Erken müdahale ve erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043263

Yazarlar

  • Salih Rakap Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak. Özel Eğitim Bölümü
  • Sinan Kalkan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fak. Özel Eğitim BÖlümü
  • Şerife Balıkcı Dumlupınar İlkokulu, Çarşamba, Samsun

Anahtar Kelimeler:

Tavsiye edilen uygulama, Erken müdahale, Erken çocuklukta özel eğitim

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki kilit paydaşların (öğretmenler, ebeveynler, yöneticiler ve yükseköğretim öğretim elemanları) Amerika Birleşik Devletleri'nde Özel Gereksinimli Çocuklar Konseyi Erken Çocukluk Birimi tarafından geliştirilen Tavsiye Edilen Uygulamalar (TEdU) hakkındaki görüşlerini incelemektir. Bu çalışmada, nicel araştırma tekniklerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya, Türkiye'nin yedi şehrinden 122’i öğretmen, 100’ü ebeveyn, 40’ı yönetici ve 32’si ise yüksek öğrenim kurumlarından çalışan öğretim elemanları olmak üzere toplam 294 kişi katılmıştır. Bu çalışmada veriler araştırmacılar tarafından TEdU temel alınarak geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada gruplar arasındaki farklılıkları araştırmak için tek yönlü ANOVA analizleri yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir ana etki gözlenmemesi durumunda hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirlemek için Tukey post-hoc analizi uygulanmıştır. Bulgular, 65 uygulamanın hepsinin geçerlilik ölçütünü karşıladığını göstermiş olup tüm TEdU’ların Türkiye'deki paydaşlar tarafından önemli olarak algılandığını ortaya koymuştur. Bu çalışmanın bulguları, öğretmenlerin ve özel gereksinimli küçük çocuklara hizmet sağlayan diğer uzmanların uygulamalarında TEdU’ları kullanmasını kolaylaştırmak için sistem düzeyinde destek ve altyapı geliştirme ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Yazar Biyografileri

Salih Rakap, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak. Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Bölümü, Doç. Dr.

Sinan Kalkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fak. Özel Eğitim BÖlümü

Özel Eğitim Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi,

Şerife Balıkcı, Dumlupınar İlkokulu, Çarşamba, Samsun

Öğretmen

Referanslar

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri (27. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Diken, I. H., Rakap, S., Diken, O., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238.

Division for Early Childhood. (2014). DEC recommended practices in early intervention/early childhood special education 2014. Los Angeles, CA: Author.

Division of Early Childhood. (2000). Personnel standards for early education and early intervention: Guidelines for licensure in early childhood special education. Missoula, MT: Author.

McLean, M. E., Snyder, P., Smith, B. J., & Sandall, S. R. (2002). The DEC recommended practices in early intervention/early childhood special education: Social validation. Journal of Early Intervention, 25(2), 120-128.

McLean, M., Swett, J & Trivette, C. (May, 2014). DEC recommended practices: How do we ensure application and use? Chapel Hill, NC: National Early Childhood Inclusion Institute.

Odom, S. L., & McLean, M. E. (1996). Early intervention/early childhood special education recommended practices. Austin, TX: PRO-ED, Inc.

Odom, S., McLean, M., Johnson, L., & LaMontaigne, M. (1995). Recommended practices in early intervention/early childhood special education. Journal of Early Intervention, 19(1), 1-17.

Rakap, S. (Ed.). (2017). Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim [Autism spectrum disorder and special education in Turkey]. Istanbul: Tohum Autism Foundation.

Rakap, S., & Rakap, S. (2015, October). Cross-cultural validation of DEC Recommended Practices: Key stakeholders’ opinions from Turkey. Poster presented at the 31th International Division for Early Childhood Conference, Atlanta, GA.

Rapport, M. J. K., McWilliam, R. A., & Smith, B. J. (2004). Practices across disciplines in early intervention: The research base. Infants & Young Children, 17(1), 32-44.

Sandall, S., Hemmeter, M. L., Smith, B. J., & McLean, M. E. (2005). DEC recommended practices in early intervention/ early childhood special education: A comprehensive guide. Missoula, MT: Division for Early Childhood.

Yayınlanmış

2020-11-26

Nasıl Atıf Yapılır

Rakap, S., Kalkan, S., & Balıkcı, Şerife. (2020). Erken müdahale ve erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 665–681. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043263

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri