Inc.

Tür, G. ve Turla, A. (1999). Okul öncesinde çocuk, edebiyat ve kitap. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Ural, S. (2013). Okul öncesi çocuk kitaplarının tanıtımı. M. Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı (ss. 33-55) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Uzuner-Yurt, S. (2012). Çocuk yayınları. T. Şimşek. (Ed.), Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı (ss. 71-80) içinde. Ankara: Grafiker Yayınları.

Yılar, Ö., ve Celepoğlu, A. (2013). Çocuk yayınları ve bu yayınlarda bulunması gereken temel unsurlar. Yılar, Ö. ve Turan, L. (Ed.), Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı (ss.39-61) içinde. Ankara: Pegem.

Yayınlanmış

2020-11-01

Nasıl Atıf Yapılır

Deniz, A., & Gönen, M. S. (2020). Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 88–116. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042220