Dezavantajlılık bağlamında proje yaklaşımı: Öğretmenler, çocuklar ve ailelerin deneyimleri

Arzu Arıkan

Öz


Bu araştırmanın amacı dezavantajlılık bağlamında okul öncesi öğretmenleri, çocuklar ve ailelerin proje yaklaşımı konusundaki deneyimlerini betimlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ve durum çalışması sentezinde özgün bir desende yürütülen bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Araştırmanın katılımcıları dezavantajlı gruplara hizmet eden bir anaokuluna kayıtlı 3-6 yaş grubundaki çocuklar, aileleri ve okul personelidir. Araştırmada proje yaklaşımı eylem planı olarak uygulanmıştır. Veri toplamada gözlem, yarı-yapılandırılmış görüşme, araştırmacı günlükleri ve çeşitli kurumsal belgelere başvurulmuştur. Veri analizinde ATLAS.ti 7 yazılımı  kullanılmıştır. Bulgular, proje uygulamalarının mesleki gelişimi desteklediğini göstermektedir. Ancak, öğretmenler bu kazanımlarını eğitime kısmi uygulamalar şeklinde yansıtmışlardır ve proje yaklaşımını zorluklarından dolayı dönem içinde bütün olarak uygulamaya direnç göstermişlerdir. Dezavantajlı çocuklar proje sürecinde öğretmenlerin beklentileri aşmış ve sosyal duygusal, bilişsel ve dil alanında kazanımlar sergilemişlerdir.  Ailelerin eğitsel farkındalığı ve çocuklarla etkileşimleri artmıştır. Sonuç olarak, proje yaklaşımında öğretmenler için zaman kaybı ve iş yükünü azaltacak değişiklikler yapılması, hizmet içi eğitimde işbaşında yaklaşımlara başvurulması ve okul ikliminin geliştirilmesi proje yaklaşımının uygulanmasında öğretmenleri güdüleyebilir.

Anahtar Kelimeler


Okul Öncesi Eğitim, Düşük Gelirli Aileler; Çocuk Gelişimi, Yoksulluk, Eylem Araştırması, Durum Çalışması, Bilim Eğitimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aral, N., Kandır, A., Ayhan, A. B., & Yaşar, M. C. (2010). The influence of project-based curricula on six-year-old preschoolers' conceptual development. Social Behavior and Personality: An International Journal, 38(8), 1073-1079.

Arıkan, A., & Kimzan, İ. (2016). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı: Ağaç bilimcilerin araştırmaları projesi [The project approach in preschool education: The inquiries of dendrologists project]. Elementary Education Online, 15(2), 498-528. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.37190

Beneke, S. J. (2010). The effects of the project approach on children in inclusive early childhood classrooms. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). University of Illinois at Urbana‐Champaign. Urbana, IL.

Beneke, S., & Ostrosky, M. M. (2009). Teachers' views of the efficacy of incorporating the project approach into classroom practice with diverse learners. Early Childhood Research & Practice, 11(1). https://eric.ed.gov/?id=EJ848843 adresinden 20 Mart 2014 tarihinde erişilmiştir.

Bıçakçı, M., & Gürsoy, F. (2010). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişimine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 307-316.

Borre, A. J., Bernhard, J., Bleiker, C., & Winsler, A. (2019). Preschool literacy intervention for low-income, ethnically diverse children: Effects of the early authors program through kindergarten. Journal of Education for Students Placed at Risk, 24(2), 132–153. doi: https://doi.org/10.1080/10824669.2019.1594818

Brooks, M., & Wangmo, T. (2011). Introducing the project Approach and use of visual representation to early childhood education in Bhutan. Early Childhood Research & Practice, 13(1). http://ecrp.uiuc.edu/v13n1/brooks.html adresinden 30 Ağustos 2014 tarihinde erişilmiştir.

Carida, H. C. (2011). Planning and implementing an educational programme for the smooth transition from kindergarten to primary school: The Greek project in all-day kindergartens. The Curriculum Journal, 22(1), 77-92.

Chang, M., Park, B., Singh, K., & Sung, Y. Y. (2009). Parental involvement, parenting behaviors, and children's cognitive development in low-income and minority families. Journal of Research in Childhood Education, 23(3), 309-324.

Clucas, M. (2018). Science learning opportunities and the project approach in preschool classrooms. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Iowa State University. Ames, IA

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research. Los Angeles: Sage Publications.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Crosnoe, R., & Cooper, C. E. (2010). Economically disadvantaged children's transitions into elementary school: Linking family processes, school contexts, and educational policy. American Educational Research Journal, 47(2), 258–291. https://doi.org/10.3102/0002831209351564

Crosnoe, R., Leventhal, T., Wirth, R. J., Pierce, K. M., & Pianta, R. C. (2010). Family socioeconomic status and consistent environmental stimulation in early childhood. Child Development, 81(3), 972–987. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01446.x

Cuthrell, K., Stapleton, J., & Ledford, C. (2009). Examining the culture of poverty: Promising practices. Preventing School Failure, 54(2), 104-110.

Çabuk, B., & Haktanır, G. (2010). What should be learned in kindergarten? A Project approach example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555.

Dahlberg, G., & Moss, P. (2010). Introduction: Our Reggio Emilia (p.1-22). In C, Rinaldi. (Ed.), In dialogue with Reggio Emilia: Listening, researching and learning. NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Dearing, E., McCartney, K., & Taylor, B. A. (2009). Does higher quality early childcare promote low-income children's math and reading achievement in middle childhood? Child Development, 80(5), 1329–1349. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01336.x

Dresden, J., & Lee, K. (2007). The effects of project work in a first-grade classroom: a little goes a long way. Early Childhood Research & Practice, 9(1). http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1084751.pdf adresinden 25 Nisan 2015 tarihinde erişilmiştir.

Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2006). Prospects for change: Preparing educators for school, family, and community partnerships. Peabody journal of Education, 81 (2), 81-120.

Friese, S. (2014). ATLAS.ti 7 User guide and reference (2nd ed). Washington DC: Sage.

Helm, J. H., & Lang, J. (2003). Overcoming the ill effects of poverty. İçinde J. Helm & S. Beneke (Eds) The power of projects: Meeting contemporary challenges in early childhood classrooms: Strategies and solutions (s. 19-33). NY and London: Teachers College Press.

Helm, J. H., & Katz, L. G. (2001). Young investigators: The project approach in the early years. Williston, VT: Teachers College Press.

Hertzog, B. (2007). Transporting pedagogy: Implementing the project approach in two first-grade classrooms. Journal of Advanced Academics, 18(4), 530-564.

Holm, M. (2011). Project-based instruction: A Review of the literature on effectiveness in prekindergarten. River academic journal, 7(2), 1-13.

Hovey, K. A., & Ferguson, S. L. (2014). Teacher perspectives and experiences: Using project-based learning with exceptional and diverse students. Curriculum and Teaching Dialogue, 16(1/2), 77-99.

İnan, H. Z. (2012). Reggio Emilia Yaklaşımı ve proje yaklaşımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kabacık, S. Ç., & Gül, E. D. (2016). Anasınıfına devam eden çocukların sebzelere ilişkin tepkilerinin incelenmesi: Proje yaklaşımı örneği. Kastamonu Education Journal, 24(5), 2323-2334.

Kandır, A., & Kurt, F. (2010). Proje temelli okul öncesi eğitim programı. İstanbul: MORPA.

Katz, L., & Chard, S. C. (2000). Engaging children’s minds: The project approach (2nd ed.). Connecticut: Ablex Publishing Corporation, Stamford.

Kefi, S. (2017). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), 3-18.

Mac Naughton, G., & Hughes, P. (2009). Doing action research in early childhood studies: A Step-by-step guide. GB: Open University Press.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Franscisco: Jossey-Bass.

Metin, Ş., & Aral, N. (2014). Proje yaklaşımına dayalı eğitim: Teoriden uygulamaya. Ankara: Vize.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A Methods sourcebook. Thousand Oaks, Califorinia: Sage.

Miller, M. G. (2014). Productive and inclusive? How documentation concealed racialising practices in a diversity project. Early Years, 34(2), 146-160.

Miller, S., Maguire, L. K., & Macdonald, G. (2012). Home-based child development interventions for preschool children from socially disadvantaged families. Cochrane Database of Systematic Reviews, 7 (12). 1-71. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD008131.pub2

Oğuz, V., Gizir, Z. & Akyol, A. K. ( 2014). Erken çocukluk eğitiminde proje yaklaşımı ve uygulanmış proje örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Owen, P. M. (2007). Integrating Katz and Chard's project approach with multicultural education in the university classroom. Journal of Early Childhood Teacher Education, 28(3), 219-232.

Rahman, S., Yasin, R. M., & Yassin, S. F. M. (2011). The implementation of project-based approach at preschool education program. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 18, 476-480.

Şahin, F., Güven, İ., & Yurdatapan, M. (2011). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 157-176.

Saldaña, J. (2015). The coding manual for qualitative researchers. Thousand Oaks, Califorinia: Sage.

Sawyer, G. L. (2013).The effects of traditional teaching methods, project-based learning, and a blended teaching style on elementary students. https://eric.ed.gov/?id=ED554195 adresinden 10 Ağustos 2016 tarihinde erişilmiştir.

Winsler, A., Tran, H., Hartman, S. C., Madigan, A. L., Manfra, L., & Bleiker, C. (2008). School readiness gains made by ethnically diverse children in poverty attending center-based childcare and public school pre-kindergarten programs. Early Childhood Research Quarterly, 23(3), 314-329.

Yuen, L. H. F. (2009). From foot to shoes: Kindergartners’, families’ and teachers’ perceptions of the project approach. Early Childhood Education Journal, 37(1), 23-33.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041215

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2020 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601