Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf uygulamalarında matematik dilini kullanma sıklıkları ile pedagojik matematik içerik bilgileri arasındaki ilişki

Nurbanu Parpucu, Serap Erdoğan

Öz


Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin pedagojik matematik içerik bilgileri ile sınıf içi uygulamalarında kullandıkları matematik dili arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini, Eskişehir ilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokullarından uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş iki bağımsız anaokulundaki 21 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenin sınıf içinde matematik dilini kullanma sıklığını belirlemek için Klibanoff ve diğerlerinin (2006) kategorileri kullanılmıştır. Ardından veri toplama aracı olarak “Okul Öncesi Matematiksel Pedagojik İçerik Bilgisi (OMPİB) Ölçme Aracı” kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans, parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis Testi ve Sperman Korelasyon Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıf uygulamalarında matematik dilini kullanma sıklıkları ile pedagojik matematik puanları arasında anlamlı olmayan düşük bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin pedagojik matematik puanları ve  matematik dilini kullanma sıklıklarının mesleki deneyimlerine göre değişmediği bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin daha çok sayma ve sayı sembollerine ilişkin matematik dili kullanmayı tercih ederken, hesaplamaya yönelik matematiksel dilin kullanılmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin deneyim yıllarına göre sınıf içinde matematik dilini ilk yıllarda az, 6-10 yıllar arasında daha çok kullanıldığı ve ilerleyen yıllarda yeniden bu kullanımın azaldığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi Eğitim, Matematik eğitimi, Matematik dili, Pedagojik matematik içerik bilgisi, Öğretmen


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bekman, S., Aksu-Koç, A., & Erguvanlı-Taylan, E. (2012). Altı yaşındaki çocuklara yönelik bir müdahale programının etkisi: Bir yaz okulu modeli. Türk Psikoloji Dergisi, 27(70), 48-69.

Bermejo, V., Morales, S., & deOsuna, J. G. (2004). Supporting children’s development of cardinality understanding. Learning and Instruction, 14(4), 381-398. doi: 10.1016/j.learninstruc.2004.06.010

Blevins-Knabe, B., & Musun-Miller, L., (1996). Number use at home by children and their parents and its relationship to early mathematical performance. Early Development and Parenting, 5(1), 35-45.

Boonen, A. J., Kolkman, M. E., & Kroesbergen, E. H. (2011). The relation between teachers' math talk and the acquisition of number sense within kindergarten classrooms. Journal of School Psychology, 49(3), 281-299. doi: 10.1016/j.jsp.2011.03.002

Bulut, M.S., & Tarım, K. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 152-164.

Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.

Denton, K., & West, J. (2002). Children’s Reading and Mathematics Achievement in Kindergarten and First Grade (NCES 2002–125). U.S. Department of Education, NCES. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Depaepe, F., Verschaffel, L. & Kelchtermans, G. (2013). Pedagogical content knowledge: A systematic review of the way in which the concept has pervaded mathematics educational research. Teaching and Teacher Education 34, 12-25 http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2013.03.001.

Erdoğan, S., & Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik. Eğitim ve Bilim, 28(130), 32-40.

Griffin, S., & Case, R. (1997). Rethinking the primary school math curriculum: An approach based on cognitive science. Issues in Education, 3(1), 1–49.

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72, 625−638.

Hill, H. C.(2007). Mathematical knowledge of middle school teachers: ımplications for the No Child Left Behind policy initiative. Educational Evaluation and Policy Analysis, 29(2), 95-114.

Hill, H. C., Rowan, B., & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406.

Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2014). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (5th ed.). Los Angeles, CA: Sage.

Jordan, N. C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning Individual Differences, 20(2), 82-88. doi: 10.1016/j.lindif.2009.07.004

Kamii, C., & Anderson, C. (2003). Multiplication games: How we made and used them. Teaching Children Mathematics, 10(3): 135-141.

Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., & Hedges, L. V. (2006). Preschool children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk". Developmental Psychology, 42(1), 59-69. doi: Doi 10.1037/0012-1649.42.1.59

Locuniak, M. N., & Jordan, N. C. (2008). Using kindergarten number sense to predict calculation fluency in second grade. Journal of Learning Disabilities, 41(5), 451-459. doi: 10.1177/0022219408321126

Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics. Mahwah, NJ: Erlbaum.

McCary, J. S. & Chen, J. (2012). Pedagogical content knowledge for prschool mathematics: Construct validity of a new teacher interview. Journal of Research in Childhood Education, 26, 291-307.

Metzler, J., & Woessmann, L. (2012). The impact of teacher subject knowledge on student achievement: Evidence from within-teacher within-student variation. Journal of Development Economics, 99(2), 486-496. doi: 10.1016/j.jdeveco.2012.06.002.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moseley, B. (2005). Pre-service early childhood educator’s perceptions of math-mediated language. Early Childhood and Development, 16(3): 385-396.

Perry, K. E., Donohue, K. M., & Weinstein, R. S. (2007). Teaching practices and the promotion of achievement and adjustment in first grade. Journal of School Psychology, 45, 269−292.

Polat Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.

Rudd, L.C., Lambert, M.C., Satterwhite, M., & Smith, C.H. (2009). Professional development + coaching = Enhanced teaching: Increasing usage of math mediated language in preschool classrooms. Early Childhood Education Journal, 37(1), 63-39.

Rudd, L.C., Lambert, M.C., Satterwhite, M., & Zaier, A. (2008). Mathematical language in early childhood settings: What really counts? Early Childhood Education Journal, 36(1): 75-80.

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Research, 15(2), 4-14.

Şahin, S. & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14): 394-417.

Tchoshanov, M. A. (2011). Relationship between teacher knowledge of concepts and connections, teaching practice, and student achievement in middle grades mathematics. Educational Studies in Mathematics, 76(2), 141-164.

van Nes, F., & van Eerde, D. (2010). Spatial structuring and the development of number sense: A case study of young children working with blocks. The Journal of Mathematical Behavior, 29(3), 145-159. doi: 10.1016/j.jmathb.2010.08.001.

Von Minden, A. M., Walls, R. T., & Nardi, A. H. (1998). Charting the links between mathematics content and pedagogy concepts: Cartographies of cognition. Journal of Experimental Education, 66, 339-358.

Whitin, D. J., & Whitin, P. (2003). Talk counts. Teaching Children Mathematics, 10, 142-149.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.19672017118

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601