Okul öncesi çocuklarının öğrenme merkezlerinde geçirdikleri süreler ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

M. Oya Ramazan, Hamdi Özdemir

Öz


Bu araştırmada okul öncesi kurumlarına devam eden çocukların öğrenme merkezlerinde geçirdikleri sürelerle sosyal becerilerinin ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çocukların öğrenme merkezlerinde geçirdikleri süreler, tercih ettikleri farklı öğrenme merkezleri sayıları ve öğrenme merkezlerindeki akran sayıları ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verileri elde etmek için 25 kişilik çalışma grubuna öğrenme merkezleri gözlem formu ve okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği – öğretmen formu uygulanmıştır. Çocukların sanat merkezi süreleri ile başlangıç becerileri arasında orta düzeyde ve pozitif yönde, müzik merkezi süreleri ile arkadaşlık becerileri arasında orta düzeyde ve negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Merkezdeki akran sayıları ile akademik becerileri arasında orta düzeyde ve pozitif yönde; tercih ettikleri merkez çeşidi sayısı ile duyguları yönetme becerileri arasında orta düzeyde ve negatif yönde anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Okul öncesi; Sosyal beceri; Öğrenme merkezleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acun Kapıkıran, N., Bora İvrendi, A., ve Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: Durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 19-27. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/view/5000056242 adresinden alındı

Akfırat Önalan, F. (2006). Sosyal yeterlilik, sosyal beceri ve yaratıcı drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 39-58.

Akkök, F. (2003). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı). İstanbul: Özgür Yayınları.

Arda, Z. (2009). Art instruction in pre-school education. Procedia Socail and Behavioral Sciences, 150-153.

Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal becerileri değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (4-6 Yaş). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).

Bennet, W. J., Finn Jr, C. E., ve Cirbb Jr, J. T. (2000). The Educated Child: A Parent's Guide from Preschool through Eight Grade. New York: Touchstone.

Berk, L. E. (2013). Bebekler ve Çocuklar: Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa (7 b.). (N. Işıkoğlu Erdoğan, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bierman, K. L., Coie, J. D., Dodge, K. A., Foster, E. M., Greenberg, M. T., Lochman, J. E., . . . Pinderhughes, E. E. (2004). The effects of the fast track program on serious problem outcomes at the end of elementary school. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 650 - 661. doi:10.1207/s15374424jccp3304_1

Blatt-Gross, C. (2011). Understanding artful behavior as a human proclivity: Clues from a pre-kindergarten classroom. Journal of Learning Through The Arts.

Bodrova, E., ve Leong, D. J. (2010). Zihnin Araçları: Erken Çocukluk Eğitiminde Vygotsky Yaklaşımı. (G. Haktanır, Dü.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademir.

Caldarella, P., ve Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescents: A taxonomy of positive behaviors. School Psychology Review, 264-278.

Durualp, E., ve Aral, N. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - H.U. Journal of Education, 39, 160-172.

Durualp, E., ve Aral, N. (2011). Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.

Erşan, Ş. (2011). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ilgi köşelerinde serbest oyun etkinlikleri ile ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ertürk Karaca, H. G., Ayrancı, M., ve Kılıç, Ş. (2016). Anasınıflarında serbest oyun zamanında "oyun planlama" modelinin kullanılmasına ilişkin bir eylem araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1423-1431.

Gresham, F., ve Elliott, S. N. (1987). The relationship between adaptive behavior and social skills: Issues in definition and assesment. The Journal of Special Education, 167-181.

Hart, J. L., ve Tannock, M. T. (2013). Young children's play fighting and use of war toys. Encyclopedia of Early Childhood Development.

Ia Greca, A. M., ve Santogrossi, D. A. (1980). Social skills training with elementary schol students: A behavioral group approach. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48(2), 220-227.

Kara, Y., ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - H.U. Journal of Education, 145-155.

Kazdin, A. E., Matson, J. L., ve Esveldt-Dawson, K. (1984). The relationship of role-play assessment of children's social skills to multiple measures of social competence. Behaviour Research and Therapy, 22(2), 129-139. doi:10.1016/0005-7967(84)90101-3

Koçyiğit, S. (2016). Okul Öncesi Eğitimin Tanımı, Amacı, Önemi ve İlkeleri. R. Zembat (Ed.) içinde, Okul Öncesi Eğitime Giriş (2 b., s. 18-19). Ankara: Hedef CS Yayıncılık.

Kramer, T. J., Caldarella, P., Christensen, L., ve Shatzer, R. H. (2009). Social and Emotinal Learning in the Kindergarten Classroom: Evualion of the Strong Start Curriculum. Early Childhood Education Journal, 303-309.

Legoff, D. B., ve Sherman, M. (2006). Long-term outcome of social skills intervention based on interactive LEGO play. Journal of The National Autistic Society, 10(4), 317-329.

McClelland, M. M., ve Morrison, F. J. (2003). The emergence of learning-related social skills in preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 3, 206-224. doi:10.1016/S0885-2006(03)00026-7

MEB. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. adresinden alındı

Michelson, L., Sugai, D. P., Wood, R. P., ve Kazdin, A. E. (2013). Social Skills and Child Development. L. Michelson, D. P. Sugai, R. P. Wood, ve A. E. Kazdin içinde, Social skills assessment and training with children: An empirically based handbook. New York: Springer Science & Business Media.

Mueller, E., ve Brenner, J. (1977). The origins of social skills and interaction among playgroup toddlers. Journal of Child Development, 48(3), 854-861.

O'Connor, C., ve Stagnitti, K. (2011). Play, behaviour, language and social skills: The comparison of a play and a non-play intervention within a specialist school setting. Research in Developmental Disabilities, 32(3), 1205-1211. doi:10.1016/j.ridd.2010.12.037

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., . . . Karayol, S. (2014). Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği öğretmen formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum - Education and Society In the 21st Century, 3(8).

Özdemir Beceren, B. (2016). Okul öncesi eğitim ortamları. R. Zembat içinde, Okul Öncesi Eğitime Giriş (s. 198). Ankara: Hedef Yayıncılık.

Özdemir, S. (2014). 5-6 yaş çocukların serbest zaman etkinliklerindeki oyun ve oyuncak tercihlerinin incelenmesi. Journal of Educational Sciences, 1-15.

Özdoğan, B. (2014). Çocuk ve oyun: Çocuğa oyunla yardım. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özyürek, A., ve Kılınç, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin çocukların serbest oyun davranışları üzerine etkisi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 125-138.

Ramazan, O., Arslan Çiftçi, H., ve Tezel, M. (2018). Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 213-233.

Riggio, R. E. (1986). Assesment of basic social skills. Journal of Personality and Social Psychology.

Sapsağlam, Ö. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının değişen oyun tercihleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1122-1235.

Sığırtmaç, A. (2002). Okul öncesi dönemde müzik eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9).

Spence, S. H. (2003). Social skills training with children and young people: Theory, evidence and practice. Journal of Child and Adolescent Mental Health, 8(2), 84-96. doi:10.1111/1475-3588.00051

Swindells, D., ve Stagnitti, K. (2006). Pretend Play and Parents' View of Social Competence: The Construct Validity of the Child-initiated Pretend Play Assesment. Australian Occupational Therapy Journal, 314-324.

Todd, B. K., Barry, J. A., ve Thommessen, S. A. (2016). Preferences for ‘Gender‐typed’ toys in boys and girls aged 9 to 32 months. Infant and Child Development.

Trawick-Smith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim: Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı. (A. Berrin, Dü.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Tunçeli, H. İ., ve Akman, B. (2014). Anaokullarına devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin okul olgunlarına etkilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Journal of Education and Teaching, 3(4), 333-341.

Uyanık, Ö., ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134.

Yağan Güder, S., ve Alabay, E. (2016). 3-6 yaş arasındaki çocukların oyuncak tercihlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 91-111.

Yüksel, G. (1998). Sosyal Beceri Envanterinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 39-48.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043254

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2020 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601