Forthcoming

Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitimdeki değişimler

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261194

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Programları, Milli Eğitim Şuraları

Özet

Ülkemizde okul öncesi eğitimin tarihine bakıldığında “ana mektepleri, çocuk bahçesi, anaokulu, çocuk yuvası, kreş, anasınıfı” vb isimlerle yer aldığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitim sistemimizde okul öncesi eğitime yer verilmiştir. Günümüzde okul öncesi eğitimin çocukların hazırbulunuşluklarını artırması ve ilkokula geçişini kolaylaştırması nedeniyle daha çok çocuğun okul öncesi eğitimden yararlandığı görülmektedir. Bu derleme çalışmasında Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen sürede Türkiye’de okul öncesi eğitimin Milli Eğitim şura raporlarında nasıl yer aldığı, okul öncesi eğitim programlarının temel özellikleri ve okul öncesi eğitimdeki sayısal değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan incelemelerde Milli Eğitim şuralarından 9. sunda  okul öncesi eğitimin amaç, kapsam ve kuruluşu ile ilgili düzenlenmelerin yer aldığı, 14. Milli Eğitim Şurasında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması vurgulanmaktadır. Okul öncesi eğitimle 90’lı yılların sonundan itibaren okul öncesi eğitimde öğrenci, öğretmen ve derslik sayısında önemli artışlar görülmektedir. Program boyutunda okul öncesi eğitim programlarının “çocuk merkezli” ve “oyun temelli” programlara biçiminde düzenlendiği dikkat çekmektedir.

Referanslar

Akyüz, Y. (1996). Anaokullarının Türkiye’deki Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi. Milli Eğitim Dergisi, 132, 11-17.

Başaran, İ.E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi (3. baskı). Ankara: Yargıcı Matbaası.

Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de Program Geliştirme Uygulamaları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,27-43.

Ergin, O. (1977). Türk Maarif Tarihi (5.cilt). İstanbul: Eser Matbaası.

Gürüz, K. (2008). Yirmibirinci Yüzyılın Başında Türk Milli Eğitim Sistemi. İstanbul : T.C. İş Bankası Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (1953). IV. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. www.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı, (1962). IV. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. www.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı, (1974). IX. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. İstanbul: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (1981). X. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. İstanbul: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (1988). XII. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. İstanbul: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (1993). XIV. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. İstanbul : MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (1996). XV. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. İstanbul: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). XVII. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. www.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı, (2010). XVIII. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. www.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı, (2014). XVIII. Milli Eğitim Şurası Okul Öncesi Eğitim Komisyon Raporu. www.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı, (1989). Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı, (1994). Kreş, Anasınıfı, Anaokulu Programları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2002). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) Kitabı Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı.Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB (1991ı). Dokuzuncu Milli Eğitim Şurası: 24 Haziran–4 Temmuz 1974: Öneriler, Raporlar. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. , İl.

MEB (1991i). Onuncu Milli Eğitim Şurası: 23–26 Haziran 1981: Öneriler, Konuşmalar, Raporlar. İstanbul Milli Eğitim Basımevi.

MEB (1991k). Özel Eğitimle İlgili Mevzuat., Ankara: Milli Eğitim Basımevi. MEB (1991n). Birinci Özel Eğitim Konseyi. 13–15 Mayıs 1991. Ankara :MEB Yayınları.

MEB, (2018). Milli Eğitim Şuraları, https://ttkb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-suralari/dosya/12, adresinden erişilmiştir, 15 Nisan 2018.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 26 Temmuz 2014 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 29072

Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim (2018-2019). 18 Eylül 2019 tarihinde https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler adresinden erişildi.

Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem (2.Baskı). İstanbul:Epsilon Yayıncılık.

Onur, B. (2005). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi. Ankara: İmge Kitabevi.

Özsırkıntı, D. , Akay, C., Yılmaz Bolat, E. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 313-331.

Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları(1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 1, 63-73.

Şahin, E. (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Öğretmenleri için Uygulama Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler (4. Baskı). Ankara: Ankara

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 157.

Yayınlanmış

2022-04-21

Nasıl Atıf Yapılır

Deretarla Gül, E. (2022). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitimdeki değişimler . Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 253–267. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261194

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler